CONCEPT-ADVIESLIJST GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES BV-IW EN RUIMTE D.D. 15-06-2015 (VOORTGEZET OP 17-06-2015)

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs (15-06-2015)/ P.A.W. Otten (17-06-2015)

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), N.W. van den Bent (SP), G.J. van Buuren (VVD) (15-06-2015), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) , P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA) (17-06-2015), J.M. Nouwen (CDA), T. Nijs (D66), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos (CDA) (17-06-2015), P.J.H. Sijben (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (15-06-2015), J.H.F. Vossen (D66) (15-06-2015), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

V.A. van Brussel (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij licht de procedure toe. De gezamenlijke vergadering van de beide raadscommissies begint vanavond. Dan vindt de eerste termijn plaats. De keuzecatalogus Kiezen met Visie wordt per thema behandeld. Elke fractie kan per thema opvattingen kenbaar maken en vragen stellen aan de portefeuillehouders. De portefeuillehouders antwoorden per thema. Als de eerste termijn op 15 juni niet afgerond kan worden, wordt de avond van 16 juni, die vooralsnog als informatiebijeenkomst over o.m. Demografische ontwikkelingen en BIG TIRE staat gepland, gebruikt voor het afmaken van de eerste termijn. Op 17 juni vindt de tweede termijn plaats. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van: 

- dhr. R. Deuss, lid van de Raad van Toezicht van het zwembad, over bezuinigingen op het zwembad;

- dhr. R. Pyka, lid van de dorpsraad Stramproy, over de bezuinigingen op de bibliotheek in Stramproy;

- dhr. B. Lenaers, oud-voorzitter van de bibliotheek in Stramproy en oud-bestuurslid van de bibliotheek in Weert, over de bezuinigingen op de bibliotheek in Stramproy.

 

Bestanden

Tekst spreekrecht de heer Pyka

Tekst spreekrecht de heer Lenaers

Geluidsfragment de heer Deuss

Geluidsfragment de heer Pyka

Geluidsfragment de heer Lenaers

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda gecombineerde commissievergadering 15-06-2015

Geluidsfragment

 

 

 

ALLE PORTEFEUILLEHOUDERS

 

 

 

4.

Onderwerp

Keuzecatalogus Kiezen met Visie (VJN 2015): akkoord gaan met de voorgestelde keuzes voor de jaren 2016-2018 en het college de opdracht geven deze te concretiseren en te verwerken in de begroting 2016-2018 (A-stuk).

 

Toezeggingen

Economie

-Nagaan welke peuterspeelzalen worden gesloten, alleen Swartbroek of Swartbroek n Altweerterheide?

-Onderhoudskosten Jacob van Hornemuseum, inzichtelijk maken.

-Onderzoeken wat er wordt bespaard als het Jacob van Hornemuseum enkele jaren wordt gesloten en deze gegevens betrekken bij de museumnotitie.

-Formats 52 t/m 57: in september/oktober een notitie met de uitwerking t.b.v. de bezuinigingen in de begroting 2016 aan de raad beschikbaar stellen.

-Waterfront: wat doen we voor de genoemde 1,5 miljoen euro en wat levert het dan voor Weert op?

Woon-klimaat

-Overzicht positieve adviezen ambtenaren over bezuinigingen in het onderhoud openbaar gebied, die niet door het college zijn overgenomen, aan de raad beschikbaar stellen.

-Burgers betrekken bij overgang van kwaliteitsniveau A naar B in de openbare ruimte.

-Aangeven of de investeringen in het Munttheater voldoende zijn voor de eerstkomende 20 jaar.

-De op 15 juni door de sprekers ingebrachte informatie over de bibliotheek Stramproy betrekken bij bepalen standpunt.

Zorg

-Veiligheidshuis: in overleg met deelnemende gemeenten inbrengen dat er een meer evenredige verdeling van de kosten tussen de 7 Midden-Limburgse gemeenten zou moeten zijn, hetgeen een besparing voor Weert oplevert.

-Bezuinigingen op Punt Welzijn in samenspraak met Punt Welzijn uitwerken en in najaar aan raad voorleggen.

-Nagegaan wordt of het laten deelnemen van Punt Welzijn bij aanbestedingen toegevoegde waarde heeft en zo ja wordt bekeken of dit mogelijk is.

Participatie

Geen toezeggingen.

Algemeen

-Wat kost het om de hondenbelasting te innen en is het de moeite waard om de tarieven te verhogen?

-Mogelijkheid bezien van het heffen van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten via de OZB.

Toelichting meicirculaire

De volgende vragen worden nog beantwoord:

-Werkt hetgeen m.b.t. het sociaal domein is ingeleverd bij de 1e rapportage door naar de cijfers van de meicirculaire?

-Met welk percentage houdt het Rijk rekening bij de prijsindexatie in de meicirculaire en kunnen we de percentages van Rijk en gemeente parallel laten lopen?

 

Advies commissies

De commissies achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijeenkomst 1 Vragen en antwoorden (08-06-2015)

Bijeenkomst 2 Vragen en antwoorden (11-06-2015)

 

Thema economie

Geluidsfragment 1e termijn Raad

Geluidsfragment 1e termijn College

 

Thema woonklimaat

Geluidsfragment 1e termijn Raad

Geluidsfragment 1e termijn College

 

Thema zorg

Geluidsfragment 1e termijn Raad

Geluidsfragment 1e termijn College

 

Thema participatie

Geluidsfragment 1e termijn Raad

Geluidsfragment 1e termijn College

 

Thema algemeen

Geluidsfragment 1e termijn Raad

Geluidsfragment 1e termijn College

 

Geluidsfragment schorsing 15-06-2015

 

Geluidsfragment voortzetting 17-06-2015

 

Geluidsfragment toelichting Meicirculaire

Geluidsfragment vragen n.a.v. toelichting Meicirculaire

 

Thema economie

Geluidsfragment 2e termijn

 

Thema woonklimaat

Geluidsfragment 2e termijn

 

Thema zorg

Geluidsfragment 2e termijn

 

Thema participatie

Geluidsfragment 2e termijn

 

Thema algemeen

Geluidsfragment 2e termijn

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

5.

Onderwerp

Instemmen met de actualisatie reserves, voorzieningen en kredieten en de daarin opgenomen voorstellen van opheffen van specifieke reserves en het afsluiten c.q. bijstellen van kredieten .

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissies achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen op 17 juni om 21.05 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 21 september 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 22 september 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,