CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 04-04-2012

 

 

Voorzitter

F. Kadra

 

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66), M.A. Engelen-Wijen (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), B. Peterse (SP)

 

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA)

 

Plaatsvervangende leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

I.F.A.J. Beenders (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

 

Ambtelijke ondersteuning

R. van Ekeren, H. Ensink, T. van Tilburg, M. de Vries

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Meulen en de heer Egging. De heer Meulen wordt vervangen door mevrouw Nouwen. Verder hebben mevrouw Beenders, mevrouw Jacobs en de heer Sijben zich voor de vergadering aangemeld. Député van der Broeck is aanwezig om een toelichting te geven bij agendapunt 9.

 

Bestanden 

¯ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn twee verzoeken om spreekrecht ingekomen.

1. Comité Wateroverlast Boshoven, de heer Roger Owsianny, Klaproosstraat 92 6002 TV Weert, m.b.t. agendapunt 8.

2. Wijkraad Boshoven, de heer van Hoef p/a Boshoverweg 57 6002 AM Weert m.b.t. agendapunt 10.

Het spreekrecht wordt bij de desbetreffende agendapunten uitgeoefend.

 

Bestanden 

¯ Geluidsfragment 

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Owsianny

¯ Geluidsfragment spreekrecht dhr. Van Hoef

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De portefeuille van wethouder Kirkels, d.w.z. de agendapunten 9 t/m 11, wordt na agendapunt 6 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 04-04-2012

¯ Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 7 maart 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie EZ 07-03-2012

¯ Geluidsfragment 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 maart 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3 De heer Adriaens geeft n.a.v. punt 26 (verhuur rotondes) aan dat de beleidsvisie van Roermond nog steeds niet aan de commissie beschikbaar is gesteld. De wethouder geeft aan dat op korte termijn informatie van een bureau volgt in plaats van de beleidsvisie Roermond (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 08-02-2012

¯ Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

 

 

Naar aanleiding van de vraag voor een vast aanspreekpunt voor het waterpeil bij het hospice wordt door de wethouder aangegeven dat daar voor wordt gezorgd. Indien er nieuws is met betrekking tot het speelveld achter de kerk in Laar van de grondeigenaar wordt de commissie geïnformeerd (TOEZEGGING). De vragen over de voortuintjes Moesel en het straatnaambordenproject worden ter vergadering beantwoord. Op de vragen m.b.t. grasveld Wollekamer-Ringbaan wordt teruggekomen (TOEZEGGING). De vragen met betrekking tot het microsoft distributiecentrum en 600 jaar Weert worden ter vergadering beantwoord.

 

Wethouder Kirkels doet verder een mededeling over de vertraging van de werkzaamheden aan de rotonde Eindhovenseweg.

 

Bestanden 

¯ Geluidsfragment 

¯ Geluidsfragment mededeling wethouder Kirkels

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 200.000,= voor 2012 uit het gereserveerde budget van € 800.000,= voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.          

 

 

Dit agendapunt zal worden behandeld in de commissievergadering van 9 mei 2012.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.        

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken onderzoeksrapport “Wateroverlast Boshoven”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat er nu een wetenschappelijke onderbouwing ligt van wat bewoners al langer ervaren. Er moet nu wat gebeuren. De SP pleit voor een centraal meldpunt wateroverlast, een nieuwsbrief voor de bewoners en een informatieavond. Weert Lokaal vindt de communicatie met de bewoners eveneens belangrijk en hoopt dar er snel een oplossing komt. Er moet onmiddellijk tot actie worden overgegaan. Het CDA geeft aan dat nu gekozen moet worden voor optie 1 en dat voor de langere termijn optie 2 bezien moet worden vanwege het milieu. Er moet iets aan de overlast worden gedaan. Misschien moet de heffing van rioolrechten minder naar beneden om daarmee de problemen in Boshoven op te lossen. De PvdA geeft aan dat er zo snel mogelijk een voorstel moet komen en tot actie moet worden overgegaan. Er moet worden gekozen voor duurzaamheid en niet voor lapmiddelen. De VVD geeft aan dat er al vaak over het onderwerp is gepraat, dat er steeds niets mee is gedaan maar dat nu een oplossing in zicht is. De VVD geeft aan dat dat mede een verdienste van de SP is en gaat mee met de vragen van de SP. D66 geeft aan dat snel iets met het rapport moet worden gedaan, het doel is de overlast op te lossen. D66 geeft eveneens aan dat het een verdienste van de SP is en sluit zich hierbij aan.

 

Toezeggingen

Er zal een bewonersavond in mei worden gepland en er gaat een nieuwsbrief uit.

