CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 27-03-2013

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), V.A. van Brussel (D66), H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

M. Engelen (WL)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, H. Driessens, P. Kersten, L. Koppen, T. van Tilburg

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Engelen (WL) en wethouder Coolen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 27-03-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Economische Zaken d.d. 20 februari 2013.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst wordt

ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 20-02-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 maart 2013.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Adriaens vraagt om een kopie van het antwoord op de brieven 2013/23, reg.nr. PO/071313 van 4-2-2013 en 2013/251, reg.nr. PO/072020 van 26-2-2013. Het onderwerp van beide brieven betreft zienswijze op kundigheid van de raad.

5.3 De heer Adriaens vraagt naar de stand van zaken motie 28-6-2006 (Isidorus).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 13-03-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

 

 

Er zijn geen TILS-stukken geagendeerd. De vragen in de rondvraag m.b.t. gehandicaptenparkeerplaats, parkeren herinrichting Looimolenstraat, herinrichting Stationskwartier: fietsenstalling en mogelijke schadeclaim Bouwfonds later starten inrichten openbare ruimte, hondenpoep: overlast Industriekade en nieuw hondenpoepbeleid en de toestand van trottoirs na aanleggen kabel worden ter vergadering beantwoord. Omtrent het parkeren na de herinrichting van de Looimolenstraat zal z.s.m. met de belanghebbenden worden gecommuniceerd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met het vijfde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP5) en het Meerjarenprogramma (MP) van de GOML en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk reserveren vanuit het Regiofonds GOML.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat samenwerking meerwaarde heeft en dat die voortgezet moet worden. Het bedrijfsleven zou meer betrokken moeten worden. Het voorstel kan als bespreekstuk naar de raad. De PvdA heeft opmerkingen over de procesgang. De Stuurgroep heeft kennisgenomen van de evaluatie van de commissie Rutte maar gaat nu op dezelfde manier als voorheen verder. De raad zou aan de voorkant worden genformeerd maar dat is niet gebeurd. De Stuurgroep is dominant aanwezig en de rol van de burgemeester in het geheel roept vraagtekens op bij de PvdA. Het is opmerkelijk dat in MIP 5 2.000.000,= GOML bijdrage wordt gevraagd voor de economische uitvoeringsagenda. Het is een goede zaak dat een bijeenkomst gepland kan worden waarin kaders gesteld kunnen worden waarin het kerktorendenken wordt losgelaten en een nieuwe vorm gegeven kan worden aan wat de commissie wil. Bij deze bijeenkomst kan het evaluatierapport leidend zijn en moet de herijking van de samenwerking aan bod komen. De PvdA is tegen opname van de reservering van 8.000.000,= voor de N280. Het standpunt is immers dat Weert hier niet aan meebetaald. De focus kan beter op het probleem op de A2 richting Eindhoven worden gelegd. Het voorstel kan met de toezegging dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin o.a. de kaders worden besproken als bespreekstuk naar de raad. De SP geeft aan dat niets met de suggesties van raad en onderzoekscommissie is gedaan. Met het opvoeren van de druk door de Provincie (investeren of terug laten vloeien geld) kan de SP instemmen. Er moeten namelijk projecten gerealiseerd worden. De vraag is hoe concreet de reserveprojecten zijn. De SP vraagt zich af of niet gestopt moet worden met GOML en verdergegaan moet worden met Keyport. De SP geeft aan het voorstel slecht en niet helder te vinden en vindt het daarom niet rijp voor behandeling in de raad. Het CDA geeft aan dat de criteria aan de voorkant en de samenwerkingsstructuur nog niet uitgewerkt zijn maar neemt aan dat de Stuurgroep de aanbevelingen van de commissie Rutte wel gaat overnemen. Het bedrag voor de economische uitvoeringsagenda moet goed uitgewerkt worden. De focus hoeft niet alleen op economische structuurversterking te liggen. Samenwerken moet en kan meerwaarde hebben wanneer onderwijs en bedrijfsleven een prominentere plaats krijgen. Weert moet sturing geven aan het transitieproces. Het CDA vindt het voorstel met rijp als bespreekstuk in de raad maar het moet wel nog verduidelijkt worden. De VVD geeft aan dat er (te) veel geld aan bestuurlijke drukte en praten wordt besteed. M.b.t. tot de N280 is 8.000.000,= een te hoog bedrag voor datgene wat ontwikkelt wordt. Er wordt geen rekening gehouden met het bedrijfsleven. De VVD is het eens met het CDA dat een positieve insteek gezocht moet worden. Het voorstel kan als bespreekstuk naar de raad. D66 wil het evaluatierapport graag in de raad bespreken. De focus moet liggen op economische structuurversterking in plaats van bestuurlijke drukte. Concrete plannen en plaats van bedrijfsleven en onderwijs worden gemist. Projecten kunnen niet uitgevoerd worden wanneer de partners niet bekend zijn. Er moeten projecten worden uitgevoerd die nuttig zijn voor de bevolking. Wijkontwikkeling hoort volgens D66 niet thuis binnen GOML, maar wonen kan wel structuurversterking inhouden evenals natuur. De 8.000.000,= voor de N280 is weggegooid geld omdat er te weinig voor wordt gedaan. Net als de PvdA vindt D66 dat de focus beter op de A2 richting Eindhoven kan worden gelegd. De vraag is welke lessen de Stuurgroep uit het evaluatierapport heeft geleerd. D66 is voor samenwerken, heeft geen bezwaar tegen het overhevelen van taken maar de projecten moeten SMART en controleerbaar zijn. Het plaatsen van GOML als vast agendapunt op de agenda heeft niet het gewenste effect gehad. Het voorstel moet helderder, concreter zijn, rekenkundig verduidelijkt worden en is niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Toezeggingen

