CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 28-11-2012

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66), M.A. Engelen-Wijen (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, H. Driessens, L. Koopmans, M. Meertens, W. Mentens, M. de Vries, D. Zandijk

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

-Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer Bouwels namens Centrum Promotion Weert m.b.t. de brief van 9 september 2012 over de weekmarkt. Het spreekrecht wordt uitgeoefend bij agendapunt 2.
De raad krijgt een afschrift van de antwoordbrief van het college nadat het onderwerp in de marktcommissie aan de orde is geweest (TOEZEGGING). In het voorjaar 2013 wordt de mogelijkheid geboden eventueel met partijen van gedachten te wisselen over het onderwerp (TOEZEGGING).

-Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer van Hulzen namens de Dorpsraad Stramproy m.b.t. agendapunt 16 betreffende de verzelfstandiging weekmarkt Stramproy. Het spreekrecht wordt uitgeoefend bij agendapunt 16.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Bouwels (Centrum Weert Promotion) inzake weekmarkt Weert

Geluidsfragment beantwoording vragen door het college

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Hulzen (Dorpsraad Stramproy) inzake agendapunt 16

Tekst spreekrecht de heer Van Hulzen

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 16 wordt na agendapunt 10 behandeld.

 

Bestanden

Agenda 28-11-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 10 oktober 2012.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingebracht. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 10-10-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 31 oktober en 7 november 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3 N.a.v. de motie van 28-06-2006 zal contact worden opgenomen met Isidorus waarna een standpunt kan worden ingenomen (TOEZEGGING).

N.a.v. de motie van 10-11-2010 (starterscampus) zal de commissie in het voorjaar van 2013 worden uitgenodigd hieraan een bezoek te brengen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 31-10-2012

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 07-11-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:

Op verzoek van de PvdA: TILS-526 (resultaten enqute over gebruik pad tussen la Fortessa en Spoorzicht), TILS-539 (evaluatie gladheidsbestrijding seizoen 2011-2012).

 

 

Op de vraag in de rondvraag m.b.t. kermisvrachtwagens op de parkeerplaats Sportstraat wordt schriftelijk teruggekomen (TOEZEGGING). De vraag over de spoorwegverbinding Weert-Neerpelt wordt ter vergadering beantwoord.

M.b.t. TILS 526 is de PvdA blij dat er duidelijkheid is en de vragen over TILS 539 worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

TILS-526

TILS-539 

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2012 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota 2012 Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2012

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat de rapportages helder en overzichtelijk zijn. Een zorgpunt is dat er steeds meer rode vlekken bij financin en tijdsplanning staan. Verder wordt opgemerkt dat weinig projecten worden afgesloten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt, geen stukken).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat sinds dit punt geagendeerd wordt geen informatie meer is ontvangen

 

Toezeggingen

Zodra de projecten m.b.t. MIP 5 in de Stuurgroep zijn geweest en naar de Provincie gaan wordt de commissie op de hoogte gesteld.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Informatie (brieven)

10.

Onderwerp

Presentatie visie Beekpoort (herinrichting Werthaboulevard en omgeving).

 

Expliciete fractiestandpunten

Er vindt een presentatie door bureau Verbeek plaats.

De VVD geeft aan het een prima ontwerp te vinden. Aandacht wordt gevraagd voor de relatie van het Beekstraatkwartier met de Beekpoort. De PvdA geeft eveneens aan het een prima ontwerp te vinden maar vraagt aandacht voor de toegankelijkheid voor rolstoelers. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het drukke punt bij de verlengde Beekstraat. Overwogen kan worden deze af te sluiten. Het terugplaatsen van de kraan is een interessante oplossing. WL geeft eveneens aan het ontwerp prima te vinden maar dat ook de wijkraad betrokken zou moeten worden. Communicatie is belangrijk. Het doorzetten van gebruik in materialen maakt indruk. Ook WL vraagt aandacht voor rolstoelgebruikers. De SP vindt het ontwerp prima maar vraagt of het binnen het budget past en of het haalbaar is qua doorstroming van verkeer. D66 geeft aan dat het kruispunt Beekstraat-Penitentenstraat een probleem is. Het CDA tenslotte vindt net als de andere fracties het ontwerp prima.

 

Toezeggingen

De wijkraad wordt bij het verdere proces betrokken.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment vragen vanuit de commissie

