CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 24-01-2012 (VOORTGEZET NA AGENDAPUNT 8 OP 25-01-2012)

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP) (t/m agendapunt 8), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (t/m agendapunt 8), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Za‚boul (PvdA )

Afwezig de leden

G.W.J. GabriŽls (Weert Lokaal)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

I.F.A.J. Beenders (PvdA) (met uitzondering gedeelte van agendapunt 6 en 8), F. Kadra (PvdA) (alleen agendapunt 7), P.J.H. Sijben (CDA) (t/m agendapunt 8)

 

 

Portefeuillehouder

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, E. Croonenberg, M. Janssen, K. Joosten, L. v.d. Laar, G. Poell, U. Tasim, R. v.d. Tillaar, W. Truijen, M. v.d. Ven, T. Weekers

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. Echter aan het begin van de vergadering is de geluidsapparatuur uitgevallen, waardoor agendapunt 1 niet en agendapunt 2 niet volledig is opgenomen. Excuses voor het ongemak.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer GabriŽls van Weert Lokaal. Mevrouw Beenders, mevrouw Kadra en de heer Sijben wonen de vergadering als niet commissielid bij. In het bijzonder wordt het publiek voor het agendapunt de Risse welkom geheten.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Met betrekking tot agendapunt 7 (brief de Risse) zijn 4 verzoeken om spreekrecht ingekomen:

 - Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de voorzitter van de cliŽntenraad, de heer L. van Ratingen, Postbus 82, 6000 AB Weert.

- Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de voorzitter van de ondernemingsraad, de heer M. Moonen, Postbus 82 6000 AB Weert.

- Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer P. Vink, Groenstraat 35 6004 GW Weert.

- Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van een het bestuur van de Abvakabo FNV, mevrouw J. Meijer, Breijbaan 40 6005 NE Weert.

 

Na het spreekrecht wordt een petitie aan Wethouder Litjens aangeboden.

 

Bestanden

Geluidsfragment (gedeelte) dhr. Van Ratingen

Geluidsfragment dhr. Moonen

Geluidsfragment dhr. Vink

Geluidsfragment mevr. Meijer

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vanwege de grote publieke belangstelling wordt voorgesteld het agendapunt 7 meteen na de vaststelling van de agenda te behandelen. Ook wordt voorgesteld de vragen voor de rondvraag die betrekking hebben op dit onderwerp bij de behandeling van dit agendapunt te betrekken (brief van de SP en PvdA van 19 januari 2012, brief van het CDA van 22 januari 2012).

 

Bestanden

Agenda 24-01-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 29 november 2011 en 8 december 2011.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 29-11-2011

Advieslijst commissie WZ 08-12-2011

Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 9 november 2011 en 14 december 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Van de stukken wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 09-11-2011 en 14-12-2011

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over TILS-stukken dienen zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren over de volgende onderwerpen vragen aangekondigd:

TILS-313 (scootmobielstallingen) en 319 (actieprogramma integratie) (op verzoek van CDA), 331 (subsidie Munttheater) (op verzoek van CDA en VVD) en 323 (subsidie vluchtelingenwerk) (op verzoek van VVD).

 

 

De vragen met betrekking tot TILS 313, 331 worden ter vergadering beantwoord. De wethouder komt nader terug op de vraag of de uitwerkingsovereenkomst van de Munt aan de raad moet worden voorgelegd (TOEZEGGING). De vragen met betrekking tot TILS 223 en 319 vervallen. De vragen met betrekking tot de brief over de Bosuil worden ter vergadering beantwoord. Afhankelijk van de Bosuil wordt in maart een voorstel aan de raad aangeboden (TOEZEGGING). De vragen van de SP zullen schriftelijk worden beantwoord (TOEZEGGING). De vraag van het CDA over de wisseling van projectleider van DESM (levert dit vertraging op?), spelen er problemen bij het project? wordt doorgeleid naar wethouder Litjens (TOEZEGGING) en de vraag over de school Markeent wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

TILS-stuk 313

TILS-stuk 319

TILS-stuk 323

TILS-stuk 331

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Brief de Risse (tijdelijke contracten).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het agendapunt wordt als volgt behandeld:

