CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 27-11-2013

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), S. Altun (VVD), M. Engelen (WL), H.J.W.M. van de Loo (FL), B. Peterse (SP), L.M.J.C. Tullemans (VVD)

Afwezig de leden

G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

P.J.H. Sijben (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), H.H.M. Peters (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, A. van Eersel, A.A.M.M. Heijmans, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, F. van Beeck, H. Creemers, P. Dekker, R. Bladder,

M. Meertens, M. Schoonen, M. Weijers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Stokbroeks, de heer Marechal en de heer Meulen. De heer Sijben vervangt de heer Meulen. De heer v.d. Loo neemt voor de eerste keer als commissielid aan de commissie EZ deel.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt als volgt gewijzigd. Na agendapunt 6 worden de agendapunten 15, 16, 12, 11 en 10 behandeld, daarna wordt de agenda weer bij punt 7 voortgezet.

 

Bestanden

Agenda 27-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 9 oktober 2013.

B. Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst Economische Zaken d.d. 28 augustus 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld en van de afsprakenlijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 09-10-2013

Afsprakenlijst infoavond EZ 28-08-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 oktober en 6 november 2013 (de toezeggingen van 6 november worden nagezonden).

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Adriaens vraagt om een kopie van het antwoord op de brieven 652 en 654.

5.3 Wethouder Litjens gaat m.b.t. punt 65 nog na wat de uitkomst m.b.t. de geluidsinstallatie is en bericht de commissie daarover (TOEZEGGING). De heer Sijben merkt op dat de voortgangsrapportage nog steeds niet volledig is bijgewerkt en vraagt daarvoor dringend aandacht.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30-10-2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 06-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda zijn geen TILS-stukken geagendeerd.

 

 

De SP biedt het rapport buurtvoorzieningen Molenakker aan de commissie aan. De vragen over groenonderhoud en parkeren Molenakker zullen schriftelijk worden beantwoord (TOEZEGGING). De vragen over een aanmoedigings- en waarderingspremie voor sporters (WL) en het jaarverslag 2012 van Centrum Management Weert (CDA) worden ter vergadering beantwoord. Burgemeester Heijmans doet verder een mededeling over de aanpak van de autobranden.

 

 

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota Weert 2013

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Bespreken van de 3e rapportage 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het resultaat 2013 (4,2 miljoen euro tekort). FL deelt de zorgen van de VVD, de stabiliteit van de begroting wordt slechter en de begrote doelstellingen worden niet gehaald. Er moet voor worden gezorgd dat de rapportage kort blijft. WL geeft aan dat de 3e rapportage de najaarsnota kan vervangen. De SP denkt dat het tekort bij de 4e rapportage nog zal worden rechtgetrokken, de VVD deelt deze mening niet.

 

Toezeggingen

De vraag waarom de installatiekosten voor de sfeerverlichting niet in het kredietvoorstel zijn opgenomen wordt schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

B&W-besluit

3e rapportage 2013

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

 Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kw. 2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: A.F. van Eersel en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties

10.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen over deelneming van collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te richten Stichting Keyport 2020 (de notitie van de heer Sijben wordt hierbij betrokken).

 

Expliciete fractiestandpunten

FL geeft dat het college capabel genoeg is om in het bestuur van Keyport te zitten en heeft geen wensen en bedenkingen. Het CDA geeft aan dat raden wat betreft de gestelde randvoorwaarden er zicht op moeten hebben wat in Keyport gebeurt en waar het ingebrachte geld aan wordt besteed. Dat is nu niet het geval. Het is niet vanzelfsprekend hetgeen in Keyport gebeurt goed is voor Midden-Limburg. Wanneer de gemeente 2 miljoen euro beschikbaar stelt is er een kaderstelling voor Keyport door de raad nodig. De SP heeft als bedenking dat wanneer een bestuurder aftreedt deze niet aan kan blijven in Keyport. Verder voert de SP als wens aan dat de in Keyport benoemde Directeur onder de CAO van de gemeenten moet vallen. De VVD heeft geen wensen en bedenkingen. WL is het met het CDA eens dat de raad kaders moet stellen. WL heeft geen wensen en bedenkingen.

 

Toezeggingen

-In de raadsvergadering van 12 februari 2014 komen kaderstelling en doelstellingen voor wensen en bedenkingen aan de orde.

-De statuten zullen worden aangepast zodat zodra een bestuurder aftreedt in een gemeente deze niet meer in het Algemeen Bestuur van Keyport kan zitten.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Notitie van de heer Sijben

