CONCEPT ADVIESLIJST ALGEMENE COMMISSIEVERGADERING  D.D. 26-08-2014

 

Voorzitter

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), H.W.J. Coolen (CDA) (vanaf punt 8), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (tot en met punt 8 ged.), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de leden

J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de portefeuillehouders

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agenda punt 4 wordt van de agenda afgevoerd. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 26-08-2014

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS HEIJMANS EN LITJENS

 

Raadsvoorstellen

4.

Onderwerp

Taakoverdracht heffing en invordering gemeentelijke belastingen en uitvoering Wet WOZ aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

 

 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bijlagen

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

Raadsvoorstellen

5.

Onderwerp

Benoemen commissieleden-niet-raadsleden en (plv.) voorzitters van raadscommissies en informatiebijeenkomsten.

(concept-initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg; onder voorbehoud FVO 3 september).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

Het stuk wordt nog besproken in het Fractievoorzittersoverleg.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

¯ Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Roermondseweg 98-100’.

 

Toezeggingen

De toelichting in bestemmingsplan en contract wordt vóór de raadsvergadering nog aangepast zodat het beeld compleet is.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Diesterbaan ongenummerd’.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Besluit vast te stellen het WMO Beleidsplan 2015-2016.

 

Toezeggingen

-Lijst met risico’s wordt nog toegestuurd.

-Voorwaarden m.b.t. pakket regeling chronisch zieken worden aan raad toegezonden zodra concreet (half oktober 2014).

-Nagegaan wordt of definitie wat onder gebruikelijke zorg wordt verstaan in verordening wordt opgenomen en de raad wordt hierover geïnformeerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bijlage 1 Beleidsplan Wmo 2015-2016

 Bijlage 2 Wijzigingen beleidsplan Wmo 2015-2016

 Bijlage 3 Inspraak reacties beleidsplan Wmo 2015-2016

¯ Geluidsfragment toelichting wethouder Sterk

¯ Geluidsfragment 1e termijn raad

¯ Geluidsfragment 1e termijn college

¯ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

Besloten deel vergadering inzake financiën 3 decentralisaties.

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22.05 uur.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 15 september 2014,

De commissiegriffier,                                            

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 16 september 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,