CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 10-10-2012

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66), M.A. Engelen-Wijen (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

M. Zaboul (PvdA) (t/m punt 6 TILS-510)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen (t/m agendapunt 8), A.W.P. Kirkels

H.A. Litjens afwezig

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, H. Eggengoor, P. Kersten, L. Koppen, M. Meertens,

T. van Tilburg

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Mevrouw Zaboul woont de vergadering bij m.b.t. TILS-510.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

 

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

TILS-stukken 507 en 517 worden bij punt 6 afgevoerd. Nogmaals wordt aandacht ervoor gevraagd in geval TILS-stukken kunnen worden afgevoerd dit z.s.m. door te geven aan de griffie (ambtenaren hoeven dan niet voor niets naar de vergadering te komen). De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 10-10-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 18 september 2012.

 

 

De griffie heeft het volgende wijzigingsvoorstel t.a.v. agendapunt 13 (regiopromotieplan) gedaan:

-Bij expliciete fractiestandpunten wordt als laatste zin toegevoegd: "De commissie concludeert dat vanwege het ontbreken van een dekking nu niet akkoord kan worden gegaan met het plan maar dat het voor kennisgeving wordt aangenomen en bij de prioriteiten afweging bij de begrotingsbehandeling er een besluit over wordt genomen."

-Bij advies commissie wordt hamerstuk vervangen door bespreekstuk.

De commissie gaat met deze wijziging akkoord. De advieslijst wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 18-09-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 26 september 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Adriaens vraagt een kopie van het antwoord op brief 481.

5.3 Naar aanleiding van de opmerking van WL m.b.t. punt 63 (defecte verlichting) wordt door de wethouder aangegeven dat hier naar wordt gekeken (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 26-09-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:

Op verzoek van de PvdA: TILS-507 (intentieovereenkomst terminal Weert-Cranendonck), TILS-510 (voortuinen in bruikleen) en TILS-517 (jaarrekening centrummanagement Weert).

 

 

M.b.t. TILS-510 geeft de PvdA en SP aan een aanpak na 2014 te laat te vinden. De VVD wijst op het risico dat de een zijn tuintje goed bijhoudt en een ander weer niet. WL is blij dat het verzoek is ingewilligd. Het signaal om de situatie eerder aan te pakken wordt doorgeleid naar wethouder Litjens (TOEZEGGING).

De vragen voor de rondvraag m.b.t. Bassin en terminal Weert-Cranendonck worden ter vergadering beantwoord. Wethouder Coolen zal m.b.t. het openbreken van de straten persoonlijk nagaan waar het fout is gegaan en de heer Marechal hierover bellen (TOEZEGGING). Nagegaan wordt waarom de Industriekade open is gemaakt en deze wordt weer z.s.m. dicht gemaakt (TOEZEGGING). Op de vraag m.b.t. wateroverlast Boshoven wordt teruggekomen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-507

TILS-510

TILS-517

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Door WL en PvdA worden enkele vragen gesteld. De SP oppert het idee om t.a.v. de prioriteiten m.b.t. het erfgoedhuis GOML-gelden in te zetten. Daarnaast wordt aangegeven dat de begroting meer SMART kan. De SP geeft verder aan dat de bezuiniging bij fietsenstallingen weer ongedaan gemaakt wordt hetgeen knelt.

 

Toezeggingen

Het SMART-er maken van de begroting wordt in het Breed Financieel Overleg meegenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt, geen stukken).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. De wethouder stelt de nieuwe cordinator, de heer Kersten, voor aan de commissie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Parkeren Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat het stuk moeilijk leesbaar is en veel vragen te hebben. In eerste termijn heeft de wethouder goed uitleg gegeven en heeft aangegeven terug te komen op de technische aspecten. De VVD wil daarom verder met het voorstel. Overwogen kan worden parkeerverboden in te stellen rondom de zones. D66 geeft aan niet tegen een verhoging van het parkeertarief te zijn mits dit tot verbeteringen leidt (dynamisch verwijssysteem). Nu zijn er geen kwalitatieve verbeteringen maar lijkt het erop dat tekorten moeten worden weggewerkt en dit vindt D66 bezwaarlijk. Parkeren kan niet los gezien worden van winkelen, het doen van boodschappen e.d. in de binnenstad. De vraag is of Weert onderzoek kan doen naar een lager parkeertarief waardoor Weert gepromoot wordt. D66 wacht de schriftelijke uitleg m.b.t. de financile zaken af. De SP vindt het een lastig stuk, met veel aannames. De onrendabiliteit is groter dan nu wordt aangenomen. Verder is het afschaffen van het nachttarief niet gastvrij. Het invoeren van real time parkeren zou wel gastvrij zijn. De SP had hogere verwachtingen van het voorstel. De aanpak van het parkeerbedrijf wordt gesteund. De financile onderbouwing moet duidelijker zijn. WL is geschrokken van de hoge kosten per parkeerplaats. Het achterblijven van de meeropbrengsten baart zorgen. WL vindt dat de financile uitleg duidelijker moet. De PvdA geeft aan dat parkeren veel invloed heeft op de begroting en het parkeerbedrijf daarom belangrijk is. Er worden grote risicos gelopen. Aannames uit het verleden leiden nu tot verliezen. De meeropbrengsten zijn fors lager. De parkeerorganisatie krijgt een forse opdracht. De vraag is of het in deze tijd van bezuinigingen verantwoord is om 1 miljoen te investeren in achteraf parkeren. Het voorstel moet duidelijker. Het CDA geeft aan dat efficint georganiseerd wordt en het voorstel voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Het CDA stemt in met de opzet. Het CDA kan de investeringen echter niet plaatsen gezien de geconstateerde terugloop van het parkeren. Niet duidelijk is waar de tariefsverhoging van 0,20 toe dient.

 

Toezeggingen

Er komt een schriftelijke verduidelijking inhoudende:

-technische uitleg financile zaken;

-verklaring van de cijfermatige verschillen;

-uitleg over de verhoging met 0,20.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn commissie

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Jaarrekening Centrum Management Weert 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat het stuk als hamerstuk naar de raad kan. Het overschot gaat terug naar Centrum Management zodat ze vooruit kunnen. De PvdA is niet tegen het voorstel maar geeft aan dat het geld ook aan St. Nicolaas besteed zou kunnen worden. Er zou dus ook een andere keuze gemaakt kunnen worden. De SP stemt in met deze praktische insteek. Het geld was al voor Centrum Management begroot. D66 geeft eveneens aan dat het stuk als hamerstuk naar de raad kan. Het is een praktische oplossing. D66 wil wel graag weten wat Centrum Management voor het geld doet. WL geeft aan dat er voldoende kerstsfeer moet zijn om Weert aantrekkelijk te houden en dat kan niet voor 1000,=. WL is het helemaal eens met het voorstel. Ook volgens het CDA kan het voorstel als hamerstuk naar de raad. Ook het CDA wil weten wat Centrum Management voor het geld doet.

Gezien de standpunten wordt afgesproken dat het budget nu al beschikbaar kan worden gesteld.

 

Toezeggingen

Na afloop van Winter Weert komt er een overzicht wat er met het geld is gebeurd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2012,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,