VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE WEERT

D.D. 14-06-2012

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

Bestanden

¯ Agenda 14-06-2012

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening d.d. 10 mei 2012.

B. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 23 mei 2012.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie EZ/RO 10-05-2012

¯ Overzicht conclusies info-RO 23-05-2012

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 mei 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

¯ 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

¯ 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

¯ 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30 mei 2012

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn geen TILS-stukken geagendeerd.

 

 

 

 

Portefeuillehouders:  H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Jaarrekening 2011

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

 

Bestanden

¯ Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kw. 2012

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken regionale sloopregeling veehouderijbedrijven.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Naftaleiding Ecoduct’.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Paardenhouderijen.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Sint Odastraat 27’.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Soutsweg ongenummerd’.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,- als bijdrage aan Wonen Limburg voor een deel van de meerwerkkosten voor zes woonwagenwoningen in Laarveld fase 1.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

15.

Onderwerp

1. Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor de ontwikkeling van het Beekstraatkwartier.

2. Besluiten niet over te gaan tot tijdelijk of structureel hergebruik van het gemeentehuis.

3. Besluiten tot sloop van de bovenbouw van het gemeentehuis na verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis.

4. Besluiten om het gebruik van de parkeergarage voort te zetten na sloop van de bovenbouw.

5. Beschikbaar stellen van een krediet van  € 913.000,-- voor de reeds gemaakte en te maken plankosten tot 1 juli 2013.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bouwbeleidsplan 2012.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

17. 

Onderwerp

Kennisnemen van de elfde tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Bestanden

¯ 11e Tussenrapportage Complex Poort van Limburg

 

 

 

18. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.