CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 28-11-2013

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (VVD), G.W.J. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

A.J. Egging (fractie Egging), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers

F. Kadra (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en A.F. van Eersel

Ambtelijke ondersteuning

R. Bladder, T. van Tilburg, G. van der Hoeven, M. Arts, S. van Mensvoort, M. Dolders, J. van de Loo, G. Vosdellen,

M. Timmermans, O. Hermus, P. Kuppens, L. Hotterbeekx,

H. Creemers, M. Beeren, P. Verheijen, O. Reijnen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer P. Scholten m.b.t. agendapunt 11 (stand van zaken Lemmers).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht en beantwoording

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vanwege het spreekrecht wordt agendapunt 11 na agendapunt 6 behandeld. Verder worden de volgende punten aan de agenda toegevoegd:

      voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2013 (agendapunt 9);

      verkoop onroerend goed Kaaskampweg 3 (agendapunt 15A);

      verkoop pand Duizendpoot Stramproy (agendapunt 15B).

Het voorstel van de CDA-fractie om het onderwerp structuurvisie en stadshart van de agenda te halen en op 4 december 2013 te behandelen wordt verworpen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 28-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 10 oktober 2013.

B. Kennisnemen overzichten conclusies informatiebijeen-komsten d.d. 28 augustus 2013, 3 oktober 2013 en 23 oktober 2013.

 

 

Op verzoek van de SP-fractie wordt op pagina 4 van de advieslijst Roermondseweg vervangen door Ringbaan oost. De advieslijst wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. Van de overzichten wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie RO 10-10-2013

Afsprakenlijst infoavond RO 28-08-2013

Afsprakenlijst infoavond RO 03-10-2013

Afsprakenlijst infoavond RO 23-10-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 oktober en 6 november 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3: Weert Lokaal vraagt naar de stand van zaken POI. Deze wordt schriftelijk verstrekt (TOEZEGGING).

Het CDA zal de handhavingscapaciteit in het buitengebied betrekken bij de behandeling van het handhavingsuitvoerings-programma 2014. De PvdA vindt dat er nu eindelijk een lokatie voor de kynologenclub gevonden moet worden. Deze opmerking wordt doorgeleid naar de wethouder sport; deze zal de PvdA berichten (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30-10-2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 06-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

Rondvraag

De vragen van de SP over het schijnbare conflict tussen uitvaartverzekeraar Yarden en de gemeente over de bouw van het crematorium in Weert worden ter vergadering beantwoord. De wethouder zal nagaan of in het WOZOCO Hushoven inderdaad de deuren te smal zijn, zoals de VVD heeft vernomen (TOEZEGGING). De vragen van het CDA over de verkoop van een bedrijfskavel aan Proptimize worden ter vergadering beantwoord.

 

TILS

     De vragen van de PvdA over TILS-777 (realisatieovereen-komst met familie Teeuwen) worden ter vergadering beantwoord.

     TILS-773 (verkoop bedrijfsgrond aan dhr. Schepens): PvdA en CDA betreuren de verkoop, gelet op de voorgeschiedenis en vinden dat er moet worden gehandhaafd in geval van handelen in strijd met het bestemmingsplan. Ook zijn er geen voorwaarden gesteld bij de verkoop.

     TILS-790 (bestemmingsplan Kloosterstraat): De PvdA vindt dat er met het nieuwe bestemmingsplan moet worden gewacht tot de zitting op 4 december a.s. heeft plaatsgevonden. De PvdA heeft moeite met het bestemmingsplan, omdat de omgeving weerstand heeft tegen het appartementencomplex. Het CDA vindt dat het college met de raad had moeten overleggen alvorens over te gaan tot reparatie van hetgeen door de rechter in het besluit tot schorsing van het raadsbesluit is aangegeven. Het college beweert dat de te kleine afstand tussen moskee, appartementencomplex en woningen niet eerder aan de orde is geweest, maar het CDA merkt op dat dit wel is gebeurd, nl. bij het behandelen van het raadsbesluit. Weert Lokaal is van mening dat het plan een beetje aanpassen niet zal helpen om de problemen met de buurt op lossen. Er dient pro-actief te worden gehandeld en bv. met Wonen Limburg overleg worden gevoerd. De SP heeft geen signalen ontvangen dat ook omwonenden tegen het appartementencomplex zouden zijn.