1. Insprekers spreken in en de commissie stelt vragen aan de insprekers.

2. De fracties lichten hun schriftelijk ingediende vragen toe en tevens is er ruimte voor het stellen van andere vragen.

3. De vragen worden door de Wethouder beantwoord.

4. Het agendapunt wordt in twee termijnen behandeld.

De SP geeft aan dat de raad met een voldongen feit zit.  De SP vraagt of het besluit opgeschort kan worden zodat er tijd is om de informatie goed op te nemen en te beoordelen. De SP neemt de uitnodiging om te praten over andere keuzes in de begroting, zoals het gebruiken van het participatiebudget voor de Risse, graag aan. De bezuiniging is niet geheel en al een rijksbezuiniging. In het verleden heeft de gemeente wel bijgedragen. Gevraagd wordt de mensen van werk naar werk te begeleiden. De petitie voor de KMS zou uitgebreid moeten worden naar de Risse. De PvdA kan zich volledig bij de SP aansluiten.  De gemeente is verplicht zorgvuldig om te gaan met beslissingen. Er wordt met twee maten gemeten (wel veel aandacht voor KMS). Het CDA denkt dat het besluit om de tijdelijke contracten niet te verlengen gauw en zonder voorbereiding genomen is. De vraag is of bij de vaststelling van de begroting van de Risse voor 2012 al een discussie over het onderwerp had kunnen beginnen. De gemeenten bepalen wat er bij de Risse gebeurt en het onderwerp moet bij de raad terugkomen (de commissie kan akkoord gaan met het besluit of vragen alternatieven te onderzoeken). De maatregel in ťťn keer invoeren is te rigoureus. De vraag is of de mensen die nog geen derde verlenging van het contract hebben gekregen voorlopig aan het werk kunnen blijven. De VVD vindt dat de financiŽle consequenties inzichtelijk moeten worden gemaakt wanneer het besluit niet doorgevoerd wordt, wat zijn de gevolgen voor de begroting 2013 en kan het besluit teruggedraaid worden? Weert Lokaal vraagt zich af of wel anders met het onderwerp kan worden omgegaan dan nu gebeurd. Zoals het nu is kan het niet blijven. De commissie moet op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de betrokkenen worden begeleid. D66 geeft aan dat ingezet moet worden op regulier werk. Er moeten maatregelen worden genomen en dat doet pijn maar er wordt wel nagedacht over de oplossing van problemen. Het participatiebudget moet niet zonder meer worden ingezet voor de Risse. De gemeente kan de maatregelen van het rijk niet terugdraaien met eigen middelen.

 

Toezeggingen

-Wanneer de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de uitwerking hiervan bekend zijn wordt een presentatie voor de raad gehouden en keuzemogelijkheden voorgelegd.

-De betrokkenen zullen ook door de gemeente maximaal begeleid worden onder andere door de afdeling WIZ (Welzijn Inkomen en Zorg).

-De wethouder is bereid over de effecten van de lokale uitwerking van het landelijke beleid de Tweede Kamer te berichten.

-Het onderwerp komt in de raadsvergadering van 8 februari opnieuw aan de orde. De raad wordt vooraf van de nodige informatie voorzien o.a. over het feit of de gemeente actie gaat voeren voor het behoud van werkgelegenheid.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht (gedeelte) dhr. Van Ratingen

Geluidsfragment spreekrecht dhr. Moonen

Geluidsfragment spreekrecht dhr. Vink

Geluidsfragment spreekrecht mevr. Meijer

Geluidsfragment aanbieden petitie

Geluidsfragment toelichten vragen

Geluidsfragment beantwoorden vragen

Geluidsfragment behandeling brief door commissie

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Erfgoedverordening 2012 gemeente Weert.

(geactualiseerde welstandsnota wordt in commissie RO van 26 januari 2012 behandeld).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA kan niet instemmen met het voorstel omdat niet genoeg bescherming wordt geboden voor de stads- en dorpsgezichten en is voor het behoud van de vergunningplicht. Het CDA geeft aan dat een koppeling gelegd moet worden met de Welstandsnota. Het voorstel gaat daarom als bespreekstuk naar de raad.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

De vergadering wordt om 22.53 uur geschorst en zal worden voortgezet op 25 januari 2012 om 19.30 uur.

