CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 16-12-2014

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden: N.W. van den Bent (SP), V.A. van Brussel (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Kόsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.F. van Eersel (VVD), G.J.W. Gabriλls (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De heer Engelen geeft aan dat wethouder Litjens de commissie op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen Stationsplein. Afgesproken wordt dat daarop een toelichting wordt gegeven in de informatiebijeenkomst van 14 januari a.s.

 

Bestanden

 Agenda Ruimte 16-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 18 november 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie Ruimte 18-11-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 12 en 26

      november 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

      aangenomen moties.

 

 

5.2 Nelissenhofweg is vandaag in B&W geweest en wordt volgende week openbaar. Punt 22 structuurvisie wordt waarschijnlijk 2e kwartaal 2015. De punten 17, tweede gedeelte, 44 en 46 tweede kunnen AF.

 

Bestanden

 Toezeggingen in raad 12-11-2014

 Toezeggingen in raad 26-11-2014

Geluidsfragment

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

Geen voorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIΛLS

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020. (B-stuk)

 

Toezeggingen

Op de mogelijke consequenties van de vaststelling van het POL voor het beleidskader wordt schriftelijk teruggekomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de 2e rapportage 2014 en daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten (v.w.b. het taakveld van de commissie Ruimte; reeds in uw bezit). (B-stuk)

 

Toezeggingen

Totaaloverzicht parkeerinkomsten 2014 en vergelijking met 2013 (parkeergarages, straat parkeren) wordt aan de raad toegezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 2e rapportage 2014

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2015 met bijbehorende tarieventabellen. (B-stuk)

 

Toezeggingen

-De wettelijk vastgestelde berekeningsmethoden van de tarieven worden toegestuurd aan de commissie.

-Een beleid over parkeren wordt opgesteld (o.a. omgang met abonnementen, differentiatie, monitoren) en toegezonden aan de raad.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Extra info 2014 ontvangen leges bouw

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Grondprijsbrief 2015 (A-stuk).

 

Toezeggingen

-Het antwoord op de vraag hoeveel grond direct uitgeefbaar is en waar wordt aan de raad toegezonden.

-Informatie over wat dit jaar verkocht is en wat in optie staat wordt aan de raad toegezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Grondprijsbrief 2015

 Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kanaalzone

 Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kampershoek

 Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kampershoek Noord

 Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kempen

 Kaart Grondprijsbeleid 2015 Leuken Noord

 Kaart Grondprijsbeleid 2015 Centrum Noord

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de Nota grondbeleid 2014 (A-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota Grondbeleid 2014

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek tot bestemmingsplanwijziging voor de aanleg van een beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Roermondseweg. (C-stuk)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.35 uur.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 20 januari 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,