CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 08-12-2015

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), G.J. Van Buuren (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Kόsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA) en R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie Ruimte/Documenten/Vergaderingen 2015/Vergadering Ruimte 2015-12-07/CIE RUIMTE 2015-12-08 01.mp3

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering van mw. Geboers (SP), mw. Winters (WL), dhr. Vossen (D66) en dhr. Cardinaal (VVD).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van de heren P. Weekers en P. Langendonck van buurtschap Moesel bij agendapunt 7.

 

Bestanden

 Presentatie spreekrecht buurtschap Moesel

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 10 (grondprijsbrief) wordt deels in beslotenheid behandeld en daarom behandeld als agendapunt 12A. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda commissie Ruimte 08-12-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten openbare vergaderingen raadscommissie Ruimte d.d. 5 en 17 november 2015.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Link naar advieslijst commissie BV-IW en Ruimte 05-11-2015

 Link naar advieslijst commissie Ruimte 17-11-2015

 Advieslijst commissie BV-IW en Ruimte 05-11-2015 (pdf)

 Advieslijst commissie Ruimte 17-11-2015 (pdf)

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 en 25 november 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Geen vragen dan wel opmerkingen.

 

Bestanden

 Toezeggingen 12-11-2015

 Toezeggingen 25-11-2015

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

RONDVRAAG incl. vragen over:

-   TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-   vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

Rondvraag wethouder Litjens

·         De vragen van de fractie DUS Weert over de verkeerstellingen op de Louis Regoutstraat en de aanpassingen rondom de passantenhaven worden ter vergadering door de wethouder beantwoord.

·         De vragen van CDA, Weert Lokaal en SP over de passantenhaven en de kosten en dekking daarvan van de oversteek bij de Gouverneurlaan worden ter vergadering door de wethouder beantwoord.

·         De raad wordt geοnformeerd over het aantal boten dat in 2013 heeft aangemeerd in de passantenhaven (TOEZEGGING).

·         De raad wordt geοnformeerd over de namen en functies van de leden van de verkeerscommissie (TOEZEGGING).

·         De vraag van de VVD over de verkeerscommissie wordt ter vergadering beantwoord.

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

·         N.a.v. een vraag van het CDA wordt toegezegd de raad te betrekken bij het traject gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempenbroek (TOEZEGGING).

·         N.a.v. een vraag van het CDA over de uitrijtickets wordt toegezegd de raad te informeren of een door de raad vastgesteld tarief voor uitrijtickets wel mag in plaats van korting geven; het is dan een vastgesteld product (TOEZEGGING).

·         De vragen van de fractie DUS Weert over de kraan van landbouwbelang, de omgevingsvergunning in relatie tot de Tiendschuur, de verpaupering van de winkelstrip aan de Limburglaan en het containerhok in aanbouw op het parkeerdek van C’wartier worden ter vergadering door de wethouder beantwoord.

·         De vragen van het CDA over de projectenrapportage, het niet betrekken van de raad bij de intentieovereenkomsten voor de bouw van twee hotels, de wens van het Rijk om het MOB-complex te gebruiken voor de huisvesting van statushouders en niet bestede GOML-gelden worden ter vergadering door de wethouder beantwoord.

 

Bestanden

 Links naar de TILS-stukken en artikel 40 brieven

 Artikel-40-RvO-ontwikkelingen-landbouw

 Artikel-40-RvO-uitrijtickets

Geluidsfragment

 

 

 

RAADSVOORTELLEN

 

 

 

7.

Onderwerp

Aanpassing T-splitsing Maaseikerweg-Beatrixlaan (A-stuk).

Portefeuillehouder: H. Litjens.

 

Toezeggingen 

Het college maakt een vergelijking tussen zijn voorstel voor een T-splitsing en een rotonde op maat zoals het buurtschap Moesel bedoelt, waarbij de opmerkingen van CROW worden betrokken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bijlagen

 Maaseikerweg-Beatrixlaan

 Maaseikerweg-Beatrixlaan-rapport-Haskoning

 Maaseikerweg-Beatrixlaan-memo

 Maaseikerweg-Beatrixlaan-bijlage-2

 Maaseikerweg-Beatrixlaan-bijlage-3

 Maaseikerweg-Beatrixlaan-bijlage-4

 CROW-advies-creatieve-rotonde-Buurtschap

 Advies-RHDHVadvies-over-creatieve-schets-Buurtschap

 Presentatie spreekrecht buurtschap Moesel

Geluidsfragment spreekrecht

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2016 en de bijbehorende tarieventabellen (B-stuk).

Portefeuillehouder: H. Litjens

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

Financieringsstructuur Stichting BIZ Vastgoed Binnenstad 2016-2020 (A-stuk).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

 

Toezeggingen

De technische vragen van het CDA over artikel 5 van de verordening zullen worden beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening-BI-zone-binnenstad-Weert

 Uitvoeringsovereenkomst

 Reglement-Draagvlakmeting-BIZ-2016

 Meerjarenprogramma-Bedrijven-Investeringszone

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Grondprijsbrief 2016 (B-stuk).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

 

Toezeggingen

De rapportage van Metrum met de cijfers van vorig jaar wordt aan de raad beschikbaar gesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Grondprijsbrief-2016

 Bijlagen

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet van € 200.000,- voor de technische voorbereiding in het kader van de Multimodale Terminal De Kempen (B-stuk).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Getekende erfpachtovereenkomst

 Raadsvoorstel en besluit 2011

 Voortgangsrapportage haven

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Tarieven parkeerbelastingen 2016 (A-stuk).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

 

Toezeggingen

Raad informeren over financiλle gevolgen van voorliggende amendementen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Matrix

 (1b) DUS-PvdA-amendement-parkeren-tarief-parkeergarages-1-euro

 (5) PvdA-amendement-parkeertarieven

 (6) VVD-en-WL-amendement-uurtarieven-zone-1-en-2

 (9) VVD-D66-DUS-amendement-Stadhuisgarage

 (12) WL-DUS-D66-PvdA-VVD-amendement-Uniformiteit-in-parkeertijden

 (17) D66-motie-Kromstraatgarage

 (22) DUS-PvdA-D66-CDA-motie-parkeren-zondag

 Onderzoeksmotie-parkeerbeleid

 Onderzoeksmotie-parkeerbeleid-DUS

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 20 januari 2016,

De commissiegriffier,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten

De voorzitter,

 

 

 

 

P.J.R.L. Verheggen