 

Bestanden

 Onderzoeksrapport “Wateroverlast Boshoven”

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Owsianny

¯ Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Instemmen met reactie op brief provincie Limburg over N280-West van 8 februari 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert lokaal geeft aan dat de aandachtpunten van Weert prima worden meegenomen in de vervolgonderzoeken en spreekt de hoop uit dat een en ander ook wordt ingevuld. Het belang van de PDV locatie/Roermondseweg, het realiseren van parallelwegen en de kruising met het spoor worden nogmaals benadrukt. Weert Lokaal geeft verder aan dat de Provincie de gemeente Weert behoorlijk tegemoet komt. Met betrekking tot de motie Heijmans-Meulen uit 2009 geeft Weert Lokaal aan, gezien de krappe financiële positie van de gemeente, aan de motie vast te houden. D66 geeft aan minder positief te zijn. Zij zijn voor een 2X2 oplossing. D66 vindt het geen goede zaak dat alternatief 3 niet wordt meegenomen. Er zal geen economische impuls zijn omdat er niet veel verandert. Bij de variant 2+ wordt echter wel planologisch rekening gehouden met de 2X2 oplossing en de vraag is dan waarom deze niet meteen gerealiseerd wordt. D66 stemt niet in met de brief en houdt vast aan de motie. De PvdA geeft aan dat de provincie middelen moet reserveren voor een ongelijkvloerse kruising bij het spoor. Voorkomen moet worden dat uiteindelijk geen middelen meer voor Weert over zijn. Aandacht dient besteed te worden aan de ontsluiting van de PDV locatie. De PvdA laat het standpunt in de motie niet zomaar los maar als dat zou betekenen dat er dan niets gebeurt wil de PvdA de deur op een kier zetten.  De variant 2+ is aanvaardbaar. Verder wordt aangegeven dat een 2X2 oplossing niet voorgestaan wordt omdat dan natuur aan infrastructuur wordt opgeofferd. De VVD steunt de mening van D66. De provincie heeft toegeschreven naar de 2+ variant en kennelijk wil men niet meer nadenken over variant 3. Voor Weert is een goede verbinding met Roermond belangrijk. Economisch gezien is de 2X2 oplossing een must en de VVD is verbaasd over het instemmen met de variant 2+ door het college. De vraag is of uiteindelijk nog geld voor Weert overblijft. De motie Heijmans-Meulen uit 2009 gaat er van uit dat de kosten geheel voor rekening van de provincie komen. De VVD wil zich aan deze motie houden. De VVD vindt dat vooruitstrevend aan de slag moet worden gegaan en dat betekent een 2X2 oplossing. Het CDA geeft aan dat de 2+ variant de beste oplossing is en niet variant 3. De meerwaarde van variant 3 staat niet in verhouding tot de meerkosten en variant 2+ voorkomt een sluiproute van vrachtverkeer naar Roermond. Bovendien is het uitgangspunt van de regiovisie Bakker al lang verlaten. De financiering vraagt aandacht. Dat Maasgouw minder zou moeten betalen staat op gespannen voet met GOML. De motie is ingediend als voorwaarde voor het meedoen aan GOML. De betaling van de N280 door de Provincie komt aan de orde bij het vaststellen van het Meerjareninvesteringsprogramma GOML. De SP gaat akkoord met variant 2+. Aandacht dient besteed te worden aan de kruising met het spoor. Verder zijn er zorgen over de financiering. Er is een motie aangenomen. De gemeente moet niet bijdragen aan een provinciale weg. Bovendien heeft de Provincie hiervoor meer middelen dan de gemeente.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment inleiding en toelichting gedeputeerde

¯ Geluidsfragment 1e termijn raad

¯ Geluidsfragment 1e termijn college

¯ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de aanleg van een verkeerslichteninstallatie en bijbehorende verkeersremmende maatregelen op de kruising Eindhovenseweg-Hushoverweg.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt als eerste de veiligheid belangrijk en daarna pas de doorstroming. Weert Lokaal heeft nog vragen onder andere waarom bij de Roermondseweg-Ittervoorterweg wel voor een rotonde is gekozen. De brief van het Platform Gehandicapten heeft indruk gemaakt op Weert Lokaal. Het Platform Gehandicapten heeft een voorkeur voor verkeerslichten i.v.m. de toegankelijkheid en een rotonde is voor sommige mensen moeilijk te nemen. Voor het Wozoco aan de Rietstraat moet een adequaat veilige oversteek worden gerealiseerd. Weert Lokaal wil het stuk agenderen als bespreekstuk. Het CDA geeft aan dat er voor- en nadelen bij beide oplossingen zijn. Het gaat om de veiligheid. Het CDA is voorstander van een rotonde omdat de meeste mensen zich hierbij het veiligste voelen. De belemmering in doorstroming is beperkt. Financieel zou een creatieve oplossing moeten worden gevonden door bijvoorbeeld het geld van de verkeerslichten te gebruiken voor de rotonde. Verkeerslichten staan voor overstekers niet lang op groen. Daarnaast is het nooit zeker of er wel gestopt wordt voor rood. De door D66 geopperde camera’s kunnen ook bij een rotonde worden gebruikt. De PvdA vindt eveneens dat veiligheid voor doorstroming gaat zeker omdat het drukker wordt. Een rotonde dwingt mensen om langzamer te rijden, bij verkeerslichten wordt soms door rood gereden. M.b.t. de financiële oplossing wordt verwezen naar het CDA. Er kan al op afstand worden geattendeerd dat er een rotonde komt. De VVD vindt de veiligheid ook het belangrijkste. De zwakste groep geeft aan de voorkeur aan verkeerslichten te geven (Platform Gehandicapten). Ouderen voelen zich onveilig op rotondes. De VVD is voorstander van de verkeerslichten. D66 geeft aan zorgen te hebben dat verkeer vanuit de A2 richting de turbo rotonde te hard rijdt. Een snelheidscamera en camera voor rood licht vergroten de veiligheid. D66 is door de brief van het Platform Gehandicapten overtuigd van de verkeerslichten en steunt daarom het voorstel. De SP geeft aan veiligheid het belangrijkste te vinden maar weet niet of verkeerslichten of een rotonde het veiligste is. Het college geeft daarop geen eenduidig antwoord. Verder vindt de SP dat wat betreft het financiële aspect bekeken moet worden wat over een periode van 30 jaar de meest rendabele oplossing is. Het voorstel is door de inzet van de wijkraad overigens al beter geworden. De SP bespreekt het voorstel nog in de fractie.

