CONCEPT-ADVIESLIJST GEZAMELIJKE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIES RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 10-05-2012

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

M.A. Engelen-Wijen (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA) en B. Peterse (SP) (tot agendapunt 11)

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), T.W.G. Meulen (CDA)

Plaatsvervangende leden

H. Stals (CDA) (tot agendapunt 10)

Deelnemers aan de beraadslagingen

F. Kadra (PvdA) (tot agendapunt 11), G.J.W. GabriŰls (WL)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, A.A.M.M. Heijmans, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, P. Dekker, G. van Deursen, H. Ensink, P. Joppen, L. Koppen,  M. Meertens, T. van Tilburg

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Adriaens (Weert Lokaal), de heer Egging (VVD), de heer Goubet (SP) en de heer Meulen (CDA). De heer Marechal (PvdA) neemt voor het eerst deel als commissielid EZ en de heer van Eersel voor het eerst als commissielid RO.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer J. Coenen, directeur Rabobank Weert, p/a Kasteelplein 2, 6001 JC Weert m.b.t. de agendapunten 8 en 9.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment

» Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 12 wordt van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

Ł Agenda 10-05-2012

» Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 5 april 2012;

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 4 april 2012.

C. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 11 april 2012.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie RO 05-04-2012

Ł Advieslijst commissie EZ 04-04-2012

Ł Overzicht conclusies info RO 11-04-2012

» Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 Mevrouw Beenders vraagt om het antwoord op brief 97 en de heer Sijben om het antwoord op brief 98.

5.2 De evaluatie m.b.t. de verkeersborden Kazernelaan komt in de tweede helft van 2012 (TOEZEGGING). Met betrekking tot het grasveld Wollekamer wordt de commissie nog ge´nformeerd (TOEZEGGING). Met betrekking tot het speelveld Laar krijgt de commissie bericht over het vervolgoverleg (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

» Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient

zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de

griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:

TILS-402 (realisatieovereenkomst Sutjensstraat Zuid) (op verzoek van de fracties PvdA, CDA en D66);

TILS-404 (ontwerp-bestemmingsplan bedrijvenpark Pannenweg-west) (op verzoek van de fracties D66, CDA, VVD en PvdA);

TILS-410 (bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg) (op verzoek van de PvdA).

 

 

Met betrekking tot TILS-402 benadrukken de PvdA en D66 nogmaals tegen bouwplan en realisatieovereenkomst te zijn. De vragen m.b.t. TILS-stukken en de rondvraag worden ter vergadering beantwoord. Terugleggen van stenen i.v.m. glasvezel rondom Rumolduskapel gebeurt door bedrijf dat daarvoor altijd door gemeente wordt ingehuurd (TOEZEGGING). Er wordt gekeken waar de verplichtingen van BOM+ niet worden nagekomen. Na de inventarisatie worden de aantallen aan de commissie verstrekt (TOEZEGGING). De verbeteringen die ARC heeft aangekondigd worden door de gemeente in de gaten gehouden en de commissie wordt op de hoogte gesteld van vergunningaanvragen van ARC (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Ł TILS-402

Ł TILS-404

Ł TILS-410

» Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat bij de begroting zaken die de komende jaren minder inkomsten opleveren ook minder geraamd moeten worden. Het CDA geeft verder aan dat bij het complex Poort van Limburg een splitsing per onderdeel moet worden aangebracht. De SP geeft aan dat eerst scenarioĺs gegeven moeten worden en daarna gekeken moet worden wat met de reserves te doen. De SP vraagt zich af waarom de onderwijshuisvestingsreserve tegen het licht gehouden is en de andere reserves niet. De voorjaarsnota is niet SMART genoeg. De VVD geeft aan dat het geven van minder geld aan verkeerseducatie niet strookt met het streven naar meer fietsgebruik en veiligheid in verkeer en vraagt daar aandacht voor.

 

Toezeggingen

-De vraag over de mindere bouwleges wordt schriftelijk beantwoord.

-Op de vraag over het uitsplitsen van de kredietstelling Poort van Limburg wordt teruggekomen.

