CONCEPT-ADVIESLIJST ALGEMENE VOORBEREIDENDE COMMISSIEVERGADERING  D.D. 13-05-2014

 

Voorzitter

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Commissiegriffier

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier) (tot punt 12)

P.A.W. Otten (vanaf punt 12)

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA) (tot punt 12), G.J. van Buuren (VVD) (vanaf punt 12), H.W.J. Coolen (CDA) (tot punt 12), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), A. Geurts (SP) (tot punt 12), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD) (tot punt 12), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP) (tot punt 12), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA) (tot punt 12) ,M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (tot punt 12), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66) (tot punt 12), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal) en M. Zaāboul (PvdA), ing. R.L.A.T. Zincken (VVD) (vanaf punt 12)

 

 

Afwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Aanwezig de portefeuillehouders

A.A.M.M. Heijmans, H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering van dhr. Van Buuren.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Op verzoek van het CDA worden de agendapunten 7 en 10, die beide Beekstraatkwartier betreffen, tezamen behandeld. Op verzoek van de PvdA wordt agendapunt 11 (art. 40 RvO-brief gezondheidscentrum Oudenakkerstraat) van de agenda gehaald. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 13-05-2014

Æ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.   Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 10 maart 2014.

B.   Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 11 maart 2014.

C.   Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening d.d. 13 maart 2014.

D.   Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 26 februari 2014.

 

 

Geen opmerkingen. De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld, van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie AZ 10-03-2014

¯ Advieslijst commissie WZ 11-03-2014

¯ Advieslijst commissie EZ en RO 13-03-2014

¯ Aandachtspunten- en actielijst infoavond 26-02-2014

Æ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 25 maart 2014.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

5.1

·         De antwoordbrieven op brieven nummers 82 en 158 worden naar de raad gezonden (TOEZEGGING).

·         Brief nummer 83 wordt op verzoek van de PvdA betrokken bij het agendapunt over de Bosuil.

·         De PvdA stelt n.a.v. brief nummer 159 voor dat de commissie WZ een gesprek aangaat met CPM.

·         Het CDA merkt op dat uit de brieven van de bomenstichting en de Stichting Groen Weert blijkt dat de communicatie vanuit de gemeente is verslechterd.

·         Het CDA stelt voor dat het college brief nummer 135 van ’t Kwintet betrekt bij het gemeentelijke beleid.

 

5.3

·         N.a.v. een vraag van de SP wordt de stand van zaken bomenbeleidsplan en uitvoeringsplan schriftelijk verstrekt (actiepunt 2 EZ); de brieven van de stichting groen worden hierbij betrokken (TOEZEGGING).

·         Op verzoek van D66 worden bij het overleg over de halteplaats bij het expertisecentrum meegenomen de lokaties Kwadrant en Philips van Horne, waar evenmin bushaltes zijn (actiepunt 51 WZ) (TOEZEGGING).

·         Op verzoek van de PvdA n.a.v. actiepunt 35 EZ wordt de verkeerssituatie tussen de rotonde en de Vogelsbleek bezien (TOEZEGGING).

·         De ondertekende intentieovereenkomst tussen gemeente en PSW (actiepunt 75 RO) wordt voor de raad ter inzage gelegd (TOEZEGGING).

·         De vragen van het CDA over het parkeren door ambtenaren onder het nieuwe stadhuis worden ter vergadering beantwoord.

·         De raad krijgt een schriftelijk antwoord op de vraag of de aanleg van de kabelskibaan stilligt (TOEZEGGING).

