CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 18-11-2014

 

Voorzitter:

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

 

 

Commissiegriffier:

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden:

 

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), N.W. van den Bent (SP), V.A. van Brussel (VVD), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD) (m.u.v. punt 2 en 7)

 

 

Aanwezig de portefeuillehouder:

A.F. van Eersel (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Afwezig de portefeuillehouder:

G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is spreekrecht aangevraagd door mevrouw M. Beenders m.b.t. agendapunt 7.

 

Bestanden

¯ Tekst spreekrecht mevrouw M. Beenders

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw M. Beenders

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 7 wordt behandeld na agendapunt 3. Verder wordt een agendapunt 7A Feestverlichting nieuwe markt (op verzoek van PvdA en SP) en 7B Verkeersituatie van Halenstraat (op verzoek SP) toegevoegd.

 

Bestanden

¯ Agenda 18-11-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten commissie Ruimte d.d. 14 en 29 oktober 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie BV-IW 14 oktober 2014

¯ Advieslijst commissie Ruimte en BV-IW 29 oktober 2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1   Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 en 29

        oktober 2014.

5.2   Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

        aangenomen moties.

 

 

De vragen m.b.t. punt 15 (huurovereenkomst Poort van Limburg), punt 8 (Kerk Groenewoud en harmonie) worden ter vergadering beantwoord. De brief bij punt 30 (fijnstof Roermondseweg) wordt wel beantwoord. M.b.t. punt 42 krijgt de raad nog schriftelijk antwoord. Over het algemeen wordt de opmerking gemaakt dat het moeilijk zal zijn alle geplande onderwerpen voor het 4e kwartaal nog af te werken. Bij punt 7 moet nog 4e kwartaal worden toegevoegd.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering van 9 oktober 2014

¯ Toezeggingen raadsvergadering van 29 oktober 2014

Geluidsfragment

 

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg (A-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

¯ Kaarten- en bijlagenboek

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Oude Hushoverweg 30’

(B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering zullen onder andere nog aan de orde komen de onduidelijkheden m.b.t. het parkeren, terras en de functie maatschappelijk/horeca.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Tekst spreekrecht mevrouw M. Beenders

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw M. Beenders

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

7.A.

Onderwerp

Feestverlichting nieuwe markt

 

 

Op de nieuwe markt wordt nieuwe feestverlichting gehangen. De kosten hiervan € 2.500,= worden gedekt uit het budget openbare verlichting.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

7.B.

Onderwerp

Verkeerssituatie van Halenstraat

 

 

Met de gebruikers van het achterompad wordt een bijeenkomst georganiseerd om te kijken wat er aan de hand is.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 16 december 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,