CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 12-06-2013

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), M. Engelen (WL), H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

S. Altun (VVD)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A.F. van Eersel, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

H. Driessens, H. Ensink, S. Eurlings, G. v.d. Hoeven, P. de Jong,

L. Koppen, M. Meertens, T. van Tilburg, P. Trines

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Altun en van Brussel.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 12-06-2013

¯ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 24 april 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie EZ 24-04-2013

¯ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 10 april 2013 en 22 mei 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3      Punt 2, bomenbeleid: datum wordt aangepast.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 10 april 2013

 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 22 mei 2013

¯ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

 

 

De vragen in de rondvraag m.b.t. het provinciaal vervoersplan/busverbinding Neerpelt en Houtstraatlossing worden ter vergadering beantwoord.  De vraag parkeren triatlon/Koningsdag en handhaven hiervan wordt doorgegeven aan burgemeester Heijmans (TOEZEGGING). Bekeken wordt hoe het parkeren bij evenementen in de toekomst goed kan worden geregeld (TOEZEGGING). De vraag over GOML (mogelijk geen uitkering van gelden door de Provincie) wordt doorgegeven aan wethouder Coolen (TOEZEGGING). Nagegaan wordt of er nog defecte lampen bij bewegwijzering op de Ringbaan zijn (TOEZEGGING).

 

Bestanden 

¯ Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat m.b.t. kantorenlocaties een afwachtende houding moet worden ingenomen. Er staan veel kantoren leeg. M.b.t. de PDV-locatie wordt al jaren gepraat met investeerders maar dit leidt nog niet tot resultaat. Het toestaan van alleen perifere detailhandel is prima om te voorkomen dat de binnenstad leegloopt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening Weert 2012

 Erratum Jaarrekening Weert 2012

¯ Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bedrag van € 32.400,= uit het budget voor economische structuurversterking en promotie voor de uitvoering van het Projectplan Paardensport Gemeente Weert. (Bij dit agendapunt wordt de stand van zaken van het HCE betrokken)

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat de paardensector economisch sterk is en daarom niet zou hoeven te worden ondersteund. Er moet duidelijk worden gemaakt wat het Weert oplevert. Vanuit de paardensector zelf komt geen initiatief. De PvdA geeft aan het storend te vinden dat vooraf niet is aangegeven dat de gemeente Weert moet bijdragen. De PvdA ziet echter meerwaarde in het plan en geeft aan dat het een hamerstuk mag zijn. WL sluit zich aan bij de PvdA. Het is de bedoeling de regio te versterken wat betreft paardensport. Het CDA vraagt zich af wat het HCE heeft opgeleverd en wat het huidige plan zal opleveren. Het gevoel bestaat dat met name enthousiasme leidend is. De VVD geeft aan dat Weert eerder teleurgesteld was dat niet aan Weert werd gedacht m.b.t. de paardensector. Tegen dit initiatief kun je daarom nu geen nee zeggen.

 

Toezeggingen

In september wordt een evaluatie over het HCE aan de commissie aangeboden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Aanpassing winkeltijdenverordening (wordt nagezonden).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan de vereenvoudiging in de regelgeving toe te juichen. Het is aan de ondernemers te bepalen wat ze doen. Het gedrag van de consument is leidend en daartoe moeten de ondernemers gefaciliteerd worden. Het CDA onthoudt zich van een standpunt en wil eerst de mening van de betrokkenen peilen. WL gaat eveneens de meningen peilen (bepalen van onderaf in plaats van van bovenuit opleggen). De PvdA geeft aan dat het de consument ook aan gaat. Een vereenvoudiging van regelgeving is goed maar de consequenties zijn niet duidelijk. Een alternatief zou kunnen zijn 1 maal per maand een koopzondag in te voeren. De bewoners van de binnenstad vragen zich af wanneer ze nog rust hebben. De SP vindt het eveneens goed dat er een vereenvoudiging plaatsvindt. Een nadeel is echter dat de uniformiteit verdwijnt. Het is niet meer duidelijk welke winkel wanneer open is. De kleine ondernemers worden de dupe van de nieuwe regeling. Beter is het bijvoorbeeld 1 koopzondag in de maand allemaal open te zijn. De ondernemers moeten hierin één lijn trekken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Winkeltijdenverordening

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van het ontwerp voor de herinrichting van het openbaar gebied van de stadhuis-en stationsomgeving.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan het een prima ontwerp te vinden. Het niet situeren van de fietsenstalling direct naast het stationsgebouw wordt ondersteund door het feit dat aan de Parallelweg nog ruimte genoeg is. De PvdA wil duidelijk in het raadsvoorstel aangegeven hebben dat de fietsenstalling niet direct naast het stationsgebouw komt. De PvdA is overigens tevreden hoe een en ander is gepresenteerd en vraagt nogmaals aandacht voor de oversteek SNS-bank/Wilhelminastraat, geleidepaden voor blinden en de verwijzing voor vrachtverkeer op de Parallelweg. Het CDA is akkoord met het voorstel en geeft aan dat het een hamerstuk mag zijn. De VVD vindt het mogelijk afsluiten van het stationsplein niet verstandig. De ingreep voor het verkeer is groot en er is tevens een parkeergarage gelegen.

