CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 24-04-2013

 

Voorzitter

V.A. van Brussel (D66) (Plv. voorzitter)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), V.A. van Brussel (D66), H.P.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), M. Engelen (WL), G.J.A. Marechal (PvdA)

Plaatsvervangende leden

I.F.A.J. Beenders (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (WL)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, A. Heijmans, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, G. v.d. Hoeven, P. Kersten, L. Koppen, M. Meertens

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Marechal (PvdA), mevrouw Engelen (WL), de heer Adriaens (WL) en de voorzitter mevrouw Kadra (PvdA). De heer Marechal wordt vervangen door mevrouw Beenders en de heer Adriaens door de heer van de Loo. De heer van Brussel (D66) treedt op als plaatvervangend voorzitter.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Agenda 24-04-2013

» Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 27 maart 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie EZ 27-03-2013

» Geluidsfragment 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 4 en 10 april 2013 (worden nagezonden).

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Van de lijsten wordt kennisgenomen. In de raad van 4 april zijn geen toezeggingen gedaan en de toezeggingen in de raad van 10 april worden voor de volgende commissievergadering geagendeerd.

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

» Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

Op verzoek van het CDA TILS-stuk 673 (actualisatie beheersvisie binnenstad).

 

 

TILS-stuk 673 wordt niet meer besproken.

De heer Peterse trakteert naar aanleiding van agendapunt 9 op Brusselse wafels.

 

Bestanden

Ł TILS-673

Ł Beheersvisie binnenstad Weert (versie 2013)

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat wanneer prioriteiten worden geschrapt daarop ook de teksten moeten worden aangepast (bijvoorbeeld bij programma 2 IJzeren Rijn). Het CDA geeft aan dat bijna niet voorkomen kan worden dat er passages in de voorjaarsnota staan die door de actualiteit worden achterhaald.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Voorjaarsnota 2013

» Geluidsfragment 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 1e kwartaal 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen, A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

9.

Onderwerp

Regionale samenwerking GOML-Keyport-Hoge Dunk.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan iets te willen doen aan de bestuurlijke drukte binnen GOML. Bij motie is het college reeds opgedragen om GOML te verzoeken kaders en criteria vast te stellen. Het CDA wil het mandaat op een hoger abstractieniveau leggen. Er moet uit vertrouwen worden gehandeld maar er moeten dan wel goede afspraken worden gemaakt. Er moet een slagvaardiger bestuur worden georganiseerd zonder kleinere gemeenten te kort te doen. De SP geeft aan dat de realisatie van een kabelskibaan in Panheel aantoont dat er geen afstemming en co÷rdinatie binnen GOML plaatsvindt. De SP noemt de regionale samenwerking ôBrussel in het kleinö waar veel geld in omgaat. In GOML staan weinig afrekenbare doelen. De SP maakt zich zorgen als dit bij Keyport op dezelfde manier gaat maar vreest dat dit wel gaat gebeuren. De statuten van Keyport zijn nog niet bekend bij de commissie en dat maakt de discussie lastig. De vraag is of een Stichting wel de beste vorm voor Keyport is. Een co÷peratieve vorm is wellicht beter. De SP geeft aan dat voordat een bevoegdheid wordt afgegeven zij eerst wil weten hoe het geregeld is. Sociaal fysieke elementen worden gemist in GOML. Doelstellingen moeten scherp worden neergezet met cijfers. Ondernemers en onderwijs moeten betrokken worden. De gemeenteraad moet de vinger aan de pols kunnen blijven houden gezien de hoge bedragen die omgaan. Het is tenslotte gemeenschapsgeld. Wanneer vooraf heldere doelen gesteld worden is het niet zo belangrijk wie in het bestuur van GOML en Keyport zitten. De PvdA geeft aan waarde te hechten aan de behandeling van het evaluatierapport. Er moet zo spoedig mogelijk worden gekeken naar de rechtspersoon van Keyport en de vraag is of van GOML en Keyport ÚÚn organisatie gemaakt kan worden. De PvdA wil aan de voorkant weten hoe het geld wordt ingezet zodat achteraf kan worden nagegaan of het geld is uitgegeven aan wat de bedoeling was. De gemeenteraden moeten een rechtstreekse relatie met Keyport hebben. De PvdA vraagt zich verder af of Hoge Dunk geen aansluiting kan zoeken bij GOML en Keyport. De VVD geeft aan dat te veel naar details wordt gekeken (bijvoorbeeld kabelskibaan en wandelknooppunten).  De kabelskibaan is zonder GOML snel gerealiseerd. De gemeente Weert moet het voortouw nemen eventueel samen met Roermond. De gemeenteraden moeten op hoofdlijnen sturen. De kaderstelling van de raden moet ruim zijn en er moet vertrouwen zijn in de besturen. De VVD mist een goede visie waar de gemeente naar toe wil met onderwerpen die in de nabije toekomst moeten worden gerealiseerd. Wanneer een traject wordt gestart moet ook het voornemen bestaan dat binnen een bepaalde termijn af te ronden. Aandacht voor het onderwijs is belangrijk. WL geeft aan dat GOML startte met een ôkerktorendenkenö maar dat nu een fase is aangebroken waarin meer op regionaal niveau gedacht moet worden. De besluitvorming is stroperig. Er moet aan de voorkant worden gekaderd, vertrouwen worden uitgestraald en de gemeenteraad moet op de achtergrond blijven. WL vraagt zich af of het college misschien een voorstel kan doen hoe die kadering eruit moet zien. D66 geeft aan voor kaderstelling vooraf en controle achteraf te zijn. Er moet snel kunnen worden gehandeld, zoals bijvoorbeeld bij de kabelskibaan. De kaderstelling moet SMART worden aangegeven en er moet meer worden samengewerkt met ondernemers en onderwijs. SMART houdt volgens D66 meetbaar zijn in en bij toetsing kunnen nagaan of de doelstellingen zijn gerealiseerd. Op welke manier realisatie plaatsvindt, is minder belangrijk. Er moeten geen overleggen plaatsvinden om het overleg. Wanneer de opmerkingen worden meegenomen heeft D66 er vertrouwen in. D66 is blij om te horen dat de samenwerking Roermond-Weert een positieve uitstraling op Midden-Limburg heeft.

Geconcludeerd wordt dat er aandacht moet zijn voor communicatie naar de raden, tussentijdse evaluatie naar de raad toe en duidelijkheid op hoofdlijnen wat betreft de criteria.

 

Toezeggingen

 - De voorzitter Keyport neemt de opmerkingen uit de commissie mee.

- Op 2 mei a.s. vindt een heisessie plaats naar aanleiding van het evaluatierapport waarna de Stuurgroep GOML met een voorstel komt (o.a. welke positie krijgt Keyport?). Het College komt dan bij de commissie terug.

- Aan de raad worden indicatoren voorgelegd.

 

Bestanden

Ł Info GOML en stand van zaken Keyport 2020

» Geluidsfragment commissie

» Geluidsfragment college en commissie

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21.16 uur.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2013,

De commissiegriffier,

 De voorzitter,