CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 14-10-2014

Voorzitter:

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

Commissiegriffier:

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

 

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), N.W. van den Bent (SP), V.A. van Brussel (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Aanwezig de portefeuillehouder:

H.A. Litjens (Weert Lokaal) (vervangt tevens wethouder Van Eersel)

Afwezig de portefeuillehouder:

A.F. van Eersel (VVD), G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de aanwezigen en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering: de heren Van Buuren (VVD), Lobregt (SP) en Werps (D66), alsmede de dames Engelen (Weert Lokaal) en Duijsters (SP). De griffier deelt mede, dat er nogmaals proefopnames met de camera’s worden gemaakt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 14-10-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 16 september 2014.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie Ruimte 16-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 11 en 24 september 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

5.2

7) fietsparkeren: de vraag van de VVD of het in het 4e kwartaal wordt voorgelegd wordt bevestigend beantwoord.

 

12) parkeren: CDA en PvdA zijn van mening dat er een nieuw inhoudelijk raadsvoorstel aan de raad moet worden voorgelegd en niet uitsluitend de tarieventabellen. Dit zal worden besproken met wethouder Van Eersel (TOEZEGGING).

 

14) wateroverlast: het CDA vraagt of de oorzaken zijn onderzocht. Wethouder Litjens geeft ter vergadering een toelichting.

 

15) Poort van Limburg: het CDA vraagt of de Lindeboom een hogere of een lagere huursom wil betalen. Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

17) Nelissenhofweg: het CDA vraagt of er vóór het eind van het jaar een rapportage naar de raad komt. Wethouder Litjens geeft aan dat dit niet zeker is.

 

28) Groenste stad: de PvdA vraagt om een overzicht van de kosten voor de gemeente tot op heden. Dit wordt toegezegd (TOEZEGGING).

 

40) jaarverslag 2013 Centrummanagement: het CDA verzoekt het B&W-besluit ter zake te agenderen voor een commissievergadering.

 

41) fonteinen Nieuwe Markt: het valt de PvdA-fractie op, dat deze fonteinen elke zomer defect zijn en reparatie lang duurt.

 

D66 en CDA zijn verheugd dat de lijst goed is opgeschoond.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11-09-2014

¯ Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 24-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

Geen voorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

6.

Onderwerp

Bespreken Eindrapport “Toetsing (actieve) grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert”.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. De fracties Weert Lokaal, VVD en CDA stemmen niet in met aanbeveling 1 uit het rapport.

 

Bestanden

¯ Eindrapport Rekenkamer grondbeleid en grondprijsbeleid Weert

¯ Uitleg behandeling rapport rekenkamer

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.

 

 

De voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 18 november 2014,

 

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,