CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 21-04-2015

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: V.A. van Brussel (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA) en R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. Beenders (DUS Weert), dhr. Coolen (CDA), dhr. Vossen (D66), dhr. Van den Bent (SP) en dhr. Kusters (Weert Lokaal).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 21-04-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 17 maart 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie Ruimte 17-03-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 maart 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

5.1

De vraag van het CDA over het budget voor het sociaal plan bij het exitplan uitvoerende taken openbaar gebied wordt ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord.

 

5.2

De vragen van het CDA over:

·         stand van zaken fietsoversteek Hushoverweg (actiepunt 3);

·         stand van zaken evaluatie structuurvisie en GKW (actiepunt 22);

·         stand van zaken paardensportplan (actiepunt 34);

·         stand van zaken jaarverslag CMW (actiepunt 46);

·         wanneer bevolkingsontwikkeling in kwalitatieve zin in commissie aan de orde komt (actiepunt 53);

·         stand van zaken antwoord op vraag welke instanties bericht hebben ontvangen van de naderende bezuinigingen (actiepunt 78),

worden ter vergadering door de wethouders Litjens en Van Eersel beantwoord.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 25-03-2015

Geluidsfragment

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

Geen raadsvoorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

Geen raadsvoorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

6.

Onderwerp

Benoemen leden (Monumenten-)welstandscommissie (B-stuk).

 

Toezeggingen

De vraag van het CDA over de kosten van de welstandscommissie (waaronder de hoogte van het presentiegeld) wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om vergoeding van planschade van Rijvers Weert bv, Princenweg 7, Weert (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.    RONDVRAAG incl. vragen over:

-       TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering:

·         de door de fractie DUS Weert schriftelijk voor de rondvraag gestelde vragen over het parkeren door ambtenaren;

·         de vragen van CDA en D66 over mobiel betalen voor parkeren en de duur van betaling in parkeergarages;

·         de vraag van het CDA over de uitrijdkaartjes;

·         de vragen van het CDA over de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Oude Hushoverweg 30, m.n. v.w.b. het onderdeel terras, waarvan de Raad van State de bestemming geschorst heeft;

·         de vraag van het CDA over de stand van zaken economisch beleid;

·         de vraag van het CDA over de stand van zaken promotiebeleid;

·         de vraag van het CDA of Laarveld fase 2 in de commissie aan de orde komt;

·         de vraag van de VVD over de stand van zaken kraanhuisje landbouwbelang.

De artikel 40 RvO-vragen van Weert Lokaal over het evenementenbeleid worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Rondvraag wethouder Litjens

Wethouder Litjens zal schriftelijk beantwoorden de door de fractie DUS Weert schriftelijk voor de rondvraag gestelde vragen over:

·         de antwoordbrief van het college aan de heer Lamerikx (19 maart 2015 kenmerk 30469) (TOEZEGGING);

·         de stand van zaken Maaseikerweg-Beatrixlaan (TOEZEGGING).

Wethouder Litjens beantwoordt ter vergadering:

·         de vragen van CDA en VVD over de afsluiting van het kruispunt Rietstraat-Hushoverweg-Floralaan;

·         de vraag van de SP over de bushalte aan de Maaseikerweg-Beatrixlaan in relatie tot de opritten van woningen aldaar;

·         de vraag van de VVD over de stand van zaken van het overleg met de wijk- en dorpsraden.

 

Rondvraag wethouder Gabriėls

Wethouder Van Eersel deelt namens wethouder Gabriėls mede dat deze week het gespreksverslag van het overleg met Ark over de veeroosters beschikbaar wordt gesteld aan de raad (mede n.a.v. de vraag die de fractie DUS Weert daarover schriftelijk stelde).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 19 mei 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,