CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 13-06-2012

 

Voorzitter

F. Kadra

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66), H.P.M. Lempens (VVD), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

M.A. Engelen-Wijen (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA)

Plaatsvervangende leden

I.F.A.J. Beenders (PvdA), P.J.H. Sijben (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

G. van Deursen, R. van Ekeren, R. Kolkmeijer, L. Koppen, T. van Tilburg, H. Wang

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Marechal en de heer Meulen. Zij worden vervangen door mevrouw Beenders en de heer Sijben. Verder is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Engelen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen m.b.t. agendapunt 7 (werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg) van de heer Kanters, Ehrenstein 4 6002 VM Weert.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Tekst spreekrecht de heer Kanters

Geluidsfragment spreekrecht de heer Kanters

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 

Agenda 13-06-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken/Ruimtelijke Ordening d.d. 10 mei 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ/RO 10-05-2012

Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 mei 2012.

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De PvdA vraagt naar de stand van zaken van brief 363 (Rogstaekers). De Rogstaekers komen deze week op gesprek en daarvan zal verslag worden uitgebracht (TOEZEGGING).

5.2 Geen bijzonderheden.

5.3 Weert Lokaal vraagt naar de uitkomst van de studie personenvervoer Weert-Antwerpen. Rapport komt eind juni/begin juli ter inzage. De commissie kan er dan kennis van nemen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30 mei 2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de volgende TILS-stukken op verzoek van het CDA geagendeerd:

TILS 418 (bomenbeleidsplan gemeente Weert 2012) en TILS 419 (aanbesteding afvalverwerking na 2013).

 

 

De vragen m.b.t. de TILS-stukken 418 en 419 worden ter vergadering beantwoord.De wethouder gaat na waarom het concept bomenbeleidsplan niet met de raad is besproken (TOEZEGGING).Met betrekking tot de aanbesteding afvalverwerking wordt nogmaals aandacht gevraagd voor social return (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-418

TILS-419

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken art. 40 vragen werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg en overlast (antwoorden worden nagezonden).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vraagt zich af wat aan de voorkant is gedaan om klachten te voorkomen en welke communicatie richting bewoners heeft plaatsgevonden. Als je vooraf niet meet kan de toename van verkeer vanwege de werkzaamheden niet worden vastgesteld. Bij grote verkeersprojecten moet bekeken worden wat de situatie vooraf is en wat acceptabel is. Ook moet vooraf duidelijkheid worden gecreerd zodat de omgeving daarop kan anticiperen. De SP vindt dat goed is ingespeeld op de klachten. De SP vraagt zich af of er geen definitieve maatregelen moeten worden genomen in de bocht van De Burcht om de snelheid te handhaven en of er niets aan de gevaarlijke kruising bij de Boshoverweg gedaan kan worden. De maatregelen moeten wel handhaafbaar zijn. De PvdA vraagt zich af hoe er snel iets opgelost kan worden en geeft aan dat veel verkeer van Laar de wegen benut. Op de betreffende wegen is sprake van een chaos. Er moeten maatregelen worden genomen om automobilisten te ontmoedigen over de sluiproutes te rijden. De PvdA wil binnen 2 weken maatregelen op De Burcht ter voorkoming van overlast. De PvdA sluit zich aan bij de opmerkingen van de SP over vooraf meten en goed informeren van de omgeving. Weert Lokaal bedankt de SP voor de vragen en het college voor de antwoorden. Weert Lokaal vindt het teleurstellend dat de informatieavonden weinig zijn bezocht. De klankbordgroep komt n keer per maand bij elkaar. Bij dringende zaken moet de klankbordgroep tussendoor bij elkaar komen. Indien er nog hinder is moet dit direct gemeld worden. Het CDA vindt dat het gebruik van de Burcht in de normale situatie nu niet aan de orde is. Bij werkzaamheden is het niet onredelijk dat er overlast is, de vraag is echter of er teveel overlast is. Bij overlast hoeft niet per definitie de veiligheid in het geding te zijn. Het is goed de veiligheid te verbeteren, de overlast zal dan naar verwachting ook verminderen. Aangezien de rotonde half augustus-begin september weer open is zijn nu geen extra maatregelen nodig. De Burcht moet echter terug komen op de agenda. Er moet vooraf beter nagedacht worden. De VVD vindt het tegenvallen dat de commissie aangeeft dat de wethouder niets gedaan heeft. Waar gewerkt wordt is nou eenmaal overlast. Wat van belang is, is hoe lang het nog duurt. Er moet nagegaan worden hoe lang het nog nodig is dat de rotonde dicht is. D66 geeft aan dat aandacht aan de situatie moet worden besteed totdat de rotonde weer in gebruik is. D66 vraagt of De Burcht kan worden ingericht als 30km-zone. Bij de Maaseikerweg zijn ook maatregelen genomen terwijl het een ontsluitingsweg is. De vraag is of De Burcht op de agenda kan worden geplaatst zodat gekeken kan worden naar oplossingen.

