CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 06-03-2012 (VOORTGEZET WAT BETREFT DE AGENDAPUNTEN 10, 12 T/M 15 OP 08-03-2012)

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. GabriŰls (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP) (afwezig bij de punten 7, 8 en 9 en op 8-3), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (afwezig op 8-3), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (afwezig op 8-3)

Afwezig de leden

M. ZaÔboul (PvdA )

Plaatsvervangende leden

I.F.A.J. Beenders (PvdA) (op 6-3), F. Kadra (PvdA) (op 8-3)

Deelnemers aan de beraadslagingen

P.J.H. Sijben (CDA) (op 6-3)

 

 

Portefeuillehouder

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

E. Croonenberg, K. Joosten, J. Lemmens, F. Schreurs, F. Smeets, G. Stroux, U. Tasim, W. Truijen, M. v.d. Ven, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw ZaÔboul. Ze wordt vervangen door mevrouw Beenders.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment  

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De punten financiering opschoonteam en besteding participatiebudget worden niet aan de agenda toegevoegd. Agendapunt 11 wordt vˇˇr agendapunt 7 behandeld.

 

Bestanden

Ł Agenda 06-03-2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 24 januari 2012.

 

 

De heer Lempens (SP)heeft t.a.v. van punt 9 verzocht de zin ôDe door de SP gemaakte opmerking dat de vergoeding wordt gekort op de uitkering blijkt niet terecht.ö te verwijderen uit de notulen. De zin zal worden verwijderd. De advieslijst wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie WZ 24-01-2012

» Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 februari 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 Mevrouw Op den Kamp-Smans (CDA) heeft graag een kopie van het antwoord op de brief van gemeenschapscentrum de Zaal (nummer 5). Wat betreft brief nummer 6 wordt aangegeven dat er vanuit wordt gegaan dat deze bij het accommodatiebeleid wordt betrokken. M.b.t. brieven die een relatie hebben met de subsidieverordening wordt gevraagd die in ÚÚn dossier bij de subsidieverordening te laten terugkomen.

5.2 Geen bijzonderheden.

5.3 De heer P. Lempens (SP) herinnert aan de toezegging van punt 56. Mevrouw Op den Kamp-Smans (CDA) vraagt aandacht voor het tijdig reageren en vraagt bij punt 60 nog om schriftelijke informatie. M.b.t. punt 51 moeten voor 2 opties (2 km en 6 km) de kosten worden gevraagd. Mevrouw Nouwen-Jacobs (CDA) vraagt naar de uitkomsten van punt 47 (bestuurlijk overleg 13-2-2012).

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Ł 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 08-02-2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld). Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de volgende TILS-stukken geagendeerd:

TILS-350 (evaluatie WMO prestatieveld 6), 351 (subsidie Lichtenberg) en 355 (begroting 2012 bibliocenter) (op verzoek CDA).

 

 

De vragen m.b.t. de TILS-stukken en de vraag over het opschoonteam worden ter vergadering beantwoord. Er wordt (schriftelijk) op terug gekomen of een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor scootmobielen mag (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Ł TILS-stuk 350

Ł TILS-stuk 351

Ł TILS-stuk 355

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 1e kwartaal 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat het verkregen inzicht veel vragen oproept en vraagt zich af of deze niet schriftelijk kunnen worden gesteld. De VVD geeft aan dat er veel oranje staat bij de financiŰle status van strategische projecten en dat dat zorgelijk is.

 

Toezeggingen

De raad wordt ge´nformeerd over de financiŰle aspecten van restauratie voor de Lichtenberg.

