CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 20-02-2013

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

V.A. van Brussel (D66)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

S. Altun (VVD), H. Peters (VVD) (t/m punt 8 gedeeltelijk)

 

 

Portefeuillehouders

H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Bessems, H. Driessens, S. Eurlings, P. Trines

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer van Brussel (D66), De heren Altun (VVD) en Peters (VVD) nemen deel aan de vergadering als niet commissielid. De heer Litjens geeft aan dat de overige portefeuillehouders niet aanwezig zijn. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 20-02-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 28 november 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 28-11-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 januari 2013.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Adriaens vraagt om het antwoord op de brieven 536 (visie op weekmarkt Weert) en 590 (bekostiging herinrichting Partycentrum).

5.3 Bij punt 28 voortgangsrapportage wordt PS vervangen door GS, punt 33 het onderzoek wordt uitgevoerd in het derde kwartaal 2013, punt 50 kan afgevoerd worden, punt 73 blijft staan tot er een oplossing is en m.b.t. punt 75 wordt de Bewonersorganisatie Binnenstad ook uitgenodigd.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30-01-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

 

 

De vraag m.b.t. straatnaambordjes wordt ter vergadering beantwoord. Wat betreft de kapotte verlichting van ANWB-borden zal wethouder Litjens de opdracht geven deze te herstellen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt, geen stukken).

 

Expliciete fractiestandpunten

Wethouder Litjens geeft in het kort de stand van zaken weer.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

8.

Onderwerp

Herinrichting Bassin/Werthaboulevard (presentatie), herinrichting stationsomgeving en omgeving nieuwe stadhuis (presentatie). (stukken worden nagezonden)

 

Expliciete fractiestandpunten

Bassin / Werthaboulevard

WL geeft aan in te stemmen met het opknappen van Bassin en Werthaboulevard. Het kruispunt hoeft niet meteen aangepakt te worden. Het CDA sluit zich aan bij WL maar zet vraagtekens bij de zekerheid van de grondexploitatie. De VVD is eveneens van mening dat er iets moet gebeuren met het Bassin en het aanpakken van de kade omdat dit nu meegenomen kan worden door Rijkswaterstaat. De VVD heeft echter door deze gedeeltelijke uitvoering geen goed gevoel voor de toekomst en vraagt zich af of de oorspronkelijke ambitie nog verwezenlijkt wordt. De SP geeft aan dat er geen middelen zijn. Het Bassin heeft bij de SP de hoogste prioriteit en vervolgens de Werthaboulevard tot aan Ceres. De PvdA is net als de andere fracties van mening dat er iets moet gebeuren met Bassin en Werthaboulevard. Wanneer er geen middelen zijn zal een andere prioriteit niet uitgevoerd kunnen worden of naar achteren moeten worden geschoven. De commissie geeft aan dat een raadsvoorstel voor de vergadering van 10 april kan worden opgesteld.

 

Stationsomgeving en omgeving nieuwe stadhuis

WL geeft aan tegen een rijwielstalling voor het monumentale stationsgebouw te zijn en verzoekt alternatieven te bezien. Het zou het beste zijn beide projecten in een keer uit te voeren maar het is moeilijk deze keuze te maken aangezien de financile consequenties van de alternatieve mogelijkheden vooraf niet bekend zijn. Het CDA is er niet van overtuigd dat beide projecten aan elkaar moeten worden gekoppeld ondanks de mogelijke negatieve gevolgen. Het CDA heeft moeite met de herprioritering voor 2013 die hiervan het gevolg zou zijn. Het CDA heeft minder moeite met een fietsenstalling voor het station. De PvdA sluit zich aan bij het CDA wat betreft het financile gedeelte en wil net als WL geen fietsenstalling voor het station. De SP vraagt aandacht voor de bouw naast het nieuwe stadhuis. Hoe langer het duurt voordat hier begonnen wordt hoe langer de overlast. Hier kan ook werk met werk worden gemaakt. De VVD geeft aan dat de omgeving hinder heeft van de werkzaamheden welke bij niet gelijktijdig uitvoeren langer zal duren, maar is eveneens niet overtuigd dat de projecten gekoppeld moeten worden. Dat zal wel aan de omgeving uitgelegd moeten worden.

 

Toezeggingen

- Wethouder Litjens zal m.b.t. de stationsomgeving/omgeving nieuwe stadhuis de gang van zaken rondom de prioritering nagaan.

- Wethouder Litjens zal de vraag over de stand van zaken bouw BAM bij het nieuwe stadhuis doorgeleiden naar de verantwoordelijke portfeuillehouder.

 

Bestanden

Toelichting herinrichting Bassin en Werthaboulevard

Presentatie Bassin en omgeving

Toelichting herinrichting Stadhuis- en stationsomgeving

Presentatie Stadhuis- en stationsomgeving

Geluidsfragment toelichting wethouder

Geluidsfragment presentatie Bassin en omgeving

Geluidsfragment presentatie Stadhuis- en stationsomgeving

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet 750.000,= voor de herinrichting van het openbaar gebied van de Noordkade.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.58 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2013,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,