ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 18-09-2012

 

 

Plv. voorzitter

V.A. van Brussel (D66), voorzitter F. Kadra (PvdA) afwezig

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66), M.A. Engelen-Wijen (VVD), G.J.A. Marechal (PvDA),  T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

H.P.M. Lempens (VVD)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen (t/m agendapunt 3), H.A. Litjens

A.W.P. Kirkels afwezig

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, S. Eurlings, H. Keijzers, W. Mentens, T. van Tilburg,

P. Trines

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de voorzitter mevrouw Kadra. De heer van Brussel treedt op als plaatsvervangend voorzitter. Verder is bericht van verhindering ontvangen van de heer Lempens (VVD) en wethouder Kirkels (VVD).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer G. Hendriks namens de Stichting Groen Weert, Nobellaan 9 6006 NP te Weert mb.t. agendapunt 8. Het spreekrecht wordt bij agendapunt 8 uitgeoefend.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht de heer Hendriks

Geluidsfragment spreekrecht de heer Hendriks

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 7 (GOML) is deze cyclus al aan de orde geweest in de commissie AZ.  Het agendapunt wordt afgevoerd nadat de SP een antwoord heeft gekregen m.b.t. het standpunt van het college.

 

Bestanden

 Agenda 18-09-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 13 juni 2012.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie EZ 13-06-2012

Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 7 en 27 juni 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Adriaens (WL) vraagt om een kopie van het antwoord op de brieven 271 en 440.

5.3 WL en het CDA vragen nadrukkelijk aandacht voor de actualiteit van de onderwerpen op de voortgangsrapportage.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 7 en 27 juni 2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

(agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

 

 

De vragen van de VVD m.b.t. de Kerkstraat zijn reeds opgelost.

De vragen m.b.t. de monumentale bomen worden ter vergadering beantwoord. De vragen van de PvDA m.b.t. Looimolenstraat, Ceres en glasvezelschade worden ter vergadering beantwoord. De vraag m.b.t. het handhaven aanmerende boten wordt doorgegeven aan burgemeester Heijmans (TOEZEGGING). De klacht m.b.t. het zwerfvuil van bouwvakkers wordt aan de aanwezigen op de bouw doorgegeven (TOEZEGGING). De vraag over het tegengaan van grafitti in de fietstunnel bij de turborotonde wordt nagegaan (TOEZEGGING). De vraag van het CDA m.b.t. de degeneratievergoeding voor het leggen van kabels in het buitengebied wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vragen van WL, SP en D66 over de ontsluiting van Vrouwenhof worden ter vergadering beantwoord. De vragen van WL over de weekmarkt Stramproy, de vrije fietsenstallingen en muziek in de binnenstad worden ter vergadering beantwoord. Met Prorail wordt contact opgenomen over het tijdelijke gebruik van fietsenstallingen bij het station (TOEZEGGING). De vragen van de SP, de PvDA en het CDA m.b.t. de turborotonde worden ter vergadering beantwoord. De situatie m.b.t. de aangegeven snelheden op Laar wordt nagegaan (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment

  

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt, geen stukken).

 

 

Het agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van de agenda afgevoerd.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen Bomenbeleidsplan 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan het een goed plan te vinden. Het is een beleid waarmee aan de slag kan worden gegaan en dat kan groeien. Het CDA geeft eveneens aan het een goed plan te vinden. Ook de betrokkenheid van derden is een goede zaak. Dit moet ook zo blijven. Handhaving is goed maar schiet soms door. De vraag is of bij St Louis, dat al groen is, niet te ver wordt gegaan.

De PvdA geeft compimenten voor visie, structuur en de wijze van gebruik van deskundigen. Het plan is leesbaar, ook voor leken. De afwegingen komen goed terug in plan. De motie over het stadspark is niet in het plan opgenomen en de PvdA zal nog op deze motie terugkomen. Het plan staat of valt met handhaving. De kosten vallen mee gezien het aantal jaren waar het over gaat. Er moet jaarlijks een uitvoeringsplan komen zodat gecontroleerd kan worden wat is uitgevoerd. WL geeft een compliment over de indeling van het plan. Het ziet er keurig uit. De communicatie met belanghebbenden is heel goed geweest. De samenvatting van de spreker doet WL deugd. De groene trots wordt op deze manier nog beter beschermd. De SP geeft aan het een duidelijk plan te vinden. Ook de aanpak aan de voorkant (communicatie met derden) is goed. De SP vraagt zich af hoe toekomstige historische bomen in uitbreidingswijken beschermd gaan worden. De uitvoering dient op een goede manier samen met de betrokkenen te gebeuren. Verder geeft de SP aan dat groen in de stad voor een beter klimaat zorgt. Aandacht dient er voor te zijn dat netto het aantal bomen toeneemt. D66 tenslotte geeft ook aan het een goed plan te vinden en is verheugd over het aantal van 3000 bomen. Het plan is een vertrekpunt. Het plan moet goed uitgevoerd worden en D66 zal dat volgen.