-Er wordt een bijeenkomst voor de commissie georganiseerd waarin de kaders welke Weert stelt meegegeven kunnen worden. Bij de bijeenkomst moeten de voorzitters van Hoge Dunk, Keyport en GOML, de portefeuillehouder GOML en wethouder Kirkels als lid van het Algemeen Bestuur Keyport aanwezig zijn.

-De uitleg over het verschil tussen   1.848,= en 500.000,= wordt schriftelijk aan de commissie verstrekt.

-Een opgave wat er wordt uitgevoerd zal schriftelijk aan de commissie worden verstrekt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage 1 Rapport Grondmij ruiterpaden

Bijlage 2 Kaart Weert ruiterpaden

Geluidsfragment 1e termijn commissie

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn commissie

Geluidsfragment 2e termijn college

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 776.000,00 voor de herinrichting van een gedeelte van de Werthaboulevard en een gedeelte van het Bassin.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt om dit rechtvaardigt dat op pagina 2 te vervangen door dit zijn argumenten. WL vraagt of naar de soberheid van de inrichting is gekeken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel (aangepast)

Financieel overzicht (openbaar geworden)

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van de jaarschijf 2013 ad 200.000,= van het krediet voor economische structuurversterking en promotie.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat een bedrag van 17.500,= van de Rogstaekersoptocht dat uit economische structuurversterking zou worden betaald niet in het voorstel wordt genoemd. Het restant van 2012 moet terug naar de algemene middelen. Voor 2013 zijn onderwerpen opgenomen waar de SP op tegen is. Er wordt meer uitgegeven dan beschikbaar is. De PvdA is eveneens principieel tegen de opgenomen onderwerpen en zal daarom, naast het procesmatige,  tegen het voorstel stemmen. D66 kan eveneens niet instemmen met het voorstel wat betreft onderwerpen en wijst op de hogere begroting dan hetgeen beschikbaar is. Het restant van 2012 moet terugvloeien naar de algemene middelen. D66 kan niet instemmen met het voorstel. WL is voor het voorstel. Er is namelijk afgesproken voor de jaren 2011-2014 jaarlijks 200.000,= beschikbaar te stellen. De VVD geeft aan spijt te hebben van het instemmen met de korting van 20% destijds. Oorspronkelijk was namelijk een bedrag van 1 miljoen begroot. Uitgegaan moet worden van een bedrag van 800.000,= over 4 jaar, het restant van 2012 moet daarom bij 2013 betrokken worden. Het CDA geeft aan dat een overschot normaal gesproken naar de algemene middelen vloeit, maar het overschot past wel binnen de afspraken van 4 maal 200.000,= en wil het daarom als bespreekstuk voor de raad agenderen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21.50uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 april 2013,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,