·         De vraag van het CDA of de Nelissenhofweg weer open kan en wat het resultaat is van het overleg met Defensie wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

¯ 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

¯ 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 25-03-2014

Æ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

TILS-884 (Bosuil)

VVD: De voorliggende programmaverbreding wijkt sterk af van de oorspronkelijke doelstelling, nl. jongeren kennis laten maken met popmuziek en zelf popmuziek laten beoefenen. Samenwerking met andere professionele instellingen is beperkt. De VVD plaatst vraagtekens bij de gestelde regionale functie van de Bosuil. Het beleidsplan laat teveel ruimte voor een ongebreidelde verbreding en is voor de VVD onacceptabel. Het beschikbaar stellen van ruimten aan derden leidt tot paracommercie. De gemeente zal meer moeten gaan handhaven. De Bosuil zou onder dezelfde professionele organisatie moeten vallen als het Munttheater, de zgn. cultuurkoepel. Horeca moet worden geprivatiseerd en gecommercialiseerd. De VVD stelt voor om het nieuwe college opnieuw een oordeel over het beleidsplan te laten vormen.

D66: Is het eens met het procedurele voorstel van de VVD en stelt voor het beleidsplan van de Bosuil in relatie tot paracommercie en in samenhang met de brief van Koninklijke Horeca Nederland een keer als apart agendapunt te behandelen.

PvdA: Er moet duidelijk worden gemaakt wat onder paracommercie valt en wat niet en wat de rol van Koninklijke Horeca Nederland en van de raad is. De fractie verzoekt om een aparte bijeenkomst hierover.

SP: Is geen tegenstander van vercommercialisering.

CDA: Vindt dat de verordening moet worden aangescherpt, waardoor er geen discussies meer kunnen ontstaan over paracommercie en oneerlijke concurrentie.

Weert Lokaal: Is van mening dat de Bosuil moet kunnen verbreden in goed overleg met de andere instellingen. Weert Lokaal stemt ermee in er een andere keer verder over te spreken.

Het college heeft op 13 mei jl. een reactie op de brief van Koninklijke Horeca Nederland besproken. De burgemeester komt dit jaar met het onderwerp beleidsplan Bosuil terug in de commissie (TOEZEGGING).

 

TILS-881

(communicatieplan 3D’s)

De vragen van de PvdA worden ter vergadering schriftelijk beantwoord.

 

TILS-888 (subsidie 600 jaar Weert)

De vraag van de PvdA of het bedrag van maximaal 450.000 euro vrij kan worden ingezet, bijvoorbeeld  in relatie tot de  garantiestelling die de raad eind 2012 beschikbaar heeft gesteld wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). In TILS-879 wordt niet toegestaan om een bedrag voor het  burgerjaarverslag/ burgerpeiling over te hevelen naar Weert 600. Het is niet de bedoeling om op deze manier met bedragen heen en weer te schuiven. Het CDA is het daarmee eens. In TILS-879 wordt aangegeven dat de representatiekosten Weert 600 op diverse posten zijn geboekt. Vorige week bleek dat de post representatiekosten is overschreden. Het CDA verzoekt om een gedetailleerd overzicht van de representatiekosten.

Het CDA merkt op dat het college de garantiesubsidie tweemaal wil uitgeven, een keer voor de Rogstaekerslegende en de triatlon en een keer voor Weert 600. Dat is niet mogelijk. Het totale bedrag voor Weert 600 bedraagt 450.000 euro; daar gaat vanaf het bedrag dat is toegekend aan de Rogstaekerslegende en de stadstriatlon en daar mag bijkomen hetgeen overblijft van de garantiesubsidies.

 

TILS-877 (SUWI bedrijfsverzamelgebouw Poort van Limburg)

De vragen van het CDA over de onderbouwing van de claim van de gemeente richting UWV worden ter vergadering beantwoord. De antwoordbrief van UWV op de claim wordt naar de raad gestuurd (TOEZEGGING).

 

TILS-883 (branding Midden-Limburg)

De vraag van het CDA wat de titels groenste stad van Nederland en groenste stad van Europa Weert heeft opgeleverd wordt ter vergadering beantwoord. Op de onderbouwing van de deelname aan de strijd om de titel groenste stad van de wereld wordt naar de raad teruggekomen (TOEZEGGING).

 

TILS-889 (herverdeeleffecten groot onderhoud gemeentefonds)

Dit TILS-stuk is niet behandeld.

 

TILS-894 (brief Rietstraat Laar)

De aansluiting bij de besluitvorming over de basisschool Laar, die het CDA in het stuk mist als argument voor een goede aansluiting voor fietsers, wordt meegenomen (TOEZEGGING).

