CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 11-09-2013

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP), L.M.J.C. Tullemans (VVD)

Afwezig de leden

M. Engelen (WL)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.P.M. Lempens (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, M. Weijers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Een speciaal woord van welkom is er voor de heer Tullemans die voor het eerst aanwezig is bij de commissievergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Stokbroeks en wethouder van Eersel.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment welkom dhr. Tullemans

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 11-09-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 12 juni 2013.

B. Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst EZ d.d. 5 juni 2013.

 

 

A. De heer Adriaens heeft verzocht m.b.t. punt 12 van de advieslijst de volgende opmerkingen toe te voegen:

"WL vraagt zich af of de veiligheid van fietsers (Laar) gewaarborgd is en of door obstakels, zoals de nieuwe rotonde, de groene golf nog wel werkt."

De commissie stemt ermee in dit aan de advieslijst toe te voegen. Voor het overige wordt de advieslijst ongewijzigd vastgesteld.

B. Van de afsprakenlijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 12-06-2013

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst EZ 05-06-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 30 mei 2013 en 26 juni 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3 De heer Adriaens verzoekt punt 2 (uitvoeringsplan bomenbeleid) te laten staan.

De heer Meulen vraagt waarom de evaluatie van het HCE niet in deze commissiecyclus behandeld wordt. De wethouder geeft aan dat deze in de commissiecyclus van oktober behandeld wordt (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30 mei 2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 26 juni 2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Op verzoek van de PvdA wordt TILS-stuk 731 (vervanging

sfeerverlichting binnenstad) geagendeerd.

 

 

M.b.t. TILS-stuk 731 is de commissie van mening dat dit goed en in n keer moet gebeuren en dat hiervoor, ook in verband met de bekostiging, een raadsvoorstel moet worden voorgelegd. De commissie stemt in dit raadsvoorstel nog in de raadsvergadering van 25 september a.s. als bespreekstuk te agenderen.

De vragen in de rondvraag m.b.t. stand van zaken Wifi binnenstad, verkeer Maaspoort, stand van zaken BIS, de brief BOB over de verkeerssituatie Driesveldlaan en stationsomgeving, het aanbestedingsvoordeel van de Houtstraatlossing, het fietspad bij de rotonde Keulerstraat, het pad tussen Industriekade en Penitentenstraat, de brief van de VNG m.b.t. zwerfvuil, de klachten over de wegstructuur van Maaseikerweg, de klachten over hard rijden over de Victor de Stuerstraat en de klachten over de ondergrondse containers Graswinkel worden ter vergadering beantwoord.

Het CDA vraagt naar het antwoord op de brief van de BOB over de verkeerssituatie Driesveldlaan en stationsomgeving. De wethouder zal dit nagaan (TOEZEGGING)

 

Bestanden

TILS-731

Geluidsfragment TILS-731

Geluidsfragment rondvraag

 

 

 

7.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter commissie EZ.

 

 

De heer Peterse geeft aan als plaatsvervanger te willen fungeren. De commissie stemt hiermee in.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL vraagt zich af of de Passantenhaven in het MIP is opgenomen. Het zou jammer zijn als de Passantenhaven niet door zou gaan. De VVD is verheugd over het splitsen van sociaal, fysiek en economisch in drie autonome domeinen. De VVD vreest echter dat sociaal en fysiek zich als n domein gaan gedragen en het economisch domein (Keyport), dat voor Weert heel belangrijk richting Eindhoven is, van ondergeschikt belang wordt. De SP is blij dat het sociale domein eindelijk is benoemd. De SP vraagt zich af, nu de rest van het geld allemaal wordt uitgegeven, wanneer en hoe nieuwe middelen beschikbaar moeten worden gesteld.

 

Toezeggingen

Bij het voorleggen van een voorstel aan de gemeenteraad zullen de verschillen tussen GOML en de nieuwe vorm inzichtelijk worden gemaakt.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

Presentatie GOML

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 31.000,- exclusief BTW voor het realiseren van 9 vissteigers.

 

Expliciete fractiestandpunten

Voor de PvdA is het niet helder hoe de vissteigers vorm gegeven worden. De vraag is of minder validen de steiger ook kunnen bereiken. De SP vraagt zich af of de steigers openbaar zijn of alleen voor de visclub toegankelijk. WL is tevreden met het voorstel maar vraagt zich af of rekening moet worden gehouden met de waterskibaan. Het CDA is inhoudelijk akkoord, maar vraagt zich af of dit niet uit een reserve moet komen. De VVD vraagt zich net als WL af of de waterskibaan hierdoor niet belemmerd wordt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (SP tegen).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 480.000,- exclusief BTW, om de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan Rijkswaterstaat te realiseren.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is verbaasd dat iets dat jaren geleden al is afgesproken nu pas tot besluitvorming komt. De PvdA is akkoord met het voorstel. Het CDA vraagt zich af of het financile voordeel nu minder is dan in 2007 begroot. De SP vraagt zich af of Rijkswaterstaat op dit nadeel kan worden aangesproken. WL geeft aan dat Weert groot onderhoud heeft moeten uitvoeren door de vertraging en vraagt zich af of dit niet te verhalen valt. Verder vraagt WL zich af waarom beheer en onderhoud bij de gemeente blijft en Rijkswaterstaat niet alles overneemt. De VVD is akkoord met het voorstel als hamerstuk.

 

Toezeggingen

De vraag waarom beheer en onderhoud bij de gemeente blijft wordt nog beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken brief aanpak wateroverlast.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan de brief en het antwoord helder te vinden. De SP zet vraagtekens bij het informeren door het college van de bewoners van Boshoven n.a.v. de wateroverlast van vorig jaar en vraagt zich af of het reinigen van de kolken nog op de goede manier gebeurt. WL geeft aan dat de aanpak prima is verlopen en dat punten uit een evaluatie de volgende keer opgepakt kunnen worden. De PvdA wijst op het gedrag van automobilisten waardoor meer schade werd veroorzaakt. De bewoners waren zeer te spreken over de hulpverlening. Ook het CDA geeft aan dat goed is opgetreden, maar heeft ook signalen gekregen dat een gemaal niet goed werkte, een duiker onder de weg niet bekend was en een schuif dicht stond. Het CDA vraagt zich af waarom na het opheffen van de GRIP procedure niet weer opnieuw is opgeschaald door de gemeente. De VVD is positief over de brief.

 

Toezeggingen

-De informatieverstrekking richting de bewoners van Boshoven wordt nagegaan.

-Nagegaan wordt waarom niet opnieuw is opgeschaald na het opheffen van de GRIP procedure.

 

Bestanden

Brief aanpak wateroverlast

Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2013,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,