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de uitgangspunten voor de Samenwerking Midden-Limburg als vervolg op de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, de proceskosten beschikbaar stellen en de structurele middelen voor toekomstige samenwerking Midden-Limburg bij de afweging van de prioriteiten 2015-2018 te betrekken.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is een voorstander van samenwerking. Dit moet wel slagvaardig gebeuren en er moet geen druk overleg zijn. De economische structuurversterking moet voorop staan. De overheid moet slechts faciliteren, de gemeenteraad moet niet op detail sturen maar jaarlijks kaders stellen. In het sociaal fysieke domein dient te worden samengewerkt op basis van projecten in kleiner verband. Er moet duidelijk aangegeven worden wat met sociaal domein bedoeld wordt. De VVD zet wensen en bedenkingen op papier. WL geeft aan dat GOML positief heeft bijgedragen aan de regionale samenwerking. WL is enigszins bezorgd dat Stuurgroep autonoom functioneert. WL staat achter de bedenkingen van het college. Het CDA is verbaasd te lezen dat alleen genvesteerd moet worden in projecten waar de gemeente zelf belang bij heeft: dit is een vorm van kerktorendenken en een stap terug in regionale samenwerking. De samenwerking is buiten economie en fysieke domein niet gericht op projecten, derhalve abstracter en lastiger te doorzien. Opvallend is verder de vrijblijvendheid in samenwerking (dit past bij niet materile samenwerking) en het feit dat wonen in het sociale domein is opgenomen. Aandachtspunt is de vorming van het programmabureau. Wanneer sociaal, fysiek en economie worden gecombineerd is het de vraag of voldoende aandacht kan worden besteed aan sociale en fysieke aspecten. De raden moeten meer inzicht krijgen in wat het sociale en fysieke domein inhouden. Verder is het vreemd dat een aparte samenwerkingsstructuur voor de drie decentralisaties wordt opgericht. Het CDA ziet graag een begroting voor 2014 wat er gebeurt met de proceskosten van 1,50 per inwoner met daarbij ook de organisatiekosten voor 2014. De SP wil dat de raad eerst de indicatoren voor Keyport 2020 vaststelt. De SP is voor samenwerking maar het moet niet het oprichten van een tweede gemeente zijn. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid en moet deze ook houden. De SP uit als wens dat de regio een beleidskader voor de samenwerking opstelt waar iedere gemeente vervolgens zelfstandig over kan beslissen. De SP zal wensen en bedenkingen op papier zetten. FL geeft aan dat bij GOML verkeerd ging dat de raad er te zeer bovenop zat. Het kerktorendenken moet nu worden voorkomen. Als wensen en bedenkingen zou ingebracht kunnen worden dat kaders gesteld moeten worden voor hetgeen we willen met het samenwerkingsverband. Er wordt nu al veel met vertrouwen samengewerkt achter de schermen. Dit zou ook bij SML het geval moeten zijn. De raad moet op afstand blijven, de vertegenwoordigers moeten hun werk doen. Er moet gerapporteerd worden, wanneer het niet goed gaat moet bekeken worden hoe problemen opgelost kunnen worden.

 

Toezeggingen

Vr de raadsvergadering wordt een begroting wat er met de proceskosten van 1,50 per inwoner gebeurd aan de raad verstrekt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

12.

Onderwerp

Meerjareninvesteringsprogramma 6 Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat samenwerken voordeel moet opleveren, Weert legt er nu op toe. Met de financiering van de N280 op deze manier is de SP het ook niet eens. Het college heeft ingestemd met het voorstel van GOML en had alleen de keuze wel of niet. De SP kan niet instemmen met het voorstel. FL geeft aan dat de sloopregeling gelukkig uit het programma is. Het is een kwestie van geven en nemen en het hoeft niet pers voordeel voor Weert op te leveren. Het uitgangspunt van GOML was immers hoe Midden-Limburg economisch sterker kan worden. De insteek en intentie is goed en vormt een opstap naar andere samenwerkingsvormen. WL wil niet meedoen aan het kerktorendenken maar constateert toch dat de inbreng van Weert niet terugkomt. Er zijn daarnaast wel subsidies ontvangen maar WL denkt dat de gemeente deze subsidies anders ook wel had gekregen. Het is jammer dat de Passantenhaven niet is opgevoerd. WL geeft aan dat de geconstateerde tekortkomingen een les voor de toekomst moeten zijn. WL is tevreden met de antwoorden van de wethouder en geeft aan dat het voorstel als hamerstuk naar de raad mag. Het CDA vindt het stuk weinig verheffend. Vanaf het 4e investeringsplan was het reeds de vraag of het met de projecten niet de verkeerde kant op ging. Op een aantal projecten is van de doelstelling afgeweken. Aan het project Waterfront moet de gemeente meebetalen, de vraag is of dit nuttig is. Het CDA kan nu alleen maar ja tegen het voorstel zeggen met genoemde kanttekeningen. Sommige projecten voldoen niet aan de voorwaarde regionaal en zouden niet door de gemeente Weert zijn uitgevoerd als de Provincie niet had verdubbeld.  De VVD geeft aan dat een goede slag is gemaakt. Er is 7,6 miljoen euro in de regio genvesteerd en 2 miljoen voor Leuken uitgetrokken. Het is goed dat de sloopregeling eruit is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen MIP6

Geluidsfragment

 

 

 

Notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: A.F. van Eersel en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende tarieventabellen (voor wat betreft parkeergelden, rioolrechten en reinigingsheffingen).