 

Toezeggingen

-Het verrichten van nulmetingen en communicatie bij verkeersprojecten wordt meegenomen in projectmatig werken.

-Bij De Burcht zal worden onderzocht of 30-km borden geplaatst kunnen worden en of een drempel gelegd kan worden (op het lange stuk).

 

Bestanden

Artikel 40 brief SP werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg

Antwoord op brief SP werkzaamh. Rotonde Eindhovenseweg

Tekst spreekrecht de heer Kanters

Geluidsfragment spreekrecht de heer Kanters

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat het gat met betrekking tot parkeergelden groot is en dat dat ook het volgende jaar het geval zal zijn. Eenmalig zal dan structureel worden en dat is een reden tot grote zorg. Oorzaak is waarschijnlijk het minder bezoeken van de binnenstad wat te maken heeft met het minder economisch functioneren van de binnenstad. Koninginnedag heeft dus niet geleid tot meer bezoek aan de binnenstad. De begroting 2012 moet n.a.v. het vorenstaande aangepast worden. De PvdA deelt de zorgen van het CDA ten aanzien van de parkeergelden en de bouwleges en de vraag is of de begroting hierop aangepast moet worden. De SP geeft aan de jaarrekening niet SMART te vinden. Het grondbedrijf gaat de verkeerde kant op.

 

Toezeggingen

-De antwoorden op de vragen m.b.t. parkeertarieven door de heer Sijben voorafgaand aan de commissievergadering gesteld worden deze week toegestuurd.

-De opmerking over parkeerinkomsten worden meegenomen in relatie tot begroting 2012 en begroting 2013.

-Op de vragen aan wethouder Litjens/Cardinaal wordt schriftelijk teruggekomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening 2011

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan het veel te uitputtend te vinden dit onderwerp in de commissievergadering te bespreken. De SP geeft aan in het vervolg graag een toelichting te krijgen bij de financile afwijkingen in rood.

 

Toezeggingen

In het vervolg zal bij financile afwijkingen in rood een toelichting worden gegeven.

 

Bestanden

voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kw. 2012

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatiebrieven

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

11.

