CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 29-01-2014

 

Voorzitter

F. Kadra (PvdA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), M. Engelen (WL), H.J.W.M. van de Loo (FL), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (vanaf punt 6), B. Peterse (SP), L.M.J.C. Tullemans (VVD)

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

H.P.M. Lempens (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

V.A. van Brussel (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A. van Eersel, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Bessems, R. Bladder, H. Driessens

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren Altun, Coolen en Heijmans. De heer Altun wordt vervangen door de heer Lempens. De heer van Brussel heeft zich aangemeld voor de vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 29-01-2013

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen advieslijst openbare vergadering

Raadscommissie Economische Zaken d.d. 27 november 2013.

B.      Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst

Economische Zaken d.d. 20 november 2013.

 

 

A.      Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

B.      Van de afsprakenlijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

A Advieslijst commissie EZ 27-11-2013

B Afsprakenlijst infobijeenkomst EZ 20-11-2013

Geluidsfragment 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 11 december 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Van de lijsten wordt kennis genomen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 11-12-2013

Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende

TILS-stukken geagendeerd: op verzoek van het CDA TILS-812 (competitie Communities In Bloom International) en TILS-822 (verkeersbesluit Nelissenhofweg).

 

 

M.b.t. TILS-812 resteren geen vragen meer. De vragen m.b.t.

TILS-822, duur verkeersbesluit in relatie tot ingediende motie,

worden ter vergadering beantwoord.

De vragen van de SP m.b.t. stoptreindienst Weert-Roermond, kappen bomen Zuiderstraat en geluidscherm Oda worden ter vergadering beantwoord. Naar aanleiding van de vraag van WL wordt de plaats van het bankje 600 jaar Weert bij de kerk met de Stichting 600 jaar Weert bekeken (TOEZEGGING). De vragen van WL m.b.t. Reggefiber worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vragen van de PvdA m.b.t. achterstallig onderhoud Graafschap Hornelaan en stand van zaken dynamisch parkeren worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

TILS-812

TILS-822

Geluidsfragment 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 65.000,-- voor de realisatie van een publiek WiFi-netwerk in de binnenstad.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan het een prima voorstel te vinden en hoopt dat het meerwaarde voor stad zal hebben en geen experiment blijft. De SP geeft aan het goed te vinden dat met WiFi begonnen wordt. Nu moet weer naar de volgende ontwikkelingen gekeken worden. Aandacht dient er te zijn voor de privacy. Het CDA geeft aan akkoord te gaan met het voorstel maar vraagt zich af of dit niet uit economische structuurversterking in plaats van onvoorzien bekostigd kan worden. De VVD is blij met de snelheid van dit goede voorstel en hoopt dat de ondernemers hierop inspringen. Het biedt namelijk goede mogelijkheden voor de ondernemers. Centrum Management zou extra gefaciliteerd moeten worden ten behoeve van het onderwerp communicatie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport

(vast agendapunt, geen stukken).

 

 

Wethouder van Eersel licht kort de laatste stand van zaken toe.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans en A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken toetsingskaders Stichting Keyport 2020.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL vraagt zich af of het niet weinig is dat 57% van de bedrijven 5 jaar na oprichting nog actief zijn. De SP geeft aan het een fantastisch rapport te vinden waar goed over is nagedacht. Duidelijk wordt weergegeven wat de huidige economische situatie is en welke punten op de horizon worden gezet voor 2020. Doelstelling 7, starters en vestigingen is nog weinig concreet en kan mogelijk verder aangescherpt worden. Aangezien het vestigingsklimaat vooral in studentensteden goed is zou geprobeerd kunnen worden een universitaire deelopleiding of specialisme in Weert te vestigen. De SP adviseert de werkwijze van het rapport ook in de ambtelijke organisatie van Weert te verankeren. Het CDA sluit zich aan bij de SP. Het is een goed document. Het bestuur kan hierop sturen. Ook de VVD vindt het een goed en duidelijk stuk. Wel wordt gevraagd om verduidelijking van de kanttekeningen op pagina 2 van het voorstel. De PvdA is het eens met de overige fracties. Het document is SMART met een nulmeting. De PvdA mist de problematiek van de slechte doorstroming van de A2 richting Eindhoven. Hier zou meer op ingezet moeten worden.

 

Toezeggingen.

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Bijlagen toetsingskaders Stichting Keyport 2020

Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 20.35uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2014,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,