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 250.000,= voor het leveren en aanbrengen van een parkeervoorziening in de parkeergarage van het nieuwe stadhuis.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vindt het achteraf betaald parkeren positief. D66 denkt dat de parkeergarage niet voldoende zal opbrengen en er daarom ook geen private investeerders zijn, omdat veel parkeerabonnementen om niet aan medewerkers worden verstrekt. Mogelijkheden om de garage rendabeler te maken zijn het vragen van een vergoeding aan de medewerkers en het promoten van openbaar vervoer en fiets. Een andere mogelijkheid is het verkopen van de garage. D66 kan nu niet instemmen met het voorstel, er moet gekeken worden naar andere mogelijkheden. De SP is het er niet mee eens dat er nu weer een apart krediet beschikbaar moet worden gesteld. De parkeergarage zal naar verwachting niet kostendekkend zijn. Naar het parkeren door de medewerkers moet serieus worden gekeken. De PvdA geeft aan dat voor medewerkers naar andere parkeermogelijkheden moet worden gekeken. Achteraf betaald parkeren is uitstekend voor het publiek, maar de investering is een probleem en er zou naar gebruiksvriendelijke voorzieningen moeten worden gekeken die terugverdiend worden. De PvdA wil het nog bespreken in de fractie en daarom agenderen als bespreekstuk. WL geeft aan dat destijds besproken is dat in overleg met de NS gekeken zou worden of ambtenaren gebruik kunnen maken van het P&R terrein (behalve degenen die hun vervoermiddel direct nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak). WL gaat akkoord met het voorstel.  Het CDA gaat eveneens akkoord met het voorstel en de verdere uitwerking dient in het kader van het parkeerbedrijf plaats te vinden. De VVD geeft aan dat het parkeren een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het stadhuis. De dekking zou daarom ook hieruit moeten plaatsvinden. Dat de kosten zouden moeten worden gedekt uit de opbrengsten van de garage kan de VVD zich niet herinneren. De VVD wil het nog bespreken in de fractie en daarom als bespreekstuk agenderen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de Rietbroekweg te Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Afvalwaterplan Limburgse Peelen als richtinggevend vaststellen en Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 vaststellen.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het een goed voorstel. De PvdA vindt samenwerken belangrijk en geeft een compliment daarvoor. De reinigingsheffing en rioolrechten in Weert zijn echter hoog. De PvdA kan zich vinden in de uitleg van de wethouder hierover.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2013 met bijbehorende tarieventabellen (voor wat betreft de onderdelen parkeergelden, rioolrechten en reinigingsheffingen).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan over het voorstel te willen besluiten op onderdelen aangezien ze tegen de parkeertarieven is. De SP vraagt zich af of de verordening met tarieven ook bijvoorbeeld halverwege het jaar kan worden aangepast omdat de verhoging van 0,10 nog niet is opgenomen en geeft aan er vanuit te gaan dat dit dan wel kan. Ook de SP wil besluiten op onderdelen. De PvdA wil ook op onderdelen besluiten en geeft aan niet positief te staan ten opzichte van de stijging van de reinigingsheffing. WL en VVD geven aan akkoord te gaan met het voorstel.

 

Toezeggingen

De griffie gaat na hoe om te gaan met het besluiten op onderdelen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met een extra bijdrage aan Bantopa wegens slechte omstandigheden gedurende het jaarlijkse evenement Bantopa in 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan dat is afgesproken dat een organisatie bij slecht weer een beroep op de gemeente kan doen en gaat akkoord met het voorstel als hamerstuk. D66 vraagt zich af of het tekort structureel is of door het slechte weer komt. De PvdA merkt op dat naar aanleiding van het raadsbesluit waarin de borgstelling bij calamiteiten is opgenomen nog een uitwerking moet plaatsvinden. De vraag is eveneens of het tekort aan het weer te wijten is. WL geeft aan gezien het belang van het evenement akkoord te gaan met het voorstel als hamerstuk. Het CDA sluit zich aan bij WL maar geeft eveneens aan dat niet te herleiden is of slecht weer de oorzaak van het tekort is. De VVD geeft ook aan geen vergelijking te kunnen maken met andere jaren om zo te kunnen herleiden of slecht weer de oorzaak is. De volgende keer kan misschien een overzicht van meerdere jaren gevraagd worden. De VVD gaat akkoord met het voorstel.

De commissie stemt in met het feit dat met Bantopa voor het komende jaar al wordt omgegaan als ware het calamiteitenfonds ingericht (met de toezegging van de wethouder dat er op wordt teruggekomen).

 

Toezeggingen

-Er wordt teruggekomen op de vorming van een calamiteitenfonds.

-Nagegaan wordt of de laatste drie jaren van Bantopa mogen worden vrijgegeven aan de raad en deze worden dan aan de raad gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Verzelfstandiging weekmarkt Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

De heer van Hulzen spreekt in namens de Dorpsraad Stramproy.

De PvdA onderschrijft de argumentatie voor verzelfstandiging. De PvdA zou vastgelegd willen hebben dat gevalueerd wordt en vraagt of er een regeling is in geval dat de heer Henkens er niet is. WL heeft met plezier kennis genomen van het voorstel en geeft aan dat het een hamerstuk kan worden. De VVD geeft aan niet bezorgd te zijn dat wanneer de heer Henkens niet kan er geen vervanging zou zijn. Het betreft een leefbaarheidsaspect en daarom moet welwillend met het initiatief worden omgegaan. De overeenkomst zou gevalueerd moeten worden. De SP vindt het voorstel prima en na een jaar zou er een evaluatie moeten plaatsvinden. D66 vindt het eveneens een prima voorstel dat als hamerstuk naar de raad kan. De Dorpsraad zal er wel voor zorgen dat de markt levendig blijft. Het CDA vindt het een heel goed initiatief waar de gemeente zich niet teveel mee moet bemoeien. Evaluatie hoeft niet per se, de Stichting is in staat hier zelf zorg voor te dragen.

 

Toezeggingen

De overeenkomst met de Stichting Weekmarkt Stramproy zal worden gevalueerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht de heer van Hulzen (Dorpsraad Stramproy)

Tekst spreekrecht de heer Van Hulzen

Geluidsfragment bespreking voorstel

 

 

 

Raadsconsultaties

17.

Onderwerp

1. Instemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financile consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013.

2. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatieovereenkomst.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD en WL geven aan dat meegegaan moet worden in de tijd en geen andere oplossing te zien en gaan akkoord met het voorstel. D66 geeft aan het een goed voorstel te vinden. Het CDA geeft aan dat het voorstel conform verwachting is. De SP geeft aan het een goed voorstel te vinden en net als de andere fracties geen wensen en bedenkingen te willen inbrengen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 22.50u.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2013,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,