Onderwerp

Bespreken memo herstructurering VVV dienstverlening.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan, dat door het versnipperd aanbieden, het zicht op welke punten geld uit wordt gegeven kwijt te zijn en vraagt hier meer helderheid in te bieden. De VVV-winkel geeft slechte antwoorden en daardoor is geen sprake van stads- en regiopromotie. De PvdA geeft aan het toe te juichen dat naar een andere locatie gekeken wordt. Een boekhandel zou een tijdelijke optie kunnen zijn maar de voorkeur gaat uit naar een locatie bij het nieuwe stadhuis en bij een lokale ondernemer die wat van de stad afweet. De VVD geeft aan dat in het verkiezingsprogramma staat dat het op prijs gesteld wordt dat de VVV-balie deel gaat uitmaken van het nieuwe erfgoedhuis. Er kan ook niets anders dan de shop in shop formule door de opgelegde bezuinigingen. De digitalisering van de maatschappij speelt een belangrijke rol. De informatievoorziening wordt anders gestructureerd zodat een winkel uiteindelijk niet meer nodig is. De VVD juicht een apart VVV-kantoor wel toe maar dat kost meer. Het stuk dat voorligt is daarom, gezien de bezuinigingen de beste optie. Weert Lokaal hoopt dat de in 2011 geconstateerde stijging in toeristische vakanties en overnachtingen doorzet. De interesse van deelnemende bedrijven is meer dan verdubbeld en dat doet deugd. Het beeldmerk van de VVV is erg belangrijk. Weert Lokaal geeft aan dat het voorstel verder uitgewerkt kan worden. De SP geeft aan dat aangesloten dient te worden bij een groter geheel in plaats van zelfstandig te blijven. Regionale samenwerking is belangrijk. Het CDA geeft aan dat tot de begrotingsbehandeling in november weinig kan voor de regio VVV. De vraag is waarom de VVV gesubsidieerd moet worden, bij een normaal bedrijf gebeurt dat ook niet. Het CDA is benieuwd naar het bedrag dat ondernemers bij betalen. Verder heeft het CDA graag een overzicht van het geld en de doelmatige inzet daarvan. Er dient aandacht te zijn voor de huisvesting in het Jacob van Horne museum. De stelling dat dit te duur zou zijn moet met cijfers worden onderbouwd. Centrum Management wordt teveel evenementenbureau in plaats van de structuur van de binnenstad te versterken. Het CDA is akkoord met het zoeken naar een onderkomen van het front office VVV met de shop in shop formule. De voorkeur gaat uit naar een contract waarbij na 2 jaar wat anders gedaan kan worden. D66 geeft aan van de toename van het aantal overnachtingen niet onder de indruk te zijn omdat dit waarschijnlijk te maken heeft met Koninginnedag. D66 is benieuwd naar de cijfers van dit jaar. De toename van het aantal bedrijven is fijn maar de vraag is wat hun inbreng is. Er dient een pakkende marketing opgezet te worden. De shop in shop formule is acceptabel maar dan wel in het centrum van Weert en bij een Weerter ondernemer (die kan betere informatie verstrekken).Wat betreft de financile kant sluit D66 zich aan bij de opmerkingen van het CDA. D66 gaat akkoord met de antwoorden en toezeggingen en stemt in met de aangegeven richting.

 

Toezeggingen

-Er komt een overzicht welk geld waar naar toe gaat bij de behandeling van het onderwerp regiopromotie.

-Uitleg over de afwijkingen in de begrotingen krijgt de commissie schriftelijk.

-De vraag over de lijst van deelnemende bedrijven wordt doorgeleid naar de VVV Midden-Limburg.

 

Bestanden

Notitie herstructurering VVV Dienstverlening

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Geluidsfragment ordevoorstel

 

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad 12.500,00 voor de periode 2012 tot 2022 als gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van Navoslocaties.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het concept voor een voorlopig ontwerp met betrekking tot de herinrichting van het openbaar gebied stationsomgeving (presentatie).

 

 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Zijdelings worden de volgende opmerkingen t.a.v. dit onderwerp gemaakt:

PvdA: is het mogelijk dat meegenomen wordt wat gebeurt bij de oversteek nieuwe stadhuis Driesveldlaan/Singel en bij het Basin?

SP: wordt rekening gehouden met de komst van een tweede spoortunnel (moet niet onmogelijk worden)?

Weert Lokaal: kan de brief van de Bewoners Organisatie Binnenstad meegenomen worden?

 

Bestanden

Bijlage

 

 

 

14. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 19.57 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 september 2012,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,