 

 

Geluidsfragment schorsing vergadering 24-01-2012

Geluidsfragment voortzetting vergadering op 25-01-2012

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de nota Vrijwilligersbeleid gemeente Weert 2012-2015.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan dat de verbeterpunten niet goed zijn aangegeven. Dit moet meer concreet worden gemaakt. De allochtone doelgroep wordt gemist. Weert Lokaal sluit zich bij D66 aan. Hoe gaan we het doen en hoe behouden we de vrijwilligers? De PvdA geeft aan de nota inzichtelijk te vinden maar het plan van aanpak, de waardering van en communicatie naar vrijwilligers ontbreken. Er moet worden aangegeven waar we naar toe willen met vrijwilligers (dienstenboek). Er wordt niets met specifieke doelgroepen gedaan bijvoorbeeld het opnemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt opnemen in het vrijwilligersbeleid.  Het CDA geeft aan de nota vooral beschrijvend te vinden. Het is fijn dat het belang van de vrijwilligers erkend wordt. De relatie met de bezuinigingen is niet gelegd en dat is jammer. Het gaat vooral over vrijwilligers van punt Welzijn, de vrijwilligersorganisaties zijn niet betrokken. Dit kan in dienstenboek hersteld worden. De problemen moeten worden benoemd in de nota. De VVD geeft aan het een goede nota te vinden. Alle organisaties hebben hun inbreng kunnen geven en dat komt tot uiting in de nota. De VVD geeft een compliment aan de opstellers.

 

Toezeggingen

De nota vrijwilligersbeleid moet worden gezien als kadernota met speerpunten. Het college komt binnen een half jaar met actiepunten waarbij rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities en informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Startnotitie Toekomstvisie maatschappelijke voorzieningen 2010-2020

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vindt de notitie vooral theoretisch. Wanneer het tot een praktische invulling komt zal meer duidelijk worden. Het CDA maakt zich zorgen over het feit dat alleen nog naar het grote geheel wordt gekeken en niet meer op wijkniveau waar de vrijwilligers zitten. Clustering kan pas aan de orde komen bij renovatie etc. Het gestelde in het verslag van 29 november 2011 met betrekking tot de nota subsidiebeleid geldt min of meer ook voor dit onderwerp. D66 geeft aan het integrale karakter en de sportverenigingen te missen. Verder ontbreekt de samenhang met het subsidietraject. De vraag is hoe tot clustering gekomen kan worden en wat commerciŽle partijen kunnen bijdragen.

De VVD vindt de nota op veel punten vaag en spreekt over voortzetting van het ďparochiedenkenĒ (te veel van wat er als is). Er wordt voorbij gegaan aan de demografische ontwikkelingen, er moet meer geclusterd worden. De PvdA geeft eveneens aan de nota vaag en vrijblijvend te vinden. Er moet niet alleen gepland worden maar we moeten ook aan de slag. Plannen die er al liggen worden gemist. Wat er in de wijken is is waardevol omdat de wijk in de toekomst heel belangrijk wordt. Weert Lokaal geeft aan dat er al een goede inventarisatie is. Op wijkniveau is de relatie met de WMO belangrijk (langer zorg thuis). Het is jammer dat de losse verenigingsgebouwen niet zijn meegenomen. In de toekomst hebben we gebouwen over welke op een andere manier ingevuld moet worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Maatschappelijke Opvang nieuwe stijl gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt zich af wat de behoefte in Weert is, waar de locatie gezocht moet worden en wacht de beantwoording van de gestelde vragen af. Weert Lokaal geeft aan dat uitgegaan is van cijfers van de afgelopen jaren. De toekomst is anders met meer problemen. Er zullen naar verwachting meer huisuitzettingen komen en die mensen moeten ook worden opgevangen. Verder vindt Weert Lokaal dat je tegen het initiatief als centrumgemeente geen nee kunt zeggen. D66 geeft aan dat het heel moeilijk is geweest de huidige opvanglocatie te vinden en wil deze discussie niet graag nog een keer overdoen. De vraag is dan ook waarom het huidige gebouw niet geschikt gemaakt kan worden. Het CDA vraagt zich af hoe het zit met de regionale WMO gelden. De VVD geeft eveneens aan dezelfde discussie zoals voorheen niet graag over te doen.

 

Toezeggingen

Er wordt een gesprek georganiseerd met Menzana, Moveo en Wonen Weert om uitleg te geven. De door de PvdA gestelde vragen zullen (deels) door Menzana, Moveo worden beantwoord. Op de vraag of er geen alternatief is voor het aansluiten bij Menzana wordt eveneens teruggekomen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.22 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2012,

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:

Vůůr de vergadering  ingebrachte schriftelijke opmerkingen van de SP m.b.t. de agendapunten 9 en 11:

 

Schriftelijke opmerkingen SP (WZ 25-01-2012)