 

Bestanden

Ł Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 1e kwartaal 2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

- Opzetten, in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving, van een publiek-private samenwerking met de Stichting Weerter Publicaties, gelieerd aan de Kring Weert van het L.G.O.G, De Aldenborgh;

- Beschikbaarstellen van krediet van  Ç 95.000,- als garantie-subsidie voor de samenstelling van deel 3 in het kader van Project Weerter Geschiedschrijving.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat het uitgever willen zijn een beginnersfout van de gemeente is. De VVD vraagt zich af of de hoge kosten per boek in deze tijd wel kunnen. Voor een kleine groep wordt veel geld uitgegeven. De exploitatie moet slimmer worden aangepakt. De PvdA vindt eveneens dat de kosten per boek hoog zijn en vraagt zich af of het boek niet digitaal kan worden uitgegeven (volgens de VVD is dat geen oplossing). De PvdA twijfelt of met het project moet worden doorgegaan en wil een beslissing aanhouden tot de financiŰle onderbouwing in het raadsvoorstel is opgenomen. Weert Lokaal twijfelt eveneens. Het is wel belangrijk onderzoek te doen naar de geschiedenis om een compleet beeld te krijgen. Weert Lokaal wacht de financiŰle onderbouwing in het raadsvoorstel af. D66 sluit zich hierbij aan. Er dienen niet dezelfde contracten als in het verleden te worden afgesloten. Het CDA geeft aan dat er binnen de fractie een forse discussie heeft plaatsgevonden (er zijn argumenten voor en tegen) en wacht de financiŰle onderbouwing in het raadsvoorstel af (maar dat verandert volgens het CDA waarschijnlijk niets).

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel met de financiŰle verantwoording wordt deze week toegestuurd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

» Geluidsfragment bespreking voortgang vergadering 

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met de subsidieafspraken muziekcentrum De Bosuil van 2013 tot en met 2016.

Hierbij wordt TILS-stuk 359 betrokken (subsidie 2012 Bosuil).

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan dat wanneer ingestemd wordt met het voorstel de prikkel bij de Bosuil om veranderingen aan te brengen weg is. D66 is voor professionalisering. De vraag is of bij een verruiming van de horecavergunning een extra subsidiebedrag van 36.000 euro nog wel nodig is. Het personele gedeelte wordt nu niet opgelost wanneer er pas in december een definitief besluit wordt genomen. De PvdA sluit zich bij het standpunt van D66 aan. Er moet serieus naar professionalisering en een verruiming van de horecavergunning worden gekeken. De Bosuil moet de kans worden gegeven geld te genereren. De PvdA wil het stuk als bespreekpunt agenderen. Weert Lokaal vindt het vreemd dat de plannen niet worden afgewacht waarna de behoefte aan subsidie blijkt. Weert Lokaal is echter niet op voorhand tegen het verlenen van de subsidie. Weert Lokaal heeft eerder een motie ingediend naar aanleiding van de verhoging van de subsidie. De argumenten die nu worden aangevoerd werden toen ook aangevoerd. Er zijn geen nieuwe plannen die een verhoging rechtvaardigen. Het CDA is akkoord met het gedeelte verplaatsen Bospop en huurdersonderhoud. Cultureel ondernemerschap is op dit moment niet aan de orde. Het CDA gaat akkoord met het voorstel maar bekeken moet wel nog worden of punt c. goed is geformuleerd. De beperkingen voor de Bosuil blijven van kracht waardoor de Bosuil zelf gelden moet zien te genereren. De splitsing van het voorstel heeft te maken met personeel. De contracten van medewerkers die mee hebben gewerkt aan professionalisering lopen 1 april en 1 mei a.s. af en deze kunnen niet worden verlengd. De VVD vindt het vreemd dat Bospop als reden wordt genoemd om 25.000 euro aan de subsidie toe te voegen. Er moeten alternatieven worden gezocht. Het wegvallen van vrijwilligers is een aanname. Het is onnodig een bedrag toe te voegen aan de subsidie. Het aflopen van de contracten is geen reden nu te beslissen. Het horecadeel moet bij een horecaondernemer worden ondergebracht. De programmering is niet toegespitst op jongeren.

