CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 17-11-2015

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), G.J. Van Buuren (VVD; laatste 10 minuten aanwezig), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA; laatste 10 minuten aanwezig) en R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering van K. Duisters (SP), B. Peterse (SP), J. Vossen (D66), S. Winters (Weert Lokaal). Wethouder Gabriėls moet de commissie BV-IW bijwonen en komt daarom dus niet naar de commissie Ruimte.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. De voorzitter feliciteert de griffier met haar verjaardag gisteren.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

·         De SP-fractie vraagt of het zinvol is om het voorstel over het uitbesteden van stadstoezicht te behandelen, gelet op het negatieve advies van de OR. De commissie besluit het voorstel te behandelen.

·         De 3e rapportage wordt op verzoek van het CDA als agendapunt 6A aan de agenda toegevoegd.

·         De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 17-11-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimte d.d. 20 oktober 2015.

B. Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 14 oktober 2015.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld; van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Link naar advieslijst commissie Ruimte 20-10-2015

¯ Advieslijst commissie Ruimte 20-10-2015 (pdf)

¯ Aandachtspunten- en actielijst infobijeenkomst 14-10-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 3 november 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

5.3 De lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

5.2

·         Actiepunt 79 (brieven Maaseikerweg-Beatrixlaan): vraag fractie DUS Weert waar de brieven in te zien zijn wordt door wethouder Litjens ter vergadering beantwoord.

·         Vraag fractie DUS Weert naar stand van zaken afhandeling motie park Biest wordt ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord.

·         Actiepunt 34 (paardensport) wordt afgevoerd, want is afgehandeld.

·         Vraag CDA naar stand van zaken actiepunt 117 (passantenhaven) wordt ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen 03-11-2015

¯ Lijst aan de raad gerichte brieven 2015-10-07 t/m 2015-11-03

¯ Lijst raadsbrieven waarover het college een voorstel moet doen

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

RONDVRAAG incl. vragen over:

-   TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-   vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

Wethouder Litjens beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

·         wanneer de wegmarkering op de Graafschap Hornelaan wordt aangebracht (VVD);

·         de slechte verlichting op het stationsplein (PvdA);

·         tijdstip aanspringen openbare verlichting (DUS Weert);

·         verkeerstellingen op Louis Regoutstraat (DUS Weert);

·         wortelgroei in trottoirs en geasfalteerde paden (DUS Weert);

·         eerste ervaringen met uitbesteding buitendienst (CDA);

·         afval ondernemers in gemeentelijke afvalbakken (SP).

De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord:

·         TILS-1149 (budget verkeersknelpunten) wat is er gebeurd met het bedrag van € 43.000,- dat uit 2014 is overgebleven? (VVD);

·         in welk TILS-stuk is de raad geļnformeerd over de kraan en het kraanhuisje landbouwbelang? (VVD);

·         heeft bij de stelpost verkeer en vervoer het college de projecten voor de stelpost 2015 uitgekozen, terwijl de raad dat normaliter doet? (CDA).

 

Bestanden

¯ Links naar de TILS-stukken en artikel 40 brieven

¯ initiatief-watertappunt

¯ Voorstel-WeertLokaal

¯ WML-Zakelijk-folder-het-openbare-drinkwatertappunt-drieluik

 

 

 

INFORMATIEF DEEL BIJEENKOMST

 

 

 

6A.

Onderwerp

Instemmen met de 3e rapportage 2015 (financiėle bijstellingen).

 

Aandachtspunten

Geen.

 

Actiepunten

·         raad informeren of er een bedrag uit het grondbedrijf is gebruikt voor het bijenproject in Weert;

·         specificatie vrijval € 4,5 miljoen grondexploitatie naar raad;

·         specificatie lagere diverse opbrengsten € 57.403,- bij exploitatie overig vastgoed (310-40) naar raad.

 

Bestanden

Geluidsfragment

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

¯ 3e rapportage 2015 Weert

 

 

 

7.

Onderwerp

Realisatie windenergie in samenwerking met lokale coöperaties (geen A-, B- of C-stuk). Portefeuillehouder: G. Gabriėls.

 

Aandachtspunten

·         remontabele windmolens;

·         communicatie naar burgers over zoekgebieden;

·         grensgebied Limburg met Duitsland betrekken bij zoekgebieden;

·         financiering windmolens;

·         NIMBY-effect van elders in Limburg niet oplossen in Weert;

·         Meenemen in SML-verband.

 

Actiepunten

Na februari 2016 kaartje met zoekgebieden verstrekken.

 

Bestanden

¯ Informatieformulier-windenergie

¯ Presentatie-M-van-Rooij-windenergie

¯ Presentatie-Weert Energie-windenergie

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment vragen vanuit de commissie

 

 

 

8.

Onderwerp

Rapport deelopdracht ‘Toezicht openbare ruimte’, Fase III (A-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans.

 

Aandachtspunten

·         advies OR;

·         wegingsfactoren in scores.

 

Actiepunten

·         Raad schriftelijk informeren over verschillen tussen modellen als financiėn niet meer als wegingsfactor in de scores meetelt.

·         Overzichtstabel scores BMC aan raad beschikbaar stellen.

 

Bestanden

¯ Informatiebijeenkomst-deelopdracht-toezicht-openbare-ruimte

¯ Brief OR

¯ Presentatie-onderzoek-uitbesteding-stadstoezicht

Geluidsfragment

 

RAADSCOMMISSIEVERGADERING

 

 

 

9.

Onderwerp

Bestuursopdracht ‘Samenwerken en Uitbesteden’, deelopdracht ‘Toezicht openbare ruimte’ (A-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit (BW150922-04)

¯ B&W-besluit (BW151103-19)

¯ Brief OR

¯ Bijlage overzichtstabel scores BMC

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de informatiebijeenkomst Ruimte van 2 december 2015 en de commissievergadering Ruimte van 8 december 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,