VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT

D.D. 12-06-2012

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

Bestanden

 Agenda 12-06-2012

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten openbare vergaderingen raadscommissie Welzijn d.d. 8 mei 2012 en d.d. 22 mei 2012.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie WZ 08-05-2012

 Advieslijst commissie WZ 22-05-2012

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 mei 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de volgende TILS-stukken geagendeerd:

-Op verzoek van het CDA: TILS 416 (jaarrekening-jaarverslag 2011 Munttheater), TILS 417 (subsidiλring Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg), TILS 422 (subsidie professioneel beheer voor stichtingsbesturen wijkaccomodaties), TILS 423 (stand van zaken voorbereiding decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo), TILS 424 (realisatieovereenkomst nieuw sportcomplex DESM), TILS 430 (nota regionaal arbeismarktbeleid 2012-2016), TILS 433 (aanvraag bekostiging aanleg airco units op drie torens van gebouw Aan de Bron).

-Op verzoek van Weert Lokaal: TILS 425 (Dienstverlening Bureau voor Belgische Zaken en Bureau voor Duitse Zaken).

 

Bestanden

 TILS-416

 TILS-417

 TILS-422

 TILS-423

 TILS-424

 TILS-425

 TILS-430

 TILS-433

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de subsidieafspraken met muziekcentrum De Bosuil voor de periode 2013 tot en met 2016.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2011

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

 

Bestanden

 voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kw. 2012

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

(Concept) begroting Risse 2013.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Inrichting nevenvestiging Cluster 3 onderwijs.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

12.

Onderwerp

Conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorzieningenplan Stramproy

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de nieuwbouw van een brede school in Laar-Laarveld als vervanging van de Franciscusschool in Laar.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven) 

Liggen niet voor.

 

 

 

14. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.