CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 23-06-2015

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert) (deel van de vergadering aanwezig), V.A. van Brussel (VVD), N.W. van den Bent (SP), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen (CDA) (deel van de vergadering aanwezig), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66) (deel van de vergadering aanwezig), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) en R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de aanwezigen vanuit de veiligheidsregio. De bijeenkomst van vanavond bestaat uit een informatief deel en een commissievergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

1.    mevrouw Vos van de Natuur- en Milieufederatie Limburg over de realisatieovereenkomst CZW fase 2 (agendapunt 9);

2.    de heer Kunnen van de Stichting Groen Weert over de realisatieovereenkomst CZW fase 2 (agendapunt 9).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 6 (stand van zaken veiligheidsregio) wordt behandeld na agendapunt 3. Vanwege het spreekrecht wordt agendapunt 9 behandeld na het informatieve deel van de bijeenkomst, dus na agendapunt 7. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda commissie Ruimte 23-06-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 13 mei 2015.

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie Ruimte d.d. 19 mei 2015.

 

 

Van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennisgenomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Aandachtspunten- en actielijst info Ruimte 13-05-2015

Advieslijst commissie Ruimte 19-05-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 mei 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

5.3 De lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

 

 

 

Bestanden

Toezeggingen raadsvergadering 29-04-2015

Lijst van aan de raad gerichte brieven

Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

Geluidsfragment


INFORMATIEF DEEL BIJEENKOMST

6.

Onderwerp

Toelichting door dhr. Van Lieshout (directeur Veiligheidsregio Limburg Noord) op stand van zaken VRLN, inclusief zienswijze begroting VRLN (A-stuk).

 

Aandachtspunten

Complimenten voor de verbeterde financile positie van de VRLN.

 

Acties

Geen.

 

Bestanden

Informatieformulier

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Stand van zaken Stationsplein.

 

Aandachtspunten

Parkeerdrukte en chaotische situaties als gevolg daarvan.

 

Acties

Nagaan of de webcam die op Antje van de Statie is bevestigd en op het station is gericht en waarmee Midden-Limburg Actueel live uitzendt, is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

COMMISSIEVERGADERING

 

ALLE PORTEFEUILLEHOUDERS

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2014 (B-stuk).

 

Toezeggingen

De vraag waarom de energiekosten van het zalencentrum Poort van Limburg in de jaarrekening staan als kosten voor de gemeente, terwijl zij blijkens de huurovereenkomst voor rekening van de huurder komen, wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

B&W-besluit 150428-09 Tussentijdse bevindingen Deloitte

BW150601-14 Accountantsverslag jaarstukken 2014 Deloitte

Jaarrekening Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS VAN EERSEL EN GABRILS

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV (B-stuk).

 

Toezeggingen

         raad schriftelijk informeren over de onderzoeksgegevens betreffende geschiktheid van de plas als zwemwater (zowel kwalitatief als voor wat betreft de onderstroom) en de benodigde taluds;

         vr de raadsvergadering van 8 juli a.s. randvoorwaarden aan de raad voorleggen waarbinnen de klankbordgroep gaat werken; hierbij betrekken de mogelijkheid van een onafhankelijke voorzitter;

         inrichtingsplan vr besluitvorming in college voor wensen en bedenkingen aan de raad voorleggen;

         de cijfermatige onderbouwing van de kosten van de kwaliteitsverbetering i.r.t. de opbrengsten betreft niet-openbare bedrijfsgegevens en kan worden ingezien bij P. Verhappen;

         vr de raadsvergadering van 8 juli a.s. de raad mededelen of het project MER-plichtig is.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Vos

Geluidsfragment spreekrecht de heer Kunnen

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie Winkeltijdenverordening en daarmee samenhangende mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag; besluiten de aangepaste Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015 vast te stellen (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Maaseikerweg 280 (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12. RONDVRAAG:

-       informatieve vragen;

-       vragen over TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen over artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

De volgende vragen over de N280 worden ter vergadering beantwoord:

       van de fractie D66: uit het persbericht van vanmiddag blijkt een accentverlegging. De gemeente gaat in overleg met de provincie over het stellen van andere prioriteiten. Welke zijn dat?

       van de fractie Weert Lokaal: of de ondertunneling van het spoor van de baan is.

       van Weert Lokaal of verplaatsing van het vleesverwerkingsbedrijf Swinnen een van de nieuwe prioriteiten kan worden.

 

Rondvraag wethouder Litjens

De vraag van de CDA-fractie of de kwaliteit van de aangebrachte bestrating in de passage minder is dan beoogd wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

De fractie DUS Weert stelt bij nader inzien geen vragen over de brief van buurtschap Moesel.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 22 september 2015,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

 

 

P.J.R.L. Verheggen