ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 20-01-2015

 

 

Voorzitter:

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

Commissiegriffier:

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

 

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), N.W. van den Bent (SP), V.A. van Brussel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos (CDA), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Afwezig de portefeuillehouder:

G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie Ruimte/Documenten/Vergaderingen 2015/Vergadering Ruimte 2015-01-20/CIE RUIMTE 2015-01-20 01.mp3

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De rondvraag, die in de informatiebijeenkomst van 14 januari jl. wegens tijdgebrek niet behandeld is kunnen worden, wordt geagendeerd als agendapunt 5A. Op verzoek van de SP worden de agendapunten 7 en 8 omgewisseld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda Ruimte 20-01-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 16 december 2014.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie Ruimte 16-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van

      22 december 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

      aangenomen moties.

 

5.2

De wethouders beantwoorden ter vergadering:

·    Actiepunt 52: de vraag van de SP over de procedure als er een vergunningsaanvraag door CZW wordt ingediend voordat de commissie de integrale gebiedsvisie heeft besproken.

·    Actiepunt 49: de vraag van D66 over de stand van zaken in de mediation.

·    Motie St. Jozefslaan: de vraag van D66 naar de stand van zaken.

·    Actiepunten 54, 65 en 69: de vraag van de PvdA of de zonering kan worden aangepast naar zone 1 voor de bewoners van de Waltoren.

·    Actiepunt 56: de vraag van de PvdA naar de stand van zaken hanging baskets.

·    Actiepunt 62: de vraag van de PvdA of de variant aanleg rotonde wordt meegenomen bij de uitwerking.

·    Actiepunt 68: opmerking PvdA dat de raad onvoldoende is geļnformeerd over de financiering van Communities in Bloom.

·       Actiepunt 51: de vraag van het CDA wanneer een voorgenomen reis naar China met de commissie wordt besproken.

·       Actiepunt 7: de opmerking van de VVD dat het lang duurt voordat er duidelijkheid is over fietsklemmen in het Paradijsstraatje.

De motie van 28 mei 2014 over het voormalig stadhuis wordt meegenomen bij agendapunt 8 (Beekstraatkwartier).

 

Bestanden

¯ Toezeggingen in raad 22-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5A.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De wethouders beantwoorden ter vergadering de volgende vragen:

·       Vraag CDA wanneer de nieuwe parkeertarieven in de automaten zijn doorgevoerd.

·       Vraag CDA wanneer er duidelijkheid komt over een parkeerverbod op de St. Jozefslaan bij het kruispunt met de Victor de Stuersstraat.

·       Vraag CDA over wat is misging richting aannemer Stationsplein.

·       Vraag CDA over rol raad bij tracékeuze N280 en herhaling afspraak 14 januari jl. om raad schriftelijk te informeren hoe de laatste alinea op pagina 1 van het informatieformulier zich verhoudt tot het collegebesluit van 11-11-2014.

·       Vraag CDA over al dan niet opheffen tijdelijke fietsenstalling Kasteelplein.

·       Vraag CDA of groene golf Ringbaan-Noord functioneert.

·       Vraag CDA of de terreinen van Defensie, waar de Nelissenhofweg onderdeel van uitmaakt, aan de gemeente te koop worden aangeboden of aan een marktpartij.

 

De commissie wordt schriftelijk geļnformeerd over (TOEZEGGINGEN):

·       Afstelling verkeersregelinstallatie op Ringbaan-Noord (n.a.v. vraag VVD).

·       Of het op korte termijn vervallen van de parkeerpassen bekend is gemaakt (n.a.v. vraag CDA).

·       Of de Weerterlandpassen, die ook gebruikt moeten worden voor de milieustraat, pas op 31 januari opgeladen worden (n.a.v. vraag VVD).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

6.

Onderwerp

Instemmen met kredietvoorstel voor het aanbrengen van een systeem voor het automatisch innen van het liggeld voor de passantenhaven, ten bedrage van € 17.700,-.

Het tarief van het liggeld vaststellen op € 10,- per 24 uur.

 

Toezeggingen

Raad schriftelijk informeren:

·         Of, behalve het liggeld voor de boten, ook toeristenbelasting geheven kan worden voor personen die op boten verblijven.

·         Een overzicht van de kosten als de liggelden geļnd worden door BOA’s of mensen van de Risse i.p.v. met een automaat.

·         Of de accountant akkoord gaat met de afschrijvingstermijn van 15 jaar, die de leverancier van het geautomatiseerde systeem aangeeft.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

7.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele zienswijzen en/of bedenkingen ten aanzien van de Strategische afspraken 2015-2018 met Wonen Limburg.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Strategische afspraken Wonen Limburg 20152018

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

1. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken

    betreffende de exploitatie-overeenkomst met C'wartier BV voor

    het voormalige stadhuis aan de Beekstraat.

2. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde

    exploitatieopzet van C'wartier op grond van artikel 10 lid 2 sub

    b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

3. Besluiten om een verbouwings- en exploitatiekrediet van

    € 500.000,- beschikbaar te stellen aan C'wartier.

4. Besluiten om een budget van € 174.600,- beschikbaar te stellen

    (het in de begroting opgenomen bedrag van € 174.600,- voor het

    voormalig stadhuis), ten behoeve van schoonmaak, huur en

    servicekosten archief, OZB-eigenaar, verzekeringen, groot

    onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis.

5. Besluiten om in 2015 een budget van € 18.000,- beschikbaar te

    stellen (uit het in de begroting opgenomen bedrag van

    € 20.732,- voor de aankoop van museale collectie) alsmede

    besluiten tot een taakstelling erfgoedcluster van € 6.100,- , ten

    behoeve van schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-

    eigenaar, verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het

    voormalig stadhuis en in 2016 een structurele oplossing regelen

    via de begroting.

6. Besluiten een krediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen ten

    behoeve van het doen van aanpassingen aan het voormalig

    stadhuis voor Punt Welzijn, de jaarlast van € 36.000,- ten laste

    brengen van de in de begroting opgenomen prioriteit van

    € 158.000,- (structurele huisvestingslasten van Punt Welzijn) en

    het restant van de prioriteit in 2015 in te zetten ten gunste van

    de taakstelling GUN-regeling.

7. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde second opinion op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Toezeggingen

·         De huurovereenkomst van C’wartier met het erfgoedcluster wordt op 26 januari ter inzage gelegd.

·         De raad wordt geļnformeerd over de wijze waarop in de overeenkomst is vastgelegd dat de huurinkomsten, die C’wartier van derden ontvangt, aan de gemeente zijn verpand voor het geval C’wartier zijn betalingsverplichtingen aan de gemeente niet meer nakomt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Exploitatieovereenkomst voormalig stadhuis

Geluidsfragment 1e termijn raad deel 1

Geluidsfragment 1e termijn raad deel 2

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 10 februari 2015,

 

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,