CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 10-02-2015

 

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen

Griffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), N.W. van den Bent (SP), V.A. van Brussel (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders

A.F. van Eersel (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de

bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende

agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn met betrekking tot agendapunt 6 (bestemmingsplan woongebieden 2014) verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·         dhr. M. van der Loo, initiatiefnemer Participatiegroep Hart van Moesel;

·         dhr. B. Janssen, spreekt namens Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid en V.V. De Vźrkusköp Weert-Zuid;

·         dhr. J. Janssen, spreekt namens exploitanten van De Microbar/De Stegel.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Op verzoek van PvdA en SP wordt het onderwerp reconstructie kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan als agendapunt 6A aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 04-02-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 20 januari 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie Ruimte 20-01-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 januari

      2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen

      moties.

 

5.2

De vragen vanuit de commissie over de actiepunten 69 (parkeergegevens), 46 (centrummanagement) en 34 (paardensport) worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord. Het onderwerp Poort van Limburg (actiepunt 15) wordt geagendeerd voor de informatiebijeenkomst van 11 maart a.s.

Wethouder Litjens deelt mede dat de fietsklemmen in de Walburgpassage zijn aangebracht.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

Geen voorstellen.       

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

Geen voorstellen.       

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Woongebieden 2014. (B-stuk)

 

Toezeggingen

Nadere informatie toezenden over afwegingen die hebben geleid tot de concept-reactie op zienswijze 17 (microbar).

 

Advies commissie

De nog te bespreken onderwerpen zijn de reactie op zienswijze 17 inzake de microbar en de aanduiding groen bij het kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht de heer J. Janssen

Geluidsfragment spreekrecht de heer B. Janssen

Geluidsfragment spreekrecht de heer M. van der Loo

¯ Teksten spreekrecht

Geluidsfragment

 

 

 

6A.

Onderwerp

Reconstructie kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan.

 

Toezeggingen

Schriftelijk beantwoord worden de volgende vragen:

-       of de gemeente het ingenieursbureau al in gebreke heeft gesteld en verder aansprakelijk kan stellen;

-       of een vrachtwagenchauffeur van de aannemer eerder al fouten in de constructie heeft geconstateerd waarna er al herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Toegezonden worden:

-       onderzoekscijfers verkeerstellingen;

-       volledig overzicht uitgaven gemeente in relatie tot raming aan de hand van de twee financiėle verantwoordingen die de gemeente heeft opgesteld t.b.v. waterschap en provincie;

-       overzicht kosten gemeente i.v.m. herstelwerkzaamheden in de afgelopen 2 tot 3 jaren (bij projecten zoals Stationsplein en kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Wijffelterbroekdijk 65. (B-stuk)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 17 maart 2015,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,