 

Toezeggingen

Voor de raadsvergadering wordt de vraag of camera’s haalbaar en uitvoerbaar zijn beantwoord en worden de kosten van exploitatie over een periode van 15 en 30 jaar gegeven. Verder wordt het verslag van de verkeerscommissie van 2 april jl aan de commissie verstrekt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment spreekrecht dhr. Van Hoef

¯ Geluidsfragment 1e termijn

¯ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML en de Netwerkstructuur Brainport 2020.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert lokaal geeft aan het belangrijk te vinden dat er jaarlijks een voortgangsrapportage komt vanwege de onzekerheden. Weert Lokaal geeft aan voor samenwerking te zijn, er bij te willen horen en meegaan met de positieve resultaten. Het college moet de kans krijgen met ontwikkelingen mee te gaan. De SP is enerzijds enthousiast maar vindt anderzijds dat er nog een slag moet worden gemaakt. De SP merkt verder op dat het rapport door externen is geschreven en vraagt zich af of dat niet met eigen mensen kan gebeuren. Hetzelfde geldt voor de procesgelden waarbij het de vraag is of hiervoor eigen mensen kunnen worden ingebracht. De SP wil sturen op doelstellingen en deze zijn niet SMART. Je kunt pas ja zeggen tegen de doelstellingen (en daarmee het geld voor de uitvoeringsagenda) wanneer deze SMART zijn. De SP vraagt zich ook af of Hoge Dunk en OML niet samengevoegd kunnen worden. De PvdA is het in grote lijnen eens met de SP. Een gedegen financiële paragraaf en de visie Riek Bakker worden gemist. De ene organisatie wordt naast de andere opgericht en de vraag is waar we hier mee naar toe moeten. De PvdA is voor samenwerking maar heeft moeite op de manier waarop. De gemeente moet ook wat te zeggen houden. De PvdA geeft aan het stuk terug te willen sturen naar het college. Het CDA geeft aan dat er naast Hoge Dunk en GOML weer een nieuwe structuur wordt opgericht met te hoge verwachtingen. Met de ervaringen die we al hebben moet dit concreet gemaakt worden met minder hoge pretenties. Er worden belangrijke bevoegdheden bij de gemeente weggehaald door het machtigen van de stuurgroep. De zwaarte van het besluit blijkt niet uit de agendering en het voorstel. De raden dienen sterker betrokken te zijn. De omstandigheden van Eindhoven gelden niet voor Weert. De raden moeten als het niet anders kan met geld sturen. D66 geeft aan dat samenwerking dient plaats te vinden met een duidelijke en heldere visie. Door de vele organisaties is die er hier niet. D66 is voor samenwerking en Brainport maar dan moet er wel een duidelijke visie zijn. De gemeente moet goed sturing kunnen geven. D66 neemt genoegen met de uitleg van de Wethouder. De VVD geeft aan dat we door het stuk ons meer gaan richten op Eindhoven. Het stuk komt op de VVD ook vrij ingewikkeld over. Het college moet de kans worden gegeven op de ingeslagen weg door te gaan. Wanneer er telkens discussie is kom je bij je partners onbetrouwbaar over en kun je er nooit de vruchten van plukken. We mogen niet verzanden in details of geld. De VVD is teleurgesteld dat behandeling in twee commissies plaatsvindt.

 

Toezeggingen

Binnen 1 week volgt een aanvullend stuk met een financiële paragraaf en waarin de doelstellingen SMART worden gemaakt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Memo

¯ Geluidsfragment 1e termijn raad

¯ Geluidsfragment 1e termijn college

¯ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

12. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 23.55uur.

 

Bestanden 

¯ Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2012,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,