 

Toezeggingen

De tekst van het raadsvoorstel wordt aangepast m.b.t. de locatie van de fietsenstallingen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 2.878.129,= excl. btw voor het realiseren van de herinrichting van het openbaar gebied van de stationsomgeving.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 14-05-2013

 B&W-besluit 28-05-2013

¯ Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met kredietvoorstel reconstructie vier kruisingen en groene golf Ringbaan Noord, ten bedrage van € 3.566.679,=.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat een groene golf vaak niet werkt maar wel veiliger is. De PvdA is echter tevreden met de uitleg van de wethouder en geeft aan zich te kunnen vinden in het voorstel. De SP geeft aan dat het Nederweertse gedeelte ook van belang is. Verder vraagt de SP zich af waarom er geen bijdrage uit GOML plaatsvindt. De SP geeft aan een afweging te maken tussen sociaal of meer asfalt. De SP steunt het voorstel. Het CDA vraagt zich af of gezien het negatieve resultaat van Kampershoek Noord de uitvoering op deze manier zou moeten worden aangepakt. De VVD steunt het voorstel, het komt de veiligheid, met name voor fietsers, ten goede.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 206.586,= voor het verbeteren van acute verkeersknelpunten.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL en VVD vinden dat de verbeteringen nodig zijn en geven aan dat het een hamerstuk mag worden. De SP vraagt zich af of problemen door borden opgelost worden en vindt het belangrijk mensen erop te wijzen dat ze klachten naar voren kunnen brengen. Ook de PvdA vindt de verbeteringen nodig, maar het voorstel is op onderdelen niet duidelijk wat moet gebeuren. Met betrekking tot de fietsoversteek op de Ringbaan geeft de PvdA aan, gezien de daar heersende snelheden, moeite te hebben met het aanleggen van drempels. Het is prima dat nu iets met de Burcht wordt gedaan.  Het CDA vraagt zich af hoe de locaties bepaald zijn. Het CDA heeft er namelijk moeite mee dat locaties meteen opgevoerd worden naar aanleiding van slechts enkele klachten. Sommige knelpunten bestaan al langer, acuut is dan misschien niet de juiste benaming.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Dynamiek betaald parkeren: krediet van € 823.000,= ter beschikking te stellen voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma  "Basis gewenst".

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt dat aandacht moet worden geschonken aan gehandicapten m.b.t. de displays van de parkeerautomaten.

De verwijzing vanaf de Ringbaan moet in de fractie worden besproken en daarom wil de PvdA het stuk agenderen als bespreekstuk. Ook WL wil het stuk agenderen als bespreekstuk en moet nog een standpunt innemen over de verwijzing op de Ringbaan. De VVD geeft aan dat parkeren klantvriendelijker wordt hetgeen de nodige toegevoegde waarde voor een bezoek aan de binnenstad heeft. Wat in de voorjaarsnota door de VVD is aangegeven (proef vrij parkeren op donderdagavond) wordt teruggetrokken. Het CDA geeft aan dat een tariefsverhoging op gespannen voet staat met klantvriendelijkheid. Een verhoging is wel mogelijk bij kwaliteitsverbetering. Met de formatie van de BOA’s is het CDA het niet eens. Deze hebben namelijk ook nog een andere rol in de binnenstad. Het CDA wil de varianten nog aangereikt krijgen en vraagt het voorstel te agenderen als bespreekstuk. De SP geeft aan dat als het parkeerbedrijf eerst geregeld zou zijn de discussie over dynamisch parkeren gemakkelijker zou zijn geweest. Omdat het parkeerbedrijf er nog niet is, is het ook niet helder hoe met de rest moet worden omgegaan. Met de systematiek kunnen parameters gesteld worden waardoor mogelijk wat in de begroting staat ook aan opbrengsten kan worden  binnengehaald. De SP kan derhalve meegaan met het voorstel.

 

Toezeggingen

-          I.v.m. de vervanging van de displays wordt contact opgenomen met het platform gehandicapten.

-          De varianten worden voor de raadsvergadering verstrekt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota Dynamiek in het betaald parkeren

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22.00 uur.

 

Bestanden 

¯ Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september 2013,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,