 

Toezeggingen

Voor de raadsvergadering wordt bekeken of de formulering van punt c. moet worden aangepast.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł TILS-stuk 359

» Geluidsfragment 1e termijn raad 

» Geluidsfragment 1e termijn college 

» Geluidsfragment 2e termijn raad 

» Geluidsfragment 2e termijn college 

 

 

 

 

 

» Geluidsfragment schorsing vergadering 

» Geluidsfragment voortzetting vergadering

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanpassen van MFA Kimpe Veld, Tungelroy.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vindt het nu een ongelukkig moment om te investeren, het is een hoog bedrag, maar de leefbaarheid van Tungelroy is belangrijk. De VVD gaat daarom schoorvoetend akkoord. Het CDA kan zich bij de VVD aansluiten, gaat akkoord maar heeft wel nog enkele opmerkingen. Het CDA vindt dat snel na de nieuwbouw een lokaal en de peuterspeelzaal dicht zijn gegaan, de kosten van de verbouwing zijn hoog en er had duidelijker aangegeven mogen worden of wel dan geen wijziging van het bestemmingsplan is vereist. De inpandige oplossing heeft de voorkeur van het CDA. Waardering wordt uigesproken voor de vrijwilligers. Weert Lokaal vraagt zich af of geen precedent wordt geschapen. Weert Lokaal vindt het triest dat er ondanks een grote groep vrijwilligers geen poule kan gevonden worden om de bar te bemensen. De verbouwing wordt gesubsidieerd om er een ondernemer in te zetten. Weert Lokaal stemt in met het voorstel. Het gaat om de leefbaarheid van Tungelroy en de voorziening moet er blijven. De PvdA heeft waardering voor de vrijwilligers, de leefbaarheid is belangrijk en geeft aan voor de inpandige oplossing te zijn. De PvdA vindt het veel geld maar heeft dit over voor het dorp. De PvdA vraagt zich wel af of de gemeente zich niet te afhankelijk maakt van de uitbater.

 

Toezeggingen

De bekostiging vindt plaats uit de post onvoorzien. De aanvulling op het raadsvoorstel wordt volgende week toegestuurd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

- Kennisnemen van Position paper Werken naar Vermogen;

- Instemmen met scenario 4: intergemeentelijke samenwerking.

Bij het raadsvoorstel wordt een presentatie gegeven.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat de sociale werkvoorziening wordt gesloopt. Het is voor de gemeente onmogelijk een kwalitatieve werkvoorziening overeind te houden. Veel mensen zullen buiten de boot vallen. Schokkend is dat de arbeidsontwikkeling door de Risse los wordt gelaten. De kennis en infrastructuur vloeien weg. De aanwezige kennis mag niet verloren gaan. De WSW-raad is gepasseerd en dat is kwalijk. De vraag is dan ook voor de raad een addendum aan het rapport toe te voegen. Het rapport gaat alleen over structuur, essentiŰle vragen zijn niet beantwoord en daarom is het stuk niet rijp voor behandeling in de raad. Het is niet duidelijk wat besloten wordt. Er moet aandacht aan begeleiding worden besteed. Het goede van de Risse moet behouden blijven. Er moet van het verleden worden geleerd, er zijn namelijk te veel zaken op afstand gezet. De SP is tegen een externe projectleider. CliŰnten zijn werknemers, de vraag is om dat aan te passen. Bij het schrappen van overlap dient dat van boven af te gebeuren. Het beperken van de instroom in de SW gaat verder dan het landelijke beleid en daar gaat de SP niet in mee. Bij het verhogen van de loonwaarde wordt de keuze gemaakt voor mensen die snel aan het werk komen en dat is niet de bedoeling. Er moet aandacht worden besteed aan begeleiding en arbeidsontwikkeling. Er moeten echte werkplekken komen en geen stages. Uitgangspunt dient het minimumloon te zijn en niet de bijstand. Bij de bestuursopdracht moeten de moties worden betrokken. De SP is akkoord met aanbeveling 1, aanbeveling 2 is akkoord met behoud van democratie en bereikbaarheid, aanbeveling 3 betrekken OR, belangenbehartigers en cliŰntenraad, aanbeveling 4 tegen een externe projectleider, aanbeveling 5 natuurlijk verloop dit betekent volgens de SP geen gedwongen ontslagen, aanbeveling 6 tegen een extra inperking, aanbeveling 7 en 8 akkoord.