 

TILS-895 (gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan 2e fase)

Het CDA merkt op dat er veel uren van de gemeente aan een particulier bouwprojekt zijn besteed.

 

TILS-896 (overeenkomst KAR-voorrangs-voertuigen)

De vragen van het CDA over deelname door de politie en de kosten worden ter vergadering beantwoord.

 

TILS-905 (subsidie Bospop)

De vraag van het CDA over de hoogte van de subsidie voor Bospop voor 2015 wordt ter vergadering beantwoord.

 

TILS-879 (budgetoverheveling)

Dit TILS-stuk is betrokken bij TILS-888.

 

Rondvraag

De volgende vragen worden ter vergadering beantwoord:

·         van de VVD over de roeivereniging Weert;

·         van D66 over de portefeuilleverdeling binnen het college;

·         van de PvdA over de verhuur van kamers in het klooster aan de Coenraad Abelsstraat;

·         van de SP over ondertekening van het generaal pardon voor kinderen;

·         van het CDA over inspraak burgers en rol raad bij het WMO-beleidsplan;

·         van het CDA over het overleg met de wijkraad over de moskee in Biest.

 

De vragen van het CDA over het aanwenden van het budget voor China 2014 voor de aankleding van het nieuwe stadhuis, nl. de kunstexpositie in het kader van Weert 600 worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Op verzoek van de fracties Weert Lokaal, PvdA en D66 wordt na de zomer een overzicht van de kosten van Weert 600 over de periode januari tot en met juli 2014 met daarin uitgesplitst de ambtelijke inzet, de PR en de activiteiten aan de raad verstrekt (TOEZEGGING).

 

De stand van zaken lokale kunst in het nieuwe stadhuis (art. 40 RvO-brief PvdA 28 oktober 2012) wordt aan de raad verstrekt (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ TILS-877

¯ TILS-879

¯ TILS-881

¯ TILS-883

¯ TILS-884

¯ TILS-888

¯ TILS-889

¯ TILS-894

¯ TILS-895

¯ TILS-896

¯ TILS-905

Æ Geluidsfragment TILS deel 1 (881, 884, 888)

Æ Geluidsfragment TILS deel 2 (overige)

Æ Geluidsfragment rondvraag

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

1.   Besluiten om het voormalig stadhuis aan de Beekstraat te behouden;

2.   Kennisnemen van de intentieovereenkomst met C’Magne BV.

(presentatie risicoanalyse door mw. E. Geuting van de STEC Group)

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 en PvdA merken op dat de raad niet is betrokken bij de uitwerking tot nu toe. Er liggen al zaken vast. Weert Lokaal informeert naar de inspanningen om het huidige stadhuis te verkopen.

SP: Er is gekozen voor behoud. De SP is hier ook voorstander van. Er zou een exploitatie-overeenkomst met Skice en C’Magne gesloten moeten worden, nu ligt alleen een intentieovereenkomst met C’Magne voor. De fietsenstalling moet uit het plangebied worden gehaald. De welzijnsinstellingen hebben een voorkeur voor permanente huisvesting gedurende 40 jaar, maar zij moeten zich schikken in de mogelijkheden.

CDA: Aanvankelijk is tegen de raad gezegd de STEC Group een juridische en financiėle risico-analyse zou maken. Nu blijkt STEC ook te adviseren over wat het beste scenario is. De raad wist dat niet en heeft daardoor een slechte indruk gewekt naar de omwonenden toe. Het college heeft al een intentieovereenkomst gesloten voordat de raad de keuze maakt voor behoud of sloop. De raad zou in de gelegenheid moeten worden gesteld wensen en bedenkingen uit te brengen over de intentieovereenkomst. De raad moet inzicht krijgen in de kosten van huisvesting van de welzijnsinstellingen in het oude stadhuis gedurende 10 jaar. Voordat er duidelijkheid bestaat over de huisvesting van de welzijnsinstellingen kan de raad geen beslissing nemen over al dan niet behoud van het stadhuis.

