CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 20-01-2016

 

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), G.J. Van Buuren (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaaboul (PvdA)

 

Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. Kadra (PvdA) en mw. Engelen (Weert Lokaal). Dhr. Nijs (D66) is afwezig omdat hij voor de tweede keer vader is geworden.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer R. Rongen namens 'Buurtoverleg De Chroniek', m.b.t. agendapunt 7 (tijdelijke woningen). De brief die het buurtoverleg daarover heeft ingediend staat bij de vergaderstukken.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie Ruimte 20-01-2016

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimte d.d. 8 december 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie Ruimte 08-12-2015 (pdf)

¯ Link naar advieslijst commissie Ruimte 08-12-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 16 december 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

De vraag van de fractie DUS Weert naar de stand van zaken kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan en de vraag van het CDA naar de stand van zaken onderzoek privatisering hertenkamp worden ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord. De vraag van het CDA naar de stand van zaken overeenkomst Wijffelterbroek wordt ter vergadering dor wethouder Van Eersel beantwoord.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 16-12-2015

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

RONDVRAAG incl. vragen over:

-   TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-   vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

Rondvraag wethouder Litjens

De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord:

·         stand van zaken concessie openbaar vervoer en project wensbus (Weert Lokaal);

·         aanvullende vragen over regenwaterplassen op straten door bladeren in rioolputjes (DUS Weert);

·         of er een bemestingsbeleid voor bomen is (SP);

De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):

·         stand van zaken en planning naftaleiding Kazernelaan (SP).

 

Rondvraag wethouder Van Eersel

Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

·         bestemmingsplan CZW komt in 2017 aan de orde, het inrichtingsplan eind 2016; worden er vooruitlopend daarop in 2016 al zaken gerealiseerd? (CDA);

·         positie gemeente bij overeenkomst Ark-straalbedrijf Cuijpers (CDA);

·         stand van zaken claim ondernemer tegen gemeente betreffende uitrijtickets parkeergarage nieuwe stadhuis (CDA);

·         prijsstelling vastgoedobjecten waarvan de verkoop gemandateerd geschiedt (CDA);

·         het opheffen van parkeerplekken op -2 vanwege huisvesting archief (CDA);

·         kosten gevolgen waterschade stadhuis (DUS Weert).

 

De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):

·         kan de parkeerpaal bovenop de Jumbosupermarkt op een duidelijkere plek worden geplaatst? (CDA);

·         is de directeur gemachtigd tot het sluiten van een huurovereenkomst met een forse prijs voor de huur van ruimte in het oude stadhuis aan de Beekstraat? (CDA).

 

Bestanden

¯ Links naar de TILS stukken en artikel 40 brieven

¯ vragen fractie DUS Weert

¯ vraag fractie SP

¯ vragen fractie CDA

Geluidsfragment

 

 

 

RAADSVOORTELLEN

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken over een overeenkomst met Wonen Limburg inzake het om niet in gebruik geven van de gronden die benodigd zijn voor de 30 tijdelijke woningen (B-stuk).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

 

Toezeggingen 

Alle informatie van de locaties die zijn beoordeeld op hun geschiktheid voor het plaatsen van tijdelijke woningen wordt aan de commissie beschikbaar gesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Gebruiksovereenkomst

¯ brief aan raad en college mbt plaatsing tijdelijke huurwoningen Keent

¯ achtergrondinformatie tijdelijke woningen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Rongen

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 8’ (B-stuk).

          Portefeuillehouder: A. van Eersel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

In exploitatie nemen van het project Multimodale Terminal De Kempen (A-stuk).

          Portefeuillehouder: A. van Eersel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De SP wil het voorstel nog in de fractie bespreken en verzoekt om voorlopige agendering als bespreekstuk. De commissie stemt daarmee in.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Overige bijlagen

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 17 februari 2016,

De commissiegriffier,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten

De voorzitter,

 

 

 

 

P.J.R.L. Verheggen