CONCEPT ADVIESLIJST COMMISSIEVERGADERING BEDRIJFSVOERING-INWONERS EN RUIMTE D.D. 29-10-2014

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Afwezig de leden:

N.W. van den Bent (SP), V.A. van Brussel (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T. Nijs (D66)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.F. van Eersel (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), H.A. Litjens (Weert Lokaal), P.P.H. Sterk (SP)

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 21.00uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 29-10-2014

Geluidsfragment

 

ALLE PORTEFEUILLEHOUDERS

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2015 van de gemeente Weert.

 

Toezeggingen

-De vraag waar de onvoorziene hogere lasten ICT (148.000 euro) m.b.t. contract Pink Rokade betrekking op hebben wordt doorgeleid naar portefeuillehouder Heijmans.

-Op de financiële aspecten m.b.t. de Wwb wordt schriftelijk teruggekomen.

-Op de vraag over combinatiefunctionarissen (nadere uitleg) wordt schriftelijk teruggekomen.

-Op de vraag wat de combinatie van prioriteit 3 (economische structuurversterking 90.000 euro) toegelicht op bladzijde 17 met het bedrag van 200.000 euro op pagina 133 is wordt schriftelijk teruggekomen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Begroting Weert 2015

Geluidsfragment algemeen / discussie over programma

Geluidsfragment risicoparagraaf

Geluidsfragment overige onderwerpen 1e termijn raad deel 1

Geluidsfragment overige onderwerpen 1e termijn raad deel 2

Geluidsfragment overige onderwerpen 1e termijn college

Geluidsfragment overige onderwerpen 2e termijn

 

 

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIËLS

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2015 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

 

Toezeggingen

De gegevens of subsidieplafonds vanaf 2012 volledig zijn gebruikt worden toegezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 23.15uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 17 november 2014

De commissiegriffier

De voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 18 november 2014

De commissiegriffier

De voorzitter