Scenario 4 is de minst slechte maar de vraag is of er nog andere keuzes zijn. De PvdA vindt het position paper geen slechte stap. Scenario 4 is het meest haalbare. De keuzes zijn nog niet in het stuk beschreven. Het is een stuk van waaruit verder kan worden gewerkt naar het inrichten van de Wwnv. De kennis bij de Risse moet behouden blijven. Er moeten verantwoordde trajecten aan de mensen worden aangeboden. Het integratietraject van de Risse is meer specifiek dan dat van de gemeentelijke organisatie. De OR en werknemers moeten tijdig betrokken worden en de besluiten moeten transparant en open zijn. Een projectleider moet intern aangesteld worden (daartoe dient een maximale inspanning te worden verricht). D66 vraagt of sommige uitgangspunten niet al eerder zijn besloten. Waarom wordt niet gekeken naar Noord-Brabant? Het toekomstbeeld, vernieuwing en alternatieven worden in het stuk gemist. De vraag is of Weert en Nederweert samen het probleem kunnen oplossen. De structuur is leidend in het stuk. De focus moet liggen op het bewegen van de reguliere markt om de mensen uit de sociale werkvoorziening aan te nemen. Jammer is dat het totaalplaatje ontbreekt. De behandeling van het onderwerp heeft meer helderheid verschaft over wat besloten gaat worden. Het CDA geeft aan dat het voor een middelgrote gemeente moeilijk is om keuzes te maken. Van de kennis van de Risse moet gebruik worden gemaakt. Over de noodzaak van een externe projectleider bestaat twijfel. De informatie moet in dat geval wel goed overgedragen worden aan de organisatie. Het CDA vindt dat de raad de aanvraag moet vaststellen, dus nu kiezen voor scenario 4 en op 18 april de uitgewerkte aanvraag vaststellen. De scenarioĺs gaan uit van organisatorische verbanden en zijn niet inhoudelijk. Scenario 4 is een compromis tussen Weert en Nederweert welk inhoudelijk zo snel mogelijk moet worden uitgewerkt. De Risse moet een advies/mening geven welke meegenomen kan worden in de structuur. De VVD beschouwt het stuk als startnotitie en is blij met de gegeven toelichting. Scenario 4 is akkoord. Er moet gezorgd worden voor goede begeleiding. Weert Lokaal geeft aan dat de reden waarom dit position paper is gemaakt de bezuiniging is, bijgevolg moet er een reorganisatie plaatsvinden. Het is jammer dat er geen integraal beeld wordt gegeven.

 

Toezeggingen

-Er zal nog eens gekeken worden worden of een externe projectleider wordt aangesteld.
-CliŰnten zal gewijzigd worden in werknemers.
-De aandacht wordt gevestigd op de uitwerking minimumloon (er wordt echter niet gegarandeerd dat iedereen het minimumloon krijgt).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Position paper Werken naar Vermogen

