CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 20-10-2015

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), V.A. van Brussel (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), M.E.H. Geboers (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), J.M. Nouwen (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA) en R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: G. Gabriėls (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De volgende verzoeken om spreekrecht zijn ontvangen:

·    dhr. B. Vergoossen van LLTB-afdeling Weerterland over een niet-geagendeerd onderwerp (natuur- en landschapsbeleid);

·    dhr. N. Coenen bij agendapunt 11 (tarieven parkeerbelastingen 2016);

·    dhr. E. Mertens bij agendapunt 11 (tarieven parkeerbelastingen 2016).

 

 

N.a.v. het spreekrecht van dhr. Vergoossen wordt afgesproken dat er een bijeenkomst voor raadsleden en stakeholders wordt georganiseerd over de natuur- en landschapsvisie (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Vergoossen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Mertens

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De commissie beslist om aan het einde van de vergadering te deuren te sluiten voor een besloten vergadering over Poort van Limburg.

Vanwege de aanwezigheid van sprekers wordt agendapunt 11 (tarieven parkeerbelastingen 2016) behandeld na agendapunt 6.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 20-10-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst commissie Ruimte d.d. 22 september 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Link naar advieslijst vergadering commissie Ruimte 2015-09-22

¯ Advieslijst commissie Ruimte 2015-09-22 in pdf

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 15 september en 1 oktober 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

5.2

·         D66 wenst een presentatie over de kraan en het kraanhuisje van Landbouwbelang (actiepunt 1) en zal dit in de agendacommissie inbrengen.

·         Actiepunt 84 (art. 40 RvO-brief Kempenbroek): kan wat betreft D66 worden afgevoerd.

·         Actiepunt 107 (handhaven fietsparkeren Stationsplein) wordt betrokken bij het vaste agendapunt Stationsplein in de informatiebijeenkomsten.

·         De vraag van Weert Lokaal naar de stand van zaken verlichting calisthenicspark wordt ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord.

·         Actiepunt 57 (fietsenstalling): de vraag van het CDA naar de grondprijs in de ruil met Spitters wordt ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord.

 

Bestanden

¯ 5.1 Toezeggingen 15-09 (B&W-besluit 150922-17)

¯ 5.1 Toezeggingen 01-10 (B&W-besluit 151013-17)

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag incl. vragen over TILS-stukken en vragen over antwoorden op artikel 40 RvO-brieven.

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

Ter vergadering worden beantwoord:

·         Vragen SP en Weert Lokaal over stand van zaken Swinnen en handhaving n.a.v. klachten over Swinnen.

·         De vraag van het CDA naar de resultaten van de inschrijving op de Tiendschuur.

·         De vraag van het CDA of de gemeente nog spreekt met Proptimise.

Schriftelijk beantwoord wordt (TOEZEGGING):

·         De vraag van de SP naar de reden voor het visverbod op Molenakker en of hier toch geen visactiviteiten kunnen worden toegestaan voor de jeugd.

 

Rondvraag wethouder Litjens

Ter vergadering worden beantwoord:

·         De vragen van het CDA over volle vuilnisbakken en containers.

Schriftelijk worden beantwoord (TOEZEGGINGEN):

·         De vraag van het CDA naar de stand van zaken Louis Regoutstraat; is er al een verkeerstelling gehouden?

·         De vragen van CDA en Weert Lokaal naar de aantallen vaartuigen en de opbrengst van de passantenhaven in 2015; de raad wordt geļnformeerd over de evaluatie van de passantenhaven.

 

Rondvraag wethouder Gabriėls

·         De vragen van het CDA over de intentie-overeenkomst gebiedsvisie Cranendonck-Weert en de vergunningplicht voor activiteiten van de Stichting Ark in het eiland van Weert maken onderdeel uit van de art. 40 RvO-brief die gisteren van het CDA is ontvangen en worden in dat kader beantwoord.

·         N.a.v. de vraag van het CDA of er een overeenkomst is tussen Ark en Natuurmonumenten over het gebied Wijffelterbroek en welke invloed de gemeente op die overeenkomst heeft (inhoudelijk en procedureel) wordt toegezegd dat er een overzicht van feiten opgestuurd wordt (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ Links naar de TILS-stukken en artikel 40 brieven

¯ TILS-1133

¯ Brief 2015-09-09 D66 inzake oneerlijke concurrentie C’wartier

¯ Brief 2015-09-24 Antwoord aan D66 inzake oneerlijke concurrentie C’wartier

¯ B&W-besluit 150922-09

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

7.

Onderwerp

Stand van zaken duurzaamheidsbeleid (geen A-, B- of C-stuk).

 

Aandachts-punten

Geen.

 

Actiepunten

Geen.

 

Bestanden

¯ Informatieformulier stavaza duurzaamheidsbeleid

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

Geen voorstellen.

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Roermondseweg 203’ (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Verlengen van de startersregeling (B-stuk).

 

Toezeggingen

De volgende vragen van het CDA worden schriftelijk beantwoord:

1.       Wat zijn de kapitaallasten van de startersleningen in relatie tot de opbrengsten?

2.    Hoeveel rente loopt de gemeente mis nu de starterslening de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij is?

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening Starterslening gemeente Weert 2015

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Tarieven parkeerbelastingen 2016 (A-stuk).

 

Toezeggingen

·       De griffier maakt t.b.v. de raadsbehandeling een matrix met alle onderdelen van het raadsvoorstel; de fracties geven uiterlijk 30 oktober aan met welke onderdelen zij kunnen instemmen.

·       De fractie DUS Weert doet de vragen schriftelijk aan wethouder Van Eersel toekomen; zij worden schriftelijk beantwoord voor zover zij direct verband houden met het voorstel. Overige opmerkingen worden betrokken bij de evaluatie.

·       Raad informeren of het mogelijk is de 24 uurstermijn voor betaling te laten ingaan na binnenkomst.

·       Raad informeren of de kentekens voor invalidenparkeren door personen van buiten Weert geregistreerd kunnen worden.

·       Raad informeren over gevolgen als zowel in zone 1 als in zone 2 het tarief van 1,20 euro per uur gaat gelden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Overzichtstekening zones

¯ Reacties van fracties op PARKEREN 2016

¯ Reacties leden DUS op parkeren 2016

Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Mertens

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

*

Onderwerp

Aan het einde van de vergadering heeft een besloten deel plaatsgevonden over Poort van Limburg.

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 17 november 2015,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,