Weert Lokaal: na het tijdelijke gebruik door de welzijns-instellingen van het stadhuis moet er over 10 jaar weer een nieuwe invulling worden gevonden. De fractie betreurt het dat het bezoek aan C’Mill (projekt van C’Magne in Heerlen) pas na de raadsvergadering plaatsvindt. Weert Lokaal vraagt zich af of de raad achteraf kan terugkomen op zijn besluit als invulling door C’Magne niet doorgaat, bijvoorbeeld doordat zij de exploitatie-opzet niet rond krijgen.

D66: Is tegen het voorstel om het stadhuis te behouden en wil graag een stadstuin of stadspark gerealiseerd zien, met behoud van de parkeergarage. D66 mist in de intentieovereenkomst volledig enige zekerheidsstelling voor de investering waartoe de gemeente zich als eigenaar gaat verplichten. Kennelijk is dit een bedrag van € 600.000. D66 constateert dat de onderhuurders bestaan uit het gemeente archief, depots van de gemeentelijke musea en Punt Welzijn, een organisatie die door de gemeente wordt gefinancierd. Daarmee is de hoofdhuurder voor bijna een derde van de te verhuren ruimtes verzekerd.

De omstandigheden waarin kostbare archivalia van de gemeente Weert worden bewaard zijn reeds eerder door het Rijk afgekeurd en werden slechts gedoogd met uitzicht op een nieuw onderkomen. Voor het voldoen aan de eisen van het Rijk zijn investeringen nodig van €150.000. De technische installaties (voor o.a. verwarming van het complex) zijn verouderd en kunnen het op elk moment begeven. Wanneer één verwarmingsketel het begeeft en moet worden vervangen kost dit €200.000. Punt Welzijn heeft dringend een nieuwe ruimte nodig. Op dit moment is voor Euro 5 mln uitgegeven aan de aankoop van woningen in het plangebied aan de Beekstraat. De woningen worden verhuurd binnen de zgn. Leegstandswet. De maximale termijn voor verhuur binnen deze Leegstandswet loopt voor sommige binnenkort af en zal voor de andere woningen binnen de huurovereenkomst met C’magne (die 10 jaar moet duren) aflopen. De huurders verkrijgen dan weer huurbescherming. D66 is verheugd dat de geheimhouding op de risico-analyse van de STEC-group is opgeheven. Deze risico-analyse voldoet op bepaalde punten niet (met name de financiėle scenariovergelijking). D66 constateert dat tot 2024-2026 in het betreffende gebied, een A-locatie in het centrum van Weert, geen nieuwe mogelijkheden mogelijk zijn zonder voortijdige afkoopsommen en afschrijvingen op investeringen waarover de gemeente binnenkort een beslissing zal moeten nemen.

PvdA: Niet duidelijk is of de gemeente niets of een bedrag van 6 ton aan C’Magne geeft. Focus liep de vorige keer nog mee in het traject. Er is niet conform de bestuursopdracht gewerkt. De wethouder zei aanvankelijk dat de kosten voor het in exploitatie houden van het stadhuis te hoog zijn; het kan beter verkocht worden. Er moest een oplossing voor de omwonenden komen, voor een aantal jaren. In de intentieovereenkomst wordt een risico genomen omdat de gemeente een aantal m2’s moet gaan huren zodat de exploitant de zaak rond krijgt. Van de stadhuislokatie zijn m2’s kantoorruimte ingeleverd om in Kampershoek-noord de gewenste m2’s toe te kunnen staan. De PvdA betreurt het dat het werkbezoek aan C’Mill pas na de raadsvergadering plaatsvindt. De fractie is tegen de realisatie van een stadspark op deze locatie.

