CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 22-09-2015

 

Voorzitter: B. Peterse (plaatsvervangend voorzitter, SP)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA) en R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Afwezig: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter; Weert Lokaal), V.A. van Brussel (VVD) en T. Nijs (D66)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De volgende verzoeken om spreekrecht zijn ontvangen:

M.b.t. agendapunt 6 (St. Jozefslaan):

1.    de heer B. Hessing;

M.b.t. agendapunt 8 (realisatieovereenkomst CZW):

2.    mevrouw J. Vos (Natuur- en Milieufederatie Limburg);

3.    de heer G. Goos uit Weert;

4.    de heer K. Jeurissen (CZW);

5.    mevrouw M. Bottinga (Kuypers Kessel).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Hessing

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Vos

Geluidsfragment spreekrecht de heer Goos

Geluidsfragment spreekrecht de heer Jeurissen

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Bottinga

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 22-09-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst gecombineerde commissie BV-IW en Ruimte d.d. 15 juni 2015.

B. Vaststellen advieslijst commissie Ruimte d.d. 23 juni 2015.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie BV-IW en Ruimte 15-06-2015

¯ Advieslijst commissie Ruimte 23-06-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 1 en 8 juli 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.2: Op de vraag van de VVD wanneer de kraan en het kraanhuisje van landbouwbelang worden behandeld antwoordt de wethouder dat de raad wordt geļnformeerd middels een TILS-stuk.

Het CDA roept het college op om de voortgangsrapportages goed te actualiseren.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 01-07-2015

¯ Toezeggingen raadsvergadering 08-07-2015

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

Geen raadsvoorstellen.

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

6.

Onderwerp

Instemmen met de herinrichting van een gedeelte van de St. Jozefslaan en hiervoor een krediet van € 60.000,= uit de begrotingspost Verkeer en Vervoer prioriteit 2012 beschikbaar stellen (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht de heer Hessing

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Julianastraat 22’ (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV (A-stuk).

 

Toezeggingen

·         waarde huidige concessiegrens in geval van een nieuwe aanvraag: informatie Boels&Sanders, provincie en gemeentelijke juristen naar raad zenden over de vraag of een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.

·         de wethouder gaat vóór de raadsvergadering van 1 oktober a.s. met CZW en de betrokken natuurorganisaties overleg voeren over beide meest actuele plannen om te proberen alsnog tot overeenstemming te komen over het plan; de raad wordt hierover geļnformeerd;

·         de raad ontvangt een kaart met daarop het meest actuele plan van CZW en het meest actuele plan van de milieufederatie, op dezelfde schaal op elkaar geprojecteerd;

·         de raad ontvangt een memo met de wijzigingen ten opzichte van het voorstel van 8 juli.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Alternatief Plan Ontgrondingengebied Weert (concept)

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Vos

Geluidsfragment spreekrecht de heer Goos

Geluidsfragment spreekrecht de heer Jeurissen

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Bottinga

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met het voorstel om een nieuwe archiefbewaarplaats te realiseren in het nieuwe gemeentehuis en een krediet van € 1.015.000,= beschikbaar te stellen voor de realisatie van een archiefbewaarplaats en een studiezaal (B-stuk).

 

Toezeggingen

·         De huurovereenkomst van de gemeente met C’kwartier voor de ruimte voor het archief wordt ter inzage gelegd.

·         Het college reageert schriftelijk op de visie van D66 over digitalisering: voortvarende verdere digitalisering kan scenario 5 interessant maken: 8 jaar wachten, in die tijd verder digitaliseren en dan de dienstverlening aan de burger opnieuw bepalen. Over 8 jaar gaat er waarschijnlijk niemand meer naar een archief (ook oude stukken zijn dan gedigitaliseerd) en dan is de investering niet meer nodig. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het uitvoeren van het grootonderhoud ten behoeve van de brandveiligheid van het cultureel centrum de Munt (B-stuk).

 

Toezeggingen

De vraag of het voorstel voldoet aan de eisen van het BBV wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.    RONDVRAAG incl. vragen over:

-       TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

·         De vraag van de fractie DUS over TILS-1121 (wat is er de oorzaak van dat de inkomsten pas in 2016 binnenkomen?) is ter vergadering beantwoord.

·         Raadslid M. Engelen krijgt morgen telefonisch uitleg waarom een ondernemer in de Langstraat tijdens de kermis geen kebab-kraam mag exploiteren.

·         De vraag van de SP of het klopt dat de gemeente alleen handhaaft als dat geld oplevert voor de gemeente zelf is ter vergadering beantwoord.

·         De vraag van de SP of het mogelijk is LED-verlichting te plaatsen langs de Kazernelaan tussen Ringbaan en zwembad is ter vergadering beantwoord. 

 

Rondvraag wethouder Litjens

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

¯ Links naar de TILS-stukken en artikel 40 brieven

¯ TILS 07 - 1121

Geluidsfragment

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 20 oktober 2015,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,