CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 19-05-2015

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), V.A. van Brussel (VVD), N.W. van den Bent (SP), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA) en R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal) (aanwezig tot agendapunt 6)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Van Drunen en mevrouw De Pooter van de Rekenkamer Weert. Hij vermeldt het bericht van verhindering van mw. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De rondvraag van wethouder Litjens vindt vóór agendapunt 6 plaats. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 19-05-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 21 april 2015.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie Ruimte 21-04-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 29 april 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

5.1

Geen opmerkingen.

 

5.2

·       Actiepunt 15 (Poort van Limburg): de vragen van D66 over de hoogte van de huursom voor Complex Poort van Limburg worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord.

·       Actiepunt 22 (evaluatie structuurvisie en GKW) blijft op verzoek van het CDA op de voortgangsrapportage staan.

·       Actiepunt 78 is nog niet af. De vraag welke instanties bericht van de gemeente hebben gehad over bezuinigingen op hun subsidie wordt alsnog schriftelijk beantwoord.

·       Actiepunt 81 (N280 Weert): de vragen van de SP over de bomen langs de N280 worden betrokken bij de rondvraag van wethouder Litjens.

·       Op verzoek van Weert Lokaal wordt actiepunt 93 (artikel 40 RvO-vragen evenementenbeleid) nog niet van de voortgangsrapportage afgevoerd.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 29-04-2015

GeluidsfragmentPORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS EN LITJENS

 

Geen raadsvoorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

6.

Onderwerp

Toelichting Rekenkamer Weert op eindrapport d.d. 13 februari 2015 inzake onderzoek vergunningverlening, toezicht en handhaving (informatief deel vergadering).

 

Toezeggingen

De vraag of de gemeente Weert heeft moeten wachten op de RUD of vooruitlopend daarop al had kunnen beginnen met de implementatie van de kwaliteitscriteria van de WABO wordt door de voorzitter van de rekenkamer aan de onderzoeker voorgelegd.

 

Advies commissie

De commissie neemt kennis van de door de voorzitter van de Rekenkamer Weert gegeven toelichting.

 

Bestanden

¯ Onderzoek nieuwe kwaliteitseisen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving - Eindrapport

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment vragen door commissieleden

 

 

 

7.

Onderwerp

Behandelen eindrapport Rekenkamer Weert d.d. 13 februari 2015 inzake onderzoek vergunningverlening, toezicht en handhaving (B-stuk).

 

Toezeggingen

De griffier zal een procedureel initiatiefvoorstel voor de commissie Ruimte opstellen dat in de raad van 27 mei wordt behandeld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. Voor wat betreft de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en DUS Weert kan het voorstel ook als hamerstuk behandeld worden.

Als te bespreken punten resteren:

1) de manier waarop de raad de afgelopen jaren door het college bij het onderwerp is betrokken, gelet op de bevoegdheid van de raad (informatieplicht college conform bedoeling WABO m.b.t. rapportages en beleid); 2) het informatiesysteem van de gemeente 3) de afweging welke taken we als gemeente wel doen en op welk niveau en welke niet moet een besluit van de raad zijn.

 

Bestanden

¯ Onderzoek nieuwe kwaliteitseisen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving - Eindrapport

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

8.

Onderwerp

Ongegrond verklaren bezwaarschrift C.A.B. Truck Trading bv tegen de afwijzing van de bestemmingsplanwijziging voor een beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Roermondseweg (B-stuk).

 

Toezeggingen

·       De vraag of het mogelijk is om te toetsen of de landschaps-waarden in het gebied worden aangetast, wordt schriftelijk beantwoord.

·       Op verzoek van de commissie wordt het raadsvoorstel mogelijkerwijze aangepast in die zin, dat als argument voor de afwijzing wordt toegevoegd een verwijzing naar het beleid van provincie en rijk voor het aanleggen van dit soort parkeerplaatsen. Dit beleid beoogt immers een concentratie langs bepaalde auto(snel)wegen en niet een aanleg op terreinen die toevallig eigendom zijn van aanvrager. 

 

Advies commissie

De commissie acht het aangepaste voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Rakerstraat ongenummerd (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Buitengebied 2011, 1e herziening” (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.    RONDVRAAG incl. vragen over:

-       TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

 

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

Ter vergadering worden beantwoord:

·       de vragen van het CDA over betaald parkeren;

·       de vragen van DUS Weert over de stand van zaken handhaving Oude Hushoverweg 30;

·       de vragen van het CDA over de werkwijze bij de verkoop van de Tiendschuur;

·       de vraag van DUS Weert of vervreemding van gemeentelijk onroerend goed ook in geval van een waarde van minder dan € 300.000,- voor wensen en bedenkingen aan de raad wordt voorgelegd.

 

Rondvraag wethouder Litjens

Ter vergadering worden beantwoord:

·       de vragen van de fractie DUS Weert over het zicht voor automobilisten door het muurtje op het kruispunt vóór het stadhuis;

·       de vragen van D66 en SP over de bomen en het besluitvormingsproces N280 West. De door de gemeente op de plannen van de provincie uit te brengen reactie wordt aan de raad voorgelegd.

 

 

 

 

Bestanden

¯ Brief artikel 40 RvO van D66 inzake reconstructie N280

Geluidsfragment rondvraag wethouder Litjens

Geluidsfragment rondvraag wethouder Van Eersel

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 23 juni 2015,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

 

 

P.J.R.L. Verheggen