 

Bestanden

TILS-777

TILS-773

TILS-790

Geluidsfragment

 

 

Alle portefeuillehouders:

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota Weert 2013

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Bespreken van de 3e rapportage 2013.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Na de afwaardering van het grondbedrijf is er toch weer een aanvulling van de risicobuffer noodzakelijk. Er zijn zorgen over het jaarrekeningresultaat.

 

Bestanden

B&W-besluit

3e rapportage 2013

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2013.

 

Toezeggingen

De volgorde in de beschrijving van de onderdelen van het project Hazeheuvel wordt bekeken.

De lay-out van de rapportage wordt nog eens bekeken (kleuren en kolom status).

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kw. 2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Biest 112 te Weert en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt; geen stukken).

 

Toezeggingen

De vragen, die de heer Scholten tijdens zijn spreekrecht heeft gesteld, worden schriftelijk beantwoord. De statische opslag en de uitspraak van de rechter waarmee de voorlopige voorziening werd afgewezen worden hierbij betrokken. De antwoorden worden naar de commissie en de heer Scholten gezonden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Tekst en info spreekrecht de heer Scholten

Geluidsfragment spreekrecht en beantwoording

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Structuurvisie Weert 2025, deel 2 Visie en deel 3 Uitvoering alsmede de Visie op het Stadshart.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties spreken hun waardering uit over het zorgvuldige proces. Weert Lokaal merkt op dat de zienswijzen vooral de landschapstypen in het buitengebied betreffen. Men vreest verlies van kleinschalige natuur. Weert Lokaal hecht veel belang aan de landschapsvisie die in 2014 wordt opgesteld. Weert Lokaal en PvdA zijn verheugd dat er een groenfonds komt. Weert Lokaal vraagt zich wel af of het niet mogelijk moet zijn om onder bepaalde voorwaarden energieparken in het buitengebied toe te staan. De fractie Van de Loo wijst er op dat organisaties zienswijzen van individuen naar voren brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Kempenbroek en de oerossen. Het gevaar van deze ossen zal best meevallen. Er dienen geen energieparken in het buitengebied te worden mogelijk gemaakt. De PvdA merkt op dat alle zienswijzen inzake Kempenbroek de beleving van het gebied betreffen. Als er oerossen in het gebied rondlopen, benvloedt dat de recreatiemogelijkheden in het gebied. Kempenbroek is een uniek gebied, waarvan de diversiteit behouden moet blijven. Er moet een keuze worden gemaakt tussen wel of geen wildernisnatuur. Biodiversiteit met kleinschalige landschapselementen is een andere keuze. Ook de PvdA en de VVD zijn geen voorstander van energievelden in het buitengebied. De VVD stelt dat de mensen bang zijn voor oerossen uit onwetendheid. Goede communicatie kan deze angst wegnemen. Het CDA vraagt naar de status van het uitvoeringsprogramma. Ark heeft buiten de gemeente om gekozen voor wildernisnatuur als natuurdoeltype voor Kempenbroek. Als de gemeente nog sturingsmogelijkheden heeft, vindt het CDA dat deze ingezet moeten worden. De differentiatie in het gebied en de kleine landschapselementen dienen behouden te blijven. De SP stemt in met de voorliggende stukken.

 

Toezeggingen

Na de verkiezingen een informatieavond voor de commissie organiseren over de landschapsvisie. Evaluatie van structuurvisie en uitvoeringsprogramma bij betrekken.

