CONCEPT-ADVIESLIJST GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES BEDRIJFSVOERING-INWONERS EN RUIMTE D.D. 05-11-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), N.W. van den Bent (SP), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. KŁsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), F. YŁcel (Weert Lokaal), M. Za‚boul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

V.A. van Brussel (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), T. Nijs (D66), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), G.J.W. GabriŽls (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk (SP)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie BV-IW/Documenten/Vergaderingen 2015/Vergadering BV-IW en Ruimte 2015-11-05/CIE BV-IW en Ruimte 2015-11-05 01.mp3

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Stokbroeks en Winters, de heer Heuvelmans, Goubet, Verheggen en Nijs. Mevrouw Jacobs en Beenders en de heer Stals komen later.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is spreekrecht aangevraagd door de heer Henderikx van de Dorpsraad Stramproy m.b.t. de bibliotheek Stramproy.

M.b.t. het format bibliotheekwerk zal bekeken worden of het bedrag aan bezuinigingen met ingang van 2017 verlaagd kan worden van Ä 60.000,= naar Ä 38.000,= (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment spreekrecht Dorpsraad Stramproy

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ě Agenda commissie BV-IW en Ruimte 05-11-2015

Geluidsfragment

 

 

 

ALLE PORTEFEUILLEHOUDERS

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2016 van de gemeente Weert (A-stuk).

 

Toezeggingen

Programma Woonklimaat

Geen toezeggingen.

Programma Economie

-Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag over het verschil in bedrag bij de post economisch beleid in 2015 (Ä 372.000,=) t.o.v. van 2016 (457.000,=).

-Er wordt schriftelijk teruggekomen op de aantallen bijstandsgerechtigden en hoe tekorten en overschotten ontstaan.

Programma Zorg

Geen toezeggingen.

ProgrammaParticipatie

-Er wordt schriftelijk teruggekomen hoe het zit met het bedrag van Ä 50.000,= (verschil: 273.000,= - 223.000,=) m.b.t. de schulddienstverlening.

-Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag over het ontbreken van het bedrag van Ä 62.500,= m.b.t. het fonds ondersteuning burgerinitiatieven in de begroting van 2015.

-De uitgangspuntennotitie herziening subsidiebeleid wordt 6-11 aan de raad beschikbaar gesteld.

Programma financiŽn

-Het masterplan ICT wordt 6-11 aan de raad beschikbaar gesteld.

-De vraag over hoeveel geld aan personeelskosten boventalligen FLOW 2011-2013 is uitgegeven en hoeveel in 2016 nog nodig is wordt schriftelijk beantwoord.

-De vraag over het duidelijker verstrekken van cijfers van inhuur van derden(welke taken zijn uitgevoerd, structureel, tijdelijk?) wordt schriftelijk beantwoord.

-De vraag wat allemaal onder het bedrag van 1,1 miljoen euro (persvoorlichting, publieksvoorlichting, promotie en PR) valt wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ě Raadsvoorstel

Ě B&W-besluit

Ě Begroting Weert 2016

Ě B&W advies Kiezen met visie de uitwerking 20-10-2015

Ě Boek Kiezen met visie de uitwerking (formats) versie 11 (2016-2019)

Ě Boek Kiezen met visie de uitwerking (formats) versie 11 (2016)

Ě Keuzecatalogus 2016-2019 in een oogopslag update 13 oktober 2015 (college en raad)

Ě Keuzecatalogus 2016 in een oogopslag update 13 oktober 2015 (college en raad)

Ě Raadsinformatiebrief Kiezen met visie de uitwerking 22-10-2015

Ě Vragen en antwoorden 2 november 2015

Ě Kopie van bijlage vraag en antwoord Onvoorzien 2011-2015

Ě Toelichting bezuinigingen groen

Ě Dienstenboek Punt Welzijn 2015

Ě Jaarverslag Punt Welzijn 2014

Ě HR21

Ě Vragen begroting 2016 commissies

Ě Vragen commissies algemene uitkering overzicht 2016 meerjarig

Ě Vragen commissies algemene uitkering overzicht 2016

Ě Vragen commissies bijlage inhuur derden okt 2015

Ě Vragen commissies bijlage overzicht fte 2015 en 2016

Ě Vragen commissies bijlage totaal overzicht voorstellen Kiezen met Visie

Ě Raadsinformatiebrief ontwikkelingen financiŽn 4-11-2015

Geluidsfragment programma Woonklimaat 1e termijn

Geluidsfragment programma Woonklimaat 2e termijn

Geluidsfragment programma Economie 1e termijn

Geluidsfragment programma Economie 2e termijn

Geluidsfragment programma Zorg 1e termijn

Geluidsfragment programma Zorg 2e termijn

Geluidsfragment programma Participatie

Geluidsfragment programma FinanciŽn 1e termijn

Geluidsfragment programma FinanciŽn 2e termijn

Geluidsfragment overige vragen

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de septembercirculaire 2015 en vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2016 (A-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ě Raadsvoorstel

Ě B&W-besluit

Ě Septembercirculaire 2015

Geluidsfragment

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.40 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 7 december 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 8 december 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,