CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 17-03-2015

 

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen

Griffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

N.W. van den Bent (SP), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA), R.L.A.T. Zincken (VVD)

Aanwezig de portefeuillehouders

A.F. van Eersel (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de

bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende

agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering van mw. Beenders (fractie Beenders), de heer Coolen (CDA) en de heer J. Engelen (VVD).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. De SP-fractie biedt een rapport over waterleidingbreuken in Weert aan de WML en wethouder Litjens aan.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De artikel 40 RvO-vragen van de SP-fractie over de IJzeren Rijn worden behandeld bij de rondvraag.

Agendapunt 7 (bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht ‘Uitvoerende taken in het openbaar gebied’) wordt vanwege de opgelegde geheimhouding niet rijp voor behandeling in de raad geacht en van de agenda afgehaald.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 17-03-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 10 februari 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie Ruimte 10-02-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 februari 2015.

5.2       Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

5.2

De vragen van:

·         het CDA wanneer het onderwerp centrummanagement wordt geagendeerd;

·         het CDA of er niet een bestuurlijk standpunt bij het financiėle overzicht van de parkeerinkomsten had moeten zitten;

·         de SP over de passantenhaven;

·         Weert Lokaal over het parkeren door ambtenaren

worden ter vergadering door de wethouders beantwoord. In de tweede helft van 2015 wordt bekeken hoe het parkeren door ambtenaren in het bestaande parkeerregime wordt verwerkt (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 25-02-2015

Geluidsfragment

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

Geen voorstellen.       

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

6.

Onderwerp

Onttrekking aan het openbaar verkeer van het westelijk deel van de Moesdijk (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht ‘Uitvoerende taken in het openbaar gebied’ (A-stuk).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel NIET RIJP voor behandeling in de raad en haalt het zonder inhoudelijke bespreking van de agenda af.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

8.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Beatrixlaan 1-3’ (B-stuk).

 

Toezeggingen

In het voorstel wordt ‘sport’ toegevoegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Kazernelaan 128’ (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.    RONDVRAAG incl. vragen over:

-        TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

-        vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html).

 

Rondvraag wethouder Gabriėls

De opmerkingen van D66 over het antwoord van het college op de art. 40 RvO-vragen over Kempenbroek worden schriftelijk naar de griffier gezonden. De reactie van wethouder Gabriėls daarop ook (TOEZEGGING)

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

De vraag van de PvdA over het kappen van bomen wordt ter vergadering beantwoord.

De vraag van het CDA over de prijzen voor parkeerarrangementen die mensen van buiten Weert afnemen wordt ter vergadering beantwoord.

De vragen van het CDA over het parkeren door ambtenaren en door het college worden ter vergadering beantwoord.

De art. 40 RvO-vragen van de SP-fractie over de IJzeren Rijn worden ter vergadering beantwoord.

De memo die is opgesteld i.v.m. het door mw. De Ruijter aangevraagde spreekrecht wordt naar de commissieleden gezonden, alsmede naar mw. De Ruijter (TOEZEGGING).

 

Rondvraag wethouder Litjens

De vraag van het CDA over de mogelijkheid voor een parkeerverbod aan één kant van de Boshoverweg wordt ter vergadering beantwoord.

Op verzoek van het CDA wordt de antwoordbrief van het college op de brief van de heer Lamerix uit de Louis Regoutstraat over tekorten in de uitvoering van het project Houtstraatlossing deze week naar de commissie gezonden (TOEZEGGING).

De vraag van de SP over afvalbakken voor hondenpoep wordt ter vergadering beantwoord.

De suggestie van de SP om de laad- en losplaats bij de muziekschool in te richten als kiss & ride strook wordt bekeken (TOEZEGGING).

Wethouder Litjens meldt de stand van zaken verkeerssituatie St. Jozefslaan.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 21 april 2015,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,