 

Toezeggingen

Na de vaststelling van het bomenbeleidsplan wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Link naar Bomenbeleidsplan 2012 en bijlagen

 Tekst spreekrecht de heer Hendriks

Geluidsfragment spreekrecht de heer Hendriks

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 8.770,- in 2012 en 2013 voor verkeerseducatie op basisscholen en middelbare scholen (initiatiefvoorstel VVD).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan het onderwerp erg belangrijk te vinden en wil dit terug in de begroting opnemen. De SP wordt bedankt voor het mede willen indienen en de VVD vraagt de andere fracties dit ook te doen. Het CDA geeft aan in principe niet tegen te zijn maar wil wel dat er een dekking wordt aangegeven en daarom is het voor het CDA een bespreekstuk in de raad. De PvDA, WL en D66 delen de mening van het CDA. De SP steunt het voorstel van de VVD en vraagt de andere fracties of zij een alternatief voor de dekking hebben. De suggestie van wethouder Litjens om de dekking te zoeken in het veiligheidsbudget wordt niet unaniem gedeeld door de commissie. Het CDA geeft aan dat een dekking moet worden gevonden binnen verkeer en vervoer.

 

Toezeggingen

De SP krijgt antwoord op de vraag m.b.t. kostendeling gemeente en Provincie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief VVD reden initiatiefvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van het concept van een voorlopig ontwerp met betrekking tot de herinrichting van het openbaar gebied stationsomgeving (presentatie).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft een compliment voor de presentatie. WL adviseert op de taxistandplaats geen fietsenstalling te maken omdat dat een rommelige indruk geeft. Een tweede stationstunnel zou een oplossing kunnen bieden voor het verkeer. Het parkeren van auto’s op de St. Maartenslaan leidt tot problemen (smal). De VVD geeft een compliment voor de presentatie en de goede samenwerking met de bewoners en geeft aan dat op de ingeslagen weg kan worden doorgegaan. De PvDA vindt het eveneens een goed plan. De PvDA vraagt aandacht voor de aansluiting van het stadhuis aan de Fatimakant (aan de stadskant is hier wel aandacht aan besteed).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in bijlage 2 gearceerde delen van de Heerweg en Rakerstraat.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatiebrieven

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Informatie(brieven) 

12.

Onderwerp

Presentatie Centrum Management over activiteiten afgelopen jaar en doorkijk naar volgend jaar (geen stukken).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvDA vraagt aandacht voor het neerleggen van folders. Bij de Weerterbergen bleek dat voor de Open Monumentendagen namelijk moeilijk te gaan. Het CDA vraagt zich af hoe nu met Winter Weert verder wordt gegaan.

 

Toezeggingen

In de oktobercyclus wordt een voorstel over Winter Weert gedaan in samenhang met het te agenderen jaarrekeningresultaat van Centrum Management.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment 2e gedeelte

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Akkoord gaan met het regiopromotieplan van de Stichting VVV Midden-Limburg voor de periode 2013 t/m 2016.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat het voorstel geen dekking aangeeft. De SP oppert om de dekking te zoeken in de GOML. Het betreft immers regionale promotie. WL geeft aan enthousiast te zijn en het een prachtige brochure te vinden. De VVD merkt op dat er meer Duitsers naar Weert toekomen. Het plan bewerkstelligt dat er meer toeristen naar Weert komen en dat vindt de VVD goed. Ook het CDA geeft aan dat het plan nodig is om toeristen te trekken en vraagt zich af hoe dit financieel in de begroting wordt verwerkt. Het is namelijk nieuw beleid. De PvDA geeft aan het plan met plezier te hebben gelezen. Het aandeel van de bedrijven is echter mager. Wanneer je op VVV Weert googeld kom je niet bij de VVV Weert uit en dat is jammer. D66 staat positief ten opzichte van een regionale aanpak. VVV staat volgens D66 voor Verbinden, Verenigen en Verleiden. Het Verleiden moet op een hoger plan worden gebracht. De bijdrage van ondernemers bestaat veelal uit advertenties, een vorm van verleiden. Ook financieel gezien wordt maar een klein bedrag aan verleiden besteed. De overheadkosten moeten lager en er moet meer besteed worden aan marketing. Weert heeft een goede uitgangspositie gezien de waardering van bezoekers buiten Weert. De VVV moet meer vanuit dat standpunt werken.

De commissie concludeert dat vanwege het ontbreken van een dekking nu niet akkoord kan worden gegaan met het plan maar dat het voor kennisgeving wordt aangenomen en bij de prioriteiten afweging bij de begrotingsbehandeling er een besluit over wordt genomen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Regiopromotieplan VVV Midden-Limburg 2013-2016

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 23.00 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2012,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,