VVD: Op grond van de bestuursopdracht wordt nu geleverd wat afgesproken is. Verkoop en sloop zijn niet aantrekkelijk. Er moet nu worden gekozen voor sloop of voortgezet gebruik teneinde voortgang in het projekt te houden. Huisvesting van de gemeentelijke welzijnsinstellingen in het oude stadhuis leidt tot kostenbesparing. Met C’Magne als partner bereiken we voortgezet gebruik. Over 10 jaar moet een nieuwe strategische invulling worden gevonden. We moeten niet via de raadzaal onderhandelen met C’Magne. De VVD stemt in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Er zal op 22 mei en op 13 juni een werkbezoek aan C’Mill in Heerlen worden georganiseerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Bijlage 1 Herziene bestuursopdracht

¯ Bijlage 2 Tijdelijke invulling Beekstraatkwartier

¯ Bijlage 3 Risicoanalyse scenario's Beekstraatkwartier Weert

¯ Bijlage 3 Risicoanalyse Bijlage C

¯ Bijlage 3 Risicoanalyse Bijlage D

¯ Bijlage 4 Intentieovereenkomst

Æ Geluidsfragment presentatie

Æ Geluidsfragment behandeling deel 1

Æ Geluidsfragment behandeling deel 2

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2.0 en intrekken van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord d.d. 18 februari 2011, vastgesteld op 6 juli 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op dat het beeldkwaliteitsplan inspeelt op de ontwikkelingen. Ten opzichte van het vorige beeldkwaliteitsplan zijn er verbeterpunten aangebracht als gevolg van actuele ontwikkelingen en hetgeen de markt vraagt. De welstandscommissie kan aan de hand van dit plan een beter advies uitbrengen. Er wordt een eerste herziening van het exploitatieplan aangekondigd. De VVD is benieuwd naar de tendens daarvan.

Het is ook de PvdA opgevallen dat de welstandscommissie nu beter denkt te kunnen adviseren, terwijl dat de vorige keer nog niet zo was. Het beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld voordat er een overeenkomst met Proptimise is gesloten. Het risico bestaat dat de vestiging van Proptimise niet doorgaat. Het verplaatsen van bomen was ook al de bedoeling op grond van het vorige beeldkwaliteitsplan. De PvdA wenst inzicht in hoeveel hectares in optie zijn gegeven en hoeveel er zijn verkocht.

Weert Lokaal vraagt zich af of het vorige beeldkwaliteitsplan weer in beeld komt als Proptimise niet tot aankoop overgaat. De bomen moeten worden behouden en ingepast. Weert Lokaal is verheugd dat de molenstichting kan instemmen met het plan en stemt in met het voorstel.

Het CDA stelt dat de discussie over de bomen een signaal is dat de afspraken die eerder zijn gemaakt over de bomen niet worden nageleefd. Er dient inzicht te zijn in de concrete stappen die er gezet zijn voor wat betreft Proptimise en in het effect van het beeldkwaliteitsplan op het exploitatieplan van Kampershoek-noord. Het plan is geen verbetering; het blijft een reparatie. De fractie constateert dat alles waarvan bij het sluiten van de overeenkomst met Proptimise werd gezegd dat het niet nodig was, nu wel nodig blijkt te zijn: aanpassing van het beeldkwaliteitsplan en het exploitatieplan.

 

Toezeggingen

Het rapport van de bomenexpert wordt naar de raad gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Bijlage 1 Huidige verkavelingsschets 06-07-2011

¯ Bijlage 2 verkavelingsschets 15042014 met aanduiding Proptimize

¯ Bijlage 3 Beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2 15042014

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 11 maart 2014 om in te stemmen met de notitie ‘Monitoring 2013 woonvisie gemeente Weert’.

 

Toezeggingen

Stand van zaken per 1 juni 2014 van verkoop van kavels en uitgegeven opties naar raad zenden.

 

Conclusies

Het is een goede zaak dat er meer starters en senioren aan een woning zijn geholpen.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Bijlage notitie Monitoring 2013 woonvisie Weert

Æ Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van de 8e tussenrapportage over het project Beekstraatkwartier.