-Bij begroting wordt terugkomen op het geven van minder geld aan verkeerseducatie enerzijds en het streven naar meer fietsgebruik en veiligheid in verkeer anderzijds.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Voorjaarsnota 2012

» Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP4) en het Meerjarenprogramma (MP) van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk reserveren vanuit het Regiofonds GOML.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is geen voorstander van het geven van een financiŰle bijdrage aan de N280 en wil geen mandaat geven aan de Stuurgroep. Het CDA geeft allereerst aan regionaal economische samenwerking noodzakelijk te vinden en is positief over GOML en samenwerking. Doorslaggevend voor de projecten is de betekenis voor de regionaal economische structuur. In het voorstel komt dit onvoldoende naar voren. De financiering van de voorbereidingskosten voor de N280 uit de procedure gelden van GOML is misschien te rechtvaardigen. Het CDA wil geen mandaat geven aan de Stuurgroep omdat na het MIP4 projecten te summier zijn beschreven. Het lijkt erop dat op twee plaatsen in proceskosten wordt ge´nvesteerd. De complexe organisatie vormt een bedreiging. Er moet aan de voorkant worden gestuurd maar er zijn daarvoor te weinig regels. Sturen aan de voorkant betekent niet dat elk project vooraf bekeken moet worden Het geven van vertrouwen mag niet betekenen dat geen verantwoording wordt gedragen. Het CDA vindt dat er randvoorwaarden bij het mandaat moeten worden gesteld. Op de manier zoals nu is het CDA tegen een mandaat. De VVD geeft aan dat het voorstel een compromis is van meerdere gemeenten en het moeite kost om daar kort over te zijn in het voorstel. De VVD pleit voor een andere manier van denken en wil af van het ôkerktorendenkenö. Er moet niet van worden uitgegaan dat iedereen het geld naar evenredigheid terug krijgt. Er moet worden teruggekregen waarvan iedereen profijt heeft. De VVD hecht waarde aan de uitleg van de portefeuillehouder en geeft aan dat doorgegaan moet worden. Deelname van Weert aan GOML is onontbeerlijk. Mandatering van de Stuurgroep blijft een vraagpunt. De PvdA geeft aan dat het vertrouwen van de raad in de Stuurgroep belangrijk is. Weert komt in de meerjarenplanning opnieuw aan bod. De PvdA is het eens met de structuur en geeft aan dat er vertrouwen moet zijn in de Stuurgroep. Het is een goede zaak dat de commissie regelmatig ge´nformeerd gaat worden. De SP geeft aan dat het voorstel ten opzichte van vorige cyclus niet anders is. De voorgestelde constructie werkt niet en daarom zal de SP tegen stemmen. Er moet nu wel een besluit genomen worden. Weert kan zich beter aansluiten bij SRE, de structuur hiervan is democratischer en het is korter bij Brainport. Het voorliggende voorstel wordt niet voldoende gedragen. De mogelijkheid van samengaan van de verschillende onderdelen is toch al een verbetering. Procesgelden moeten niet structureel worden gemaakt. Gekeken moet worden of dit met eigen mensen kan. Sturing aan de voorkant betekent dat vooraf helderheid over de doelen moet bestaan (SMART) zodat achteraf controle kan plaatsvinden. D66 geeft eveneens aan dat het voorstel niet gewijzigd is. Er is daarom ook geen verandering het standpunt van D66. D66 merkt op dat de inspreker die sprak namens LLTB en MKB aangaf dat de twee grote partijen voorstander zijn van een 2X2 baans N280. D66 ontvangt graag de antwoorden op de vragen van de PvdA.

 

Toezeggingen

-Het onderwerp OML-GOML-Hoge Dunk richting Brainport 2020 wordt vast punt op de agendacommissie zodat de commissie iedere 6 weken ge´nformeerd wordt.

-De heer Marechal krijgt schriftelijk antwoord op zijn vraag m.b.t. datum voorstel en tekort reservering/verwijzing voorjaarsnota.

- Het expliciet aangeven van de regionale waarde van projecten wordt meegenomen naar de Stuurgroep.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

» Geluidsfragment 1e termijn raad

» Geluidsfragment 1e termijn college

» Geluidsfragment 2e termijn raad

» Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML en de Netwerkstructuur Brainport 2020.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat het onderwerp in de vorige raadscyclus uitvoerig aan de orde is geweest en vindt dat het onderwerp in gang moet worden gezet. De VVD geeft aan dat de kansen en mogelijkheden aangegrepen moeten worden die ondersteunend zijn. GOML en Brainport zijn kansen. Het College moet het vertrouwen krijgen. Het CDA is voor regionale samenwerking en versterking hiervan. Brainport moet worden toegepast op de schaal van Weert en de mogelijkheden van Midden-Limburg. Brainport Eindhoven is anders dan Brainport Midden-Limburg. De methodiek moet daarop worden aangepast. De manier van werken is onvoldoende uitgewerkt. Er is een regeling zoals bij GOML nodig zodat bekend is waar de verantwoordelijkheden liggen. Wanneer de mandatering aan het GOML niet gegeven wordt zal apart op dit voorstel moeten worden teruggekomen wat betreft de financiŰn. De PvdA is het voor een groot deel eens met de opvattingen van het CDA. Brainport biedt kansen en GOML zal uiteindelijk opgaan in Brainport. Dat moet goed geregeld worden. Het ambitiegehalte is hoog en er is veel geld mee gemoeid. Er moet controle op plaatsvinden. De SP staat achter visie, idee en concept van Brainport. Dit moet wel op een goede manier aan de voorkant geregeld worden. Andere partijen zouden ook moeten ook bijdragen. Wanneer alleen besloten wordt over idee en concept en de financiŰn later volgen gaat de SP akkoord met het voorstel. D66 is voor een duidelijke samenwerking binnen Brainport. Daarbij moet aangegeven worden wat bereikt moet worden. D66 geeft aan door te willen met het voorstel.