Deze stukken liggen tot de vergadering van de commissie AZ ter inzage in het bakje van die commissie en daarna in het bakje van de commissie EZ.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat bij de begroting het parkeertarief met 5,5% is verhoogd. In sommige zones is er echter meer verhoging (technische oorzaak). Dit had in de begroting aangegeven kunnen worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Instemmen met de aanleg van een voorrangskruising ter plaatse van de aansluiting Rietstraat, Hushoverweg en Floralaan ter verbetering van de ontsluiting van Laarveld op de Eindhovenseweg.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL en SP geven aan akkoord te zijn met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen varianten 1 en 2

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

A. Bestuursopdracht Samenwerken en uitbesteden, deelopdracht: Uitvoerende taken in het openbaar gebied.

B. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de rapportage deelopdracht: Uitvoerende taken in het openbaar gebied op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g bekrachtigen tot na de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Aangezien de rapportage deelopdracht geheim is zal de commissie allereerst moeten besluiten over het al dan niet in beslotenheid behandelen van dit agendapunt.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat de overheids-NV geen overtuigende oplossing is. Het risico blijft volgens de VVD bij de gemeente. De vraag is waarom geen samenwerking met de Risse wordt gezocht. Het gaat over werknemers die niet maximaal inzetbaar zijn, bij de Risse werken ook mensen die niet maximaal inzetbaar zijn. Het gaat niet alleen om een bezuiniging maar het gaat ook om mensen die nergens meer terecht kunnen. De VVD acht het voorstel niet rijp voor behandeling en wil dat naar andere oplossingen gekeken wordt.  Het CDA twijfelt of de gemeente door uitbesteding van alle risicos af is. Er is naar een situatie toegewerkt dat er niet meer verder kan worden gegaan met de buitendienst en dat mag niet. Het is niet alleen het financile voordeel maar ook de gedachte dat de gemeente door uitbesteden van de buitendienst af is (moeilijk aanstuurbaar). De buitendienst is kwetsbaar omdat deze geen bureauwerk doet maar dat betekent nog niet per definitie dat uitbesteed moet worden. Wanneer een rol speelt dat het voordeel op termijn komt wanneer de huidige medewerkers door pensioen worden vervangen door jongere medewerkers tegen een minder gunstige CAO moet dat duidelijk naar voren worden gebracht. De redenering dat reeds 70% van de buitendienst is uitbesteed vormt op zich geen reden de overige 30% ook uit te besteden. De vraag is of uitbesteden op termijn goedkoper is omdat een marktpartij mogelijk meerwerk in rekening gaat brengen en de dienstbaarheid zal minder groot zijn.  De voordelen van de overheids-NV zijn dus niet overtuigend. WL geeft aan zeer getroffen te zullen zijn als de medewerkers van de buitendienst uitbesteed worden. WL wil het voorstel in de fractie bespreken en geeft aan dat het stuk als bespreekstuk naar de raad kan. De SP vraagt zich af waar de winst van een overheids-NV zit. Het is een vrij ingrijpende en principile keuze om zaken uit te besteden. De SP vraagt zich af of de beslissing niet kan wachten tot na de verkiezingen omdat er dan misschien nieuwe inzichten zijn. Niets doen is volgens de SP wel een optie. De SP geeft aan dat er haken en ogen aan de overheids-NV zitten en kan dus niet met het voorstel instemmen. De raad moet kaders aan de overheids-NV kunnen meegeven. FL geeft aan dat financieel gezien de verzelfstandiging een grote besparing oplevert. Aan de andere kant is het de vraag in hoeverre de sociale zekerheid voor de werknemers wordt gegarandeerd. FL kan instemmen met het voorstel maar dan moeten er wel heldere garanties aan de werknemers gegeven worden. Efficiencywinst zal plaats gaan vinden door instroom van jongere werknemers. Zij zijn er vrij in om minder gunstige voorwaarden te accepteren. Werknemers die niet volledig inzetbaar zijn kunnen in een grotere organisatie misschien wel volledig ingezet worden wat ook voor deze werknemers een voordeel oplevert.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Raadsconsultaties, informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

16.

Onderwerp

Bespreken rapportage HCE.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat er fors in het HCE genvesteerd wordt en vraagt zich af of de ondernemers het niet zelf kunnen betalen. WL geeft aan dat de resultaten veelbelovend zijn en dit moet verder gestimuleerd worden. Verder geeft WL aan dat als het niet nodig is niet in Roermond moet worden opgeleid. Het CDA geeft aan dat het niet verkeerd is wat er gebeurt maar het geld is er niet voor toegekend. Van te voren had duidelijk moeten zijn dat het geld aan andere zaken besteed zou worden. De vraag is of dit door moet gaan en of het de verwachtte economische uitstraling heeft. De VVD geeft aan dat voorkomen moet worden dat het gebeuren verzand en daarom is het goed dat een andere weg is ingeslagen en het streven niet meer op hoogste niveau ligt. Het is te vroeg nu conclusies te trekken of te evalueren. FL geeft aan het ook goed te vinden dat niet kost wat kost aan de doelstellingen wordt vastgehouden. Er moet echter voor worden gewaakt dat het uit de hand loopt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Rapportage Hippisch Centre of Excellence

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 23.20 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2014,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,