CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIES ECONOMISCHE ZAKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 13-03-2014

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden van de commissie EZ

H.J.W.M. van de Loo (fractie Van de Loo), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) en B. Peterse (SP)

Aanwezig de leden van de commissie RO

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (VVD), A.J. Egging (fractie Egging), G.W.J. Gabriλls (Weert Lokaal), A.G. Jacobs (CDA),  H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal; EZ), S. Altun (VVD; EZ), M. Engelen (Weert Lokaal; EZ), J.W.J. Goubet (SP; RO), M.M.C.F. Stokbroeks (D66; EZ/RO) en L.M.J.C. Tullemans (VVD; EZ).

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A.F. van Eersel, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, T. van Tilburg, H. Driessens, M. Arts, M. Bessems, R. Kolkmeijer, T. Huijbers, P. Verhappen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van beide commissies welkom. Hij memoreert dat het de laatste vergadering van de commissies in de huidige samenstelling is en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De aandachtspunten- en actielijst van de informatiebijeen-komst d.d. 19 februari 2014 wordt als agendapunt 4b toegevoegd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda EZ en RO 13-03-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 29 januari 2014.

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 30 januari 2014.

C. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 5 februari 2014.

D. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 19 februari 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld. Van de aandachtspunten- en actielijsten wordt kennis genomen.

 

Bestanden

 A. Advieslijst commissie EZ 29-01-2014

 B. Advieslijst commissie RO 30-01-2014

 C. Aandachtspunten- en actielijst info-RO 05-02-2014

 D. Aandachtspunten- en actielijst info-RO 19-02-2014

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 12 februari 2014.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.2: Pierre Sijben: Bij de toezeggingen die het college in de laatste raadsvergadering heeft gedaan ontbreekt een toezegging die de burgemeester naar mijn mening heeft gedaan, namelijk op korte termijn de wijkraad Biest uitnodigen voor een overleg. Hij heeft dit gezegd bij de behandeling van het agendapunt bestemmingsplan Kloosterstraat. De griffier zal dit nagaan.

5.3: Kynologenclub: wethouder Litjens deelt mede dat deze club terugkeert naar de oude lokatie, de Van Hornehoeve aan de Trancheeweg.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 12-02-2014

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

TILS

·       TILS-847 (fiets- en voetgangersverbinding project turborotonde) (geagendeerd op verzoek van CDA en PvdA):

De PvdA merkt op dat de buurtbewoners moeite hebben met de geplande nieuwe opening in de geluidswal. Hierover is met hen niet gecommuniceerd. Zij zullen er overlast van ondervinden en er zijn al punten waar je de wijk kunt binnenkomen. Het geld kan beter voor andere zaken gebruikt worden. Het CDA stelt dat de doorsteek aanvankelijk bewust uit het plan is gehaald (de omwonenden gingen daar van uit), maar nu weer terugkomt. De raad had een voorstel voorgelegd moeten krijgen, omdat er extra budget nodig is. Ook Weert Lokaal vindt het een verkeerde gang van zaken. Het kan niet zo zijn dat de doorsteek er nu weer komt omdat er nog geld in het project zit. De SP is van mening dat er zo snel mogelijk een geluidsscherm moet komen.

·       TILS-845 (jaarverslag CMW 2012) (geagendeerd op verzoek van het CDA):

Het CDA vindt dit geen jaarverslag. Er wordt geen verantwoording afgelegd. De kwaliteit is niet aan de maat. Het college zou maatregelen treffen richting CMW.

·       TILS-842 (verkeersbesluit wegen buitengebied Stramproy) (geagendeerd op verzoek van de fractie Van de Loo):

De fractie Van de Loo merkt op dat er enkele storende fouten in de genoemde straatnamen zitten. De afsluiting van wegen is niet meer opportuun, aangezien er geen stofoverlast meer is omdat de wegen verhard zijn. De fractie vraagt zich af hoe het afsluiten voor het verkeer gehandhaafd wordt.

 

Rondvraag

De PvdA stelt vragen over slecht snoeiwerk van monumentale bomen door medewerkers van de Risse. Het betreft bomen achter de huizen aan de Mr. Strijbosstraat, de Roermondseweg en in de Zuiderstraat. Door ondeskundig snoeien moeten nu de bomen gerooid worden. Ook stelt de PvdA het behoud van de 5 monumentale essen in Kampershoek-Noord aan de orde. Verder stelt de PvdA vragen over het aantal afvalbakken voor hondenpoep en vervuiling van de Marienhagenlaan door sintels.

De vraag van de SP of voor het kappen van 3 bomen aan Meerssenhoven een kapvergunning is afgegeven wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). Het CDA stelt dat de maatregelen die getroffen moeten worden om de overeenkomst met Proptimise te kunnen uitvoeren aan de raad moeten worden voorgelegd. Het kappen van bomen op Kampershoek noord is prematuur. Ook vraagt het CDA naar de stand van zaken van de brief d.d. 5 februari van de gemeente naar het  Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf met een aanbod tot overleg over de KMS. De fractie Egging vraagt of het klopt dat de bewoners van de appartementen van BAM op 1 januari 2015 hun appartementen kunnen betrekken en de bouw op 1 mei 2014 start, zoals op WTV werd gemeld. De vragen van de PvdA over: 

- het voor langere tijd afsluiten van straten op Fatima, bijv. de Regulierenstraat: kan dat zomaar?

- het zonder aankondiging openstellen voor verkeer van de sluis tussen de Coenraad Abelsstraat en de Kanaalstraat: hoe lang gaat dit duren?

- overlast van vocht voor de bewoners van de Marienhagenlaan in hun woningen en tuinen als gevolg van de aquaflow: is dit bekend bij de gemeente?

worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-847

 TILS-845

 TILS-842

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kerkstraat 99 en 101.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA merkt op ervan te zijn uitgegaan dat er op deze lokatie niet meer gebouwd zou worden. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan, maar toch is er een directe bouwtitel voor 4 woningen op dit perceel. De initiatiefnemer heeft kennelijk bepaalde rechten, want hij krijgt planschadevergoeding. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er 12 woningen zouden komen, dat aantal is nu teruggebracht naar 4 woningen. Er moet een gedetailleerdere tekening komen dan een massastudie. Het bouwplan moet passen in het beschermd stadsgezicht en aan de commissie RO worden voorgelegd. De PvdA vindt 4 woningen nog steeds teveel. Met minder woningen zou er een kwalitatief beter bouwplan worden gerealiseerd. De fractie Van de Loo vraagt of het college een brief naar de omwonenden heeft gestuurd. Het CDA stelt dat het oorspronkelijke plan qua bouwmassa niet in de omgeving past. Gewijzigde voorschriften komen tegemoet aan de aanvankelijke bezwaren. Een onwenselijke bouwmassa is nu niet meer mogelijk. Het ombouwen van een schuur naar een woning is prima. Het ontwerp van het dak moet passen in de omgeving en het beschermd stadsgezicht. Formeel wordt dit beoordeeld door de welstandscommissie en het college, maar de commissie RO zou dit vooraf ook te zien moeten krijgen. De fractie Egging stemt in met het voorstel. VVD en Weert Lokaal merken op dat aan het grootste deel van de aanvankelijke bezwaren tegemoet wordt gekomen (goothoogte, dak, bouwmassa) en kan instemmen met het voorstel. Van een schuur een woning maken is prima.

 

Toezeggingen

Bouwplan tezijnertijd aan commissie RO voorleggen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.        

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt, geen stukken).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken Points Of Interest.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren of digitale routestructuur met POI’s voor fietsers voorzien is van fietsoplaadpunten.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Memo Points of Interests

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt, geen stukken).

 

Toezeggingen

Vraag of gelden van samenwerkingsverbanden mogelijk ingezet worden voor het bestrijden van de kosten van het saneren van Edelchemie schriftelijk beantwoorden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Verlengen van de startersregeling.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt de startersregeling een goede regeling. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Ook de SP vindt het een prima regeling, maar vreest dat de prijs van woningen hierdoor kunstmatig hoog wordt gehouden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening Starterslening Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

12.

Onderwerp

Bespreken van de 7e tussenrapportage project Beekstraatkwartier (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Rapport STEC Group wordt na collegebehandeling in het geheime kastje ter inzage gelegd.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 398.000,00 voor de herinrichting van de Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en de reconstructie van de Kollergang.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is blij met het voorstel. In eerste instantie had de fractie er moeite mee dat het Bassin erbij betrokken werd. Omdat het onderdeel uitmaakt van het totaalplan is de fractie akkoord, al zal het in communicatieve zin goed uitgelegd moeten worden dat er enkele jaren geleden muurtjes zijn gebouwd, die nu weer afgebroken worden. De lokatie waar nu het parkje wordt gepland heeft de PvdA positief verrast. Op de plek waar nu nog de tennishal is gelegen wordt een haven voorzien. De PvdA heeft er moeite mee, dat dit al zo is ingetekend. We moeten eerst dit gebied maar eens ontwikkelen, voor mιιr is nu geen geld beschikbaar. Er moeten geen verwachtingen worden gewekt die wellicht niet waargemaakt kunnen worden. De PvdA vraagt zich af of de gemeente haar investeringen uit GOML terughaalt door uitvoering van dit project. De SP is verbaasd dat het restant van de provinciale subsidie als overschot aan de begroting 2014 van de gemeente Weert wordt toegevoegd, aangezien de GOML-gelden door meerdere gemeenten beschikbaar zijn gesteld. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van ………………… 2014,

 

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

 …………………………………