 

Toezeggingen

De commissie wordt beter en meer meegenomen bij het onderwerp.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 1e termijn

» Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van Ç 200.000,= voor 2012 uit het

gereserveerde budget van Ç 800.000,= voor economische

structuurversterking en promotie 2011-2014.          

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en VVD zijn akkoord met het voorstel. D66 is in grote lijnen akkoord. Er moet op een modernere manier dan met het blad ôPoortö gecommuniceerd worden. De PvdA gaat niet akkoord met het voorstel vanwege het blad ôPoortö als stadspromotie. Het CDA geeft aan dat een flink bedrag naar de economische samenwerking Hoge Dunk gaat. Misschien zou het geld beter aan grotere projecten besteed kunnen worden. De vraag is of onderwijs en ondernemers meedoen in de financiering. De SP geeft aan dat ideeŰn geld moeten volgen en niet andersom. De SP voelt minder voor het uitgeven van geld aan projecten zoals paardenregio. De SP zal met een stemverklaring voor het voorstel stemmen (ook de PvdA, D66 en CDA zullen een stemverklaring geven).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot de met N.V. Stedin Netten Weert te sluiten raamovereenkomst inzake grondtransacties.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat Stedin in elke gemeente dezelfde overeenkomst wil, dus de raad kan niet anders dan de overeenkomst vaststellen. Er had duidelijker aangegeven kunnen worden wat de wijzigingen t.o.v. de oude overeenkomst inhouden. Weert Lokaal geeft aan dat weinig veranderd kan worden. Het is handig als de overeenkomst voor iedereen hetzelfde is. Er is weinig geregeld over het terugleggen van bestratingen.

 

Toezeggingen

Er wordt in de organisatie aandacht gevraagd m.b.t. het toezicht op het terugleggen van bestratingen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen bouwbeleid 2012 (onder voorbehoud).

 

 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Bouwbeleid 2012

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Schoutlaan ong.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat het voor de betreffende ondernemer een uitkomst is maar bij andere vragen zal in de toekomst ook toestemming moeten worden gegeven en dat is niet goed voor het terrein. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ĹDijkerstraat 25ĺ.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat er een zware controleverplichting BOM+ verplichtingen op de gemeente rust. Deze moet worden nageleefd. De afgelopen jaren is deze controle niet optimaal geweest.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de tiende tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

De VVD geeft aan dat onderwerpen in de rapportage chronologisch door elkaar lopen. In de loop van het jaar is het complex gereed, is er dan een huurder of koper? Er is op dit moment nog geen zicht op een oplossing. Het CDA geeft aan dat deze rapportage en de werkgroep uit elkaar lopen. Het zwaartepunt verschuift naar de werkgroep. Het is jammer dat het rapport van het onderzoek door de rekenkamer nog op zich laat wachten. Er kan daardoor een knelpunt ontstaan met de kredietstellingen of het college moet zelf met een verklaring komen. Een claim richting UWV kan nu al ingediend worden maar de juridische onderbouwing ligt nog niet ter inzage of is er nog niet. De PvdA geeft eveneens aan dat de voortgangsrapportage vergeleken met werkgroep achter de feiten aan loopt. Er wordt aangegeven dat de Poort van Limburg met carnaval gereed is. De PvdA vraagt zich af of dat haalbaar is en waarom dit nu dan al aan de betrokkenen wordt medegedeeld. Weert Lokaal vraagt zich af of de rapportage niet door de werkgroepbespreking kan worden overgenomen. De VVD en D66 vinden dat de voortgangsrapportage moet blijven omdat deze openbaar wordt besproken en de werkgroep moet niet geformaliseerd worden.

 

Conclusies

-Op de stukken van de UWV vˇˇr 2010 wordt teruggekomen.

-In de volgende voortgangsrapportage wordt beter op chronologie gelet.

 

Bestanden

Ł 10e tussenrapportage Complex Poort van Limburg 

» Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 23.36 uur.

 

 Bestanden

 » Geluidsfragment  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.A.W. Otten

                                                 F. Kadra,

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters