CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 09-10-2013

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

M. Engelen (WL), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), L.M.J.C. Tullemans (VVD)

Plaatsvervangende leden

H.P.M. Lempens (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, A. van Eersel, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Tullemans (VVD) en mevrouw Engelen (WL). De heer Tullemans wordt vervangen door de heer Lempens (VVD). De heer Sijben (CDA) zal eveneens deelnemen aan de vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 09-10-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 11 september 2013.

B. Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst Economische Zaken d.d. 18 september 2013.

 

 

A.      De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

B.      Van de afsprakenlijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 11-09-2013

Afsprakenlijst infobijeenkomst 18-09-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 september 2013 (worden nagezonden).

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3 N.a.v. het punt weekmarkt Stramproy vraagt de heer Adriaens of de gemeente iets kan betekenen in de kosten van de Stichtingsakte die door de marktkooplui moet worden betaald. Wethouder Cardinaal zal dat nagaan en komt hierop terug (TOEZEGGING). De heer Meulen constateert dat veel zaken in de voortgangsrapportage nog open staan en dat de lijst lang is en hij heeft het idee dat er niet serieus mee wordt omgegaan. De heer Peterse geeft aan dat er ook geen informatie meer over het HCE is verstrekt. Het verzoek is aan het college de voortgangsrapportage goed bij te houden en de commissie tijdig te informeren wanneer onderwerpen niet volgens planning worden uitgevoerd.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 25-09-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda zijn geen TILS-stukken geagendeerd.

 

 

De vragen in de rondvraag over herinrichting Louis Regoutstraat en kermis, de werkzaamheden aan het Bassin, het bosje aan de Industriekade, de situatie kruising Beatrixlaan/Maaseikerweg, het niet opruimen na straatwerkzaamheden en de verkeersproblemen aan de Maaspoort worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Begroting 2014 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat het wenselijk zou zijn dat op elke school verkeerseducatie gegeven wordt.

 

Toezeggingen

-Op de hogere kosten van onderhoud bermen (41.000,=) wordt schriftelijk teruggekomen.

-De opmerking over verkeerseducatie wordt meegenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Begroting Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities, informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt).

Bij dit agendapunt wordt een presentatie gegeven over Keyport (circa 30 minuten).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan enerzijds bezorgd te zijn over het afstaan van zeggenschap en er is iets te zeggen voor het hebben van invloed. Anderzijds moet er vertrouwen zijn in de uitvoering hetgeen de snelheid ten goede komt. Het zijn twee uiteenlopende meningen. De VVD wijst erop dat de overheid moet terugtreden. Door een overheid met regels haken ondernemers en onderwijs (de drijvende krachten) af en gaan het buiten de regio zoeken. Hoe meer invloed de overheid heeft des te minder snelheid. De aftstand Keyport en gemeenteraad mag groot zijn.  Het CDA geeft aan dat in de statuten duidelijk moet zijn waar de raden iets te zeggen hebben. De statuten zijn gericht op een autonome rol van Keyport. Via de agenda van de toekomst kan invloed worden uitgeoefend op het totaal. Er moet doorgegaan worden en gekeken worden waar invloed uit te oefenen valt. Gemeenten hoeven zich in de huidige opzet niet te verplichten geld te verstrekken en zijn niet gebonden aan samenwerking. Om goed afspraken te kunnen maken zou dit wel het geval moeten zijn. De visie van de SP is dat zaken goed geregeld moeten worden en de overheid een eigen rol moet hebben door middel van het vaststellen van de strategische doelen en het aangeven wie ter verantwoording kan worden geroepen. De gemeenteraad moet kunnen controleren en het budgetrecht uitoefenen. De PvdA geeft aan dat de gemeente invloed moet kunnen uitoefenen en dat een vorm van structuur nodig is. Wanneer geld gegeven wordt moet echter ook een gedeelte van de regie worden afgegeven. Ieders rol moet helder zijn, dit moet geregeld worden in de statuten. De rol van de raad is om te evalueren en opnieuw geld te geven wanneer men tevreden is. Er moet vertrouwen zijn en losgelaten kunnen worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Brief Keyport

Presentatie over Keyport

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment verdere behandeling

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2013,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,