 

Adcies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Structuurvisie Weert 2025 - deel 2 Visie

Deel 2 Bijlage 1 Samenvatting discussieavonden Visie

Deel 2 Bijlage 2 Samenvatting rondje langs de velden

Deel 2 Bijlage 3 Visie op stadshart

Deel 2 Bijlage 5 Hoogbouwvisie

Advies VD2

Structuurvisie Weert 2025 - deel 3 Uitvoeringsprogramma

Deel 3 Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma

Deel 3 Bijlage 2 Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert

Kaart Visie

Eindverslag inspraak

Geluidsfragment

 

13.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Waterskibaan De IJzeren Man te Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat rust en recreatie gescheiden moeten worden en is verheugd dat de waterskibaan er gaat komen. Mw. Beenders (PvdA) geeft aan dat zij tegen de waterskibaan is, maar de overige leden van haar fractie vr zijn. Het verbaast de PvdA dat er nog geen samenwerkingsovereenkomst is en dat er gesproken wordt over een horecavoorziening. De geluidsnormen moeten nog vastgesteld worden. Weert Lokaal merkt op dat de flora- en fauna-onderzoeken aantonen dat realisatie van de waterskibaan in dit gebied mogelijk is. De raad moet inzicht krijgen in de samenwerkingsovereenkomst. Weert Lokaal stemt in met het voorstel. Het CDA geeft aan dat de plas is bestemd voor intensieve recreatie. Een waterskibaan past daarin. Het milieu moet niet geschaad worden. Planologisch zijn er geen knelpunten. Het CDA vraagt zich wel af of de 25 extra bezoekers per dag die de waterskibaan zal aantrekken voldoende zijn om het initiatief economisch rendabel te maken. Het CDA wil zo spoedig mogelijk duidelijkheid krijgen over de gebruiksovereenkomst, de commercile toets van het plan en de noodzaak om de plas te verdiepen. De VVD is akkoord met het voorstel. De fractie Van de Loo vindt dat het raadsbesluit van december 2012 niet teruggedraaid moet worden. Het bestemmingsplan houdt rekening met de geluidsaspecten. De omgeving vreest geluidsoverlast, maar in de praktijk zal pas blijken of deze vrees gegrond is. Het nu vastleggen van een geluidsnorm is gekunsteld.

 

Toezeggingen

                    De vraag wie aansprakelijk is als de voor de waterskibaan te spannen kabels de oever van de plas beschadigen wordt schriftelijk beantwoord.

                    De vraag wat er gebeurt met het aandeel van de gemeente en GOML als de eigendom overgaat naar ENTC wordt schriftelijk beantwoord.

                    De samenwerkingsovereenkomst wordt voor de raad ter inzage gelegd, indien mogelijk vr de raadsvergadering van 11 december a.s.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Dijkerpeelweg 14.

 

Expliciete fractiestandpunten

De heer Van de Loo neemt niet deel aan de beraadslagingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende tarieventabellen (uitsluitend voor wat betreft de bouwleges).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vergelijking tussen de oude en nieuwe berekeningssytematiek van de bouwleges aan de raad beschikbaar stellen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

 

 

 

15A.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de verkoop van de onroerende zaak aan de Kaaskampweg 3 te Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad geen wensen en/of bedenkingen uit te brengen en acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15B.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de verkoop van de onroerende zaak aan de Molenweg 14 te Stramproy, beter bekend als voormalige basisschool "De Duizendpoot".

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

16.

Onderwerp

Bespreken van het verkoopbeleid van het vastgoedcluster, afdeling projectontwikkeling.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

          Aandacht voor verkoopzeef.

          Invulling functie verkoopregisseur bezien.

          Het college zal een voorstel aan de raad voorleggen voor het mandateren van de bevoegdheid om onroerende zaken te verkopen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Verkoopbeleid Vastgoedcluster (projectontwikkeling) Weert

Geluidsfragment 1e gedeelte

Geluidsfragment 2e gedeelte

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2014,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters