CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 16-09-2014

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

V.A. van Brussel (VVD), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouder:

A.F. van Eersel (VVD) (vervangt wethouder Litjens)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij deze eerste samenkomst van de commissie nieuwe stijl. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 16-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten algemene voorbereidende vergaderingen d.d. 23 juni 2014 en 26 augustus 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 23 juni 2014

Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 26 aug 2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 juli 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De commissie dringt er met klem op aan de voortgangsrapportage te actualiseren.

 

Bestanden

5.1 Toezeggingen raadsvergadering 09-07-2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 75.000,00 voor het automatiseren van de inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van de Passantenhaven.

 

Toezeggingen

Vr de raadsvergadering worden aan de raad beschikbaar gesteld de onderzochte alternatieven met daarbij behorende kosten en het aantal boten dat jaarlijks van de passantenhaven gebruik maakt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 20.03 uur

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 14 oktober 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,