 

Deze rapportage is bij agendapunt 7 behandeld.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit met 8e tussenrapportage Beekstraatkwartier

Æ Geluidsfragment presentatie

Æ Geluidsfragment behandeling deel 1

Æ Geluidsfragment behandeling deel 2

 

 

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 4 februari 2014 inzake vragen aan het college over Gezondheidscentrum Oudenakkerstraat Weert, met antwoordbrief college d.d. 26 februari 2014.

 

Dit agendapunt is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

¯  Brief PvdA over gezondheidscentrum Oudenakkerstraat Weert

¯  Antwoordbrief aan PvdA over gezondheidscentrum Oudenakkerstraat Weert

 

 

Æ Geluidsfragment schorsing vergadering 13-05-2014

Æ Geluidsfragment voortzetting vergadering 14-05-2014

 

Portefeuillehouder:

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie ‘De erfgoedruimte in nieuw perspectief’ en deze als richtinggevend kader te gebruiken in de beoordeling van locaties in de erfgoedruimte.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat de leidende ambitie om de stad aantrekkelijker en het verblijfsklimaat aangenamer te maken niet met de visie wordt ingevuld. Het spirituele web houdt in waar onderscheidendheid gevonden kan worden maar is in de uitwerking nog niet voldragen en praktisch toepasbaar. De notitie moet verbeterd worden rekening houdend met het coalitieprogramma. Het voorstel is niet rijp voor behandeling in de raad. D66 vraagt zich af of de notitie past bij het coalitieprogramma. De vraag is verder of erfgoed past bij het beeld van jonge gezinnen dat Weert wil uitstralen. Dit moet hiermee wel een connectie hebben. D66 geeft aan het stuk niet rijp te vinden voor behandeling in de raad. De PvdA vindt de notitie niet actueel en niet passen bij het coalitieprogramma en mist een visie die ergens naar toe leidt. Andere mogelijkheden voor de korte termijn moeten worden meegenomen. Ook de PvdA vindt het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. De SP vindt het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Het CDA geeft aan dat de notitie een goede aanvulling geeft op het inzicht in de waarde van het erfgoed en het is goed dit inzicht te hebben. Dit moet terugkomen in de nieuwe notitie. Het CDA denkt dat de kwaliteit van het erfgoed niet veel mensen zal trekken. Het CDA vindt dat ook andere factoren mee moeten wegen bij het bepalen van de plaats van een nieuw museum dan alleen de benadering uit de visie op de erfgoedruimte. Het CDA vindt het stuk niet rijp voor behandeling in de raad. WL vindt het stuk eveneens niet rijp voor behandeling in de raad en wil graag de financiėle gevolgen in het nieuwe stuk zien.

 

Toezeggingen

Een volgende cyclus zal op de notitie worden teruggekomen rekening houdend met de door de commissie gemaakte opmerkingen.

 

Advies commissies

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Notitie De erfgoedruimte in nieuw perspectief

¯ Bijlagen bij notitie De erfgoedruimte in nieuw perspectief

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen van de nota evaluatie en herijking hondenpoepbeleid.

 

 

De SP geeft aan dat de communicatie goed is geweest omdat het beleid  bekend is. Er is echter niet minder overlast en er zijn te weinig voorzieningen  m.b.t. het deponeren van hondenpoep getroffen. Het CDA vindt dat mensen die het goed doen beloond zouden moeten worden. De mentaliteit moet veranderen. Het CDA is verder verbaasd dat de hoogte van de boetes niet bekend is bij de burger en dat honden in de Muntpassage worden gedoogd. D66 vindt eveneens dat de mentaliteit van de eigenaren veranderd moet worden. Een oplossing is er niet direct. De VVD vraagt zich af of op een  bordje, bijvoorbeeld bij een ravotplaats, aangegeven kan worden wat de kosten per overtreding zijn. WL geeft aan dat er nog veel klachten zijn. De vraag is of in gesprek gegaan kan worden met de wijkraden om na te gaan of de afvalbakken op de juiste plaats staan. De PvdA vindt dat het beleid meer moet opleveren dan alleen een mentaliteitsverandering. Er moet goed gehandhaafd worden en hier moet niet op bezuinigd worden. 

 

Toezeggingen

Nagegaan wordt of de Muntpassage openbaar gebied is en er door de gemeente gehandhaafd kan worden en dit wordt aan de commissie doorgegeven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Bijlage nota hondenpoepbeleid

Æ Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

1.   Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V.

2.   Al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen 2015.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat de begroting landelijk beleid weergeeft. De SP is hier niet blij mee. De PvdA vindt de richting van de Risse positief. Het CDA geeft aan verbaasd te zijn dat het niet verlengen van de tijdelijke contracten eind 2014 nu kennelijk door de commissie voor kennisgeving wordt aangenomen. Het risico verschuift van het industriėle bedrijf naar werk.kom. Het CDA mist in het raadsvoorstel wat de gemeente doet aan de taakstelling van werk.kom (medewerking aan inbesteding en social return). Bij een fusie tussen de Risse en de Westrom, welke er financieel slechter voor staat, dient er aandacht te zijn voor de eventuele gevolgen van deze financiėle positie voor de “Risse gemeenten”. WL sluit zich bij de SP aan aangaande het landelijke beleid. WL geeft een compliment voor de begroting. D66 geeft aan het eens te zijn met de richting van de Risse om de tijdelijke contracten niet te verlengen. De Risse neemt hiermee haar verantwoordelijkheid.

 

Toezeggingen

Aantal mensen waarvan de taakstelling van Enschede is overgenomen wordt aan de commissie doorgegeven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

15.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft een compliment voor de risicojeugdgroep Weert. Op de AD misdaad meter staat Weert weer hoger. WL geeft aan dat dit een momentopname is en hoopt dat Weert volgend jaar weer lager staat. Verder geeft WL aan het positief te vinden dat Weert het hoogste aantal deelnemers bij Burgernet heeft. Het CDA sluit zich aan bij de opmerkingen van WL betreffende risicojeugdgroep en Burgernet en vraagt zich af of de stijging op de AD misdaadmeter te maken heeft met de verschuiving van criminaliteit van steden naar dorpen (Oost Europese criminelen). De VVD geeft complimenten voor de risicojeugdgroep en Burgernet en vermoed dat de woninginbraken hebben geleid tot de stijging op de misdaadmeter. Het reserveren van geld voor veiligheid is een goede stap geweest. De PvdA geeft complimenten voor de risicojeugdgroep en vindt dat de Marokkaanse gemeenschap dit goed heeft opgepakt. De stijging op de misdaadmeter berust op toeval. D66 geeft eveneens complimenten voor Burgernet en risicojeugdgroep. De hoge positie op de misdaadmeter is structureel en dat is niet goed.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

¯ Brief stand van zaken veiligheid Weert

¯ Bijlage evaluatie risicojeugdgroep Weert 2013

Æ Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 1 april 2014 om vast te stellen het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat het innen van dwangsommen veel geld kost. WL is blij dat een wegingsfactor in ogenschouw wordt genomen. De controle bij Weert 600 jaar stad hoeft geen hoge prioriteit te hebben. Verder vindt WL dat gehandhaafd zou moeten worden op het illegaal inzamelen van spullen waardoor verenigingen deze opbrengst mislopen. Het CDA vraagt zich af waar op wordt gehandhaafd bij de Drank- en Horecawet aangezien Weert niet op leeftijdsgrens controleert. Met het handhaven van het hondenpoepbeleid is Weert laat aangezien dit al lang is vastgesteld. Als de uitbreiding met 0,6 fte voor alle kleine ergernissen bestemd is dan is dat een kleine uitbreiding. Het CDA mist een evaluatie welke de basis vormt voor de keuzes in 2014. De formatie voor Ruimtelijke Ordening is heel beperkt en het CDA vraagt zich dan ook af of er zaken blijven liggen. De PvdA sluit zich bij alle opmerkingen van het CDA aan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Uitvoeringsprogramma 2014 Toezicht & Handhaving gemeente Weert

Æ Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

 

Bestanden

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering op 14 mei 2014 om21.25 uur.

Æ Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering  van 23 juni 2014,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,