» Geluidsfragment presentatie 

» Geluidsfragment 1e termijn raad 

» Geluidsfragment 1e termijn college 

» Geluidsfragment 2e termijn raad 

» Geluidsfragment 2e termijn college 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Beleidsnota 'Inburgering 2012 en Verder'.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stemt in met het voorstel, maar schrikt van de totale afbouw. Vanaf 2016 is er niets meer. Er zullen altijd mensen die behoefte hebben aan taalonderwijs blijven. Het geld voor inburgering moet hiervoor gebruikt blijven worden (het zijn geoormerkte gelden). Het CDA vindt dat gezien de afbouw de ambtelijke inzet hoog blijft. De PvdA sluit zich bij de opmerkingen van Weert Lokaal aan en vraagt tevens aandacht voor communicatie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor de verbreding OBS De Graswinkel.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat het een behoorlijke investering is maar vindt belangrijk dat deze wel kostendekkend is. Het CDA geeft eveneens aan dat veel geld besteed wordt en vraagt zich af of dat gezien de afname van het aantal kinderen wel nodig is. De gemeente moet uiteindelijk de kosten opbrengen. De vraag is daarom of er een prognose van de behoefte gemaakt kan worden. Weert Lokaal vraag zich af of het geld geoormerkt is en Graswinkel er daarom recht op heeft. De PvdA wijst op het mogelijke risico.

 

Toezeggingen

Er wordt een globaal overzicht verstrekt van het totaal aantal plaatsen peuterspeelzaal(buitenschoolse opvang/kinderopvang) en de behoefte hieraan op termijn.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

14. 

Onderwerp

Notitie inzake problematiek ontslagen bij de Risse.

Hierbij wordt TILS-stuk 358 betrokken (wijziging begroting 2012 De Risse) en de drie antwoordbrieven van het college op de in de raad aangenomen moties.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft ten aanzien van het vangnet aan dat er misschien een andere invulling voor het werk gevonden kan worden zoals dagbesteding en vrijwilligerswerk. Over vrijwilligerswerk wordt soms te licht gedacht, niet iedereen is hiervoor geschikt. Het CDA geeft aan dat in het stuk moet worden meegenomen wat de Risse en gemeente gaan doen (taakverdeling). Bij het aanbestedingsbeleid moet de gemeente zichzelf proberen te blijven. Er moet geprofiteerd worden van wat gezamenlijk kan maar er moet geen afhankelijkheid door ontstaan. De antwoorden m.b.t. de visie WSW zijn voldoende. Er moet met kracht op worden ingezet de mensen bij bedrijven te detacheren. De brief is vaag over de inzet van sociale zaken en andere partijen. Weert Lokaal is tevreden met de brieven naar aanleiding van de moties. Er wordt een verantwoordelijkheid genomen voor personen en er wordt intensief begeleid. Social Return deel uit laten maken van inkoop- en aanbestedingsbeleid zal moeten, dit is geen keuze. Aangegeven wordt verder dat een samenhangende visie met de WWnV noodzakelijk is en dat de structuur zo snel mogelijk moet worden uitgewerkt. De VVD geeft aan tevreden te zijn met de antwoorden, is m.b.t. motie vangnet blij dat de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid neemt, is blij dat de motie m.b.t. participatie door B&W als steun in de rug wordt gezien en m.b.t. de motie WSW/WWnV het begrijpelijk te vinden dat de financiŰle gevolgen later inzichtelijk worden. De PvdA geeft aan deels tevreden te zijn met de antwoorden op de motie vangnet (inzet gemeente is te mager). M.b.t. de motie aanbestedingsbeleid moet gekeken worden waar de handen in elkaar geslagen kunnen worden (voorbeeld convenant Roermond met Kersten revalidatietechniek). De beantwoording van de motie WSW/WWnV is positief. M.b.t. de motie vangnet wordt opgemerkt dat de personen in kwestie hier zeker achter zullen staan. De vraag is de bertreffende zin dan ook te schrappen. De commissie geeft verder aan afstand te nemen van de schriftelijke inbreng van de SP over dit agendapunt.

 

Toezeggingen

Het lijstje met bedrijven (ôambassadeurs van de Risseö) wordt naar de commissie gestuurd.

 

Bestanden

Ł Notitie

Ł B&W-besluit

Ł TILS-stuk 358 

» Geluidsfragment inleiding

» Geluidsfragment behandeling

 

 

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

  

15. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering op 8 maart om 22.05 uur.

 

Bestanden

» Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 april 2012,

De commissiegriffier,

De voorzitter,