CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT

D.D. 03-04-2012

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. GabriŰls (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. ZaÔboul (PvdA )

Afwezig de leden

H.H.M. Peters (VVD)

Plaatsvervangende leden

S.M.L. Struving (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

F. Kadra (PvdA), P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuillehouder

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, G. Stroux,

E. Zweypfenning

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Peters. Hij wordt vervangen door mevrouw Struving. Mevrouw Kadra en de heer Sijben sluiten bij de vergadering aan. De commissie kan instemmen met het behandelen van het raadsvoorstel subsidiebeleid op 22 mei om 20.30 uur na het informerende gedeelte van die avond.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het CDA en de SP hebben verzocht de brief van staatssecretaris de Krom (financiŰle problemen gemeenten door introductie WWnV/participatiebudget) te agenderen. Voorgesteld wordt deze te agenderen als agendapunt 7A. Agendapunt 10 wordt om praktische redenen vˇˇr agendapunt 7 behandeld.

 

Bestanden

Ł Agenda 03-04-2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 6 maart 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie WZ 06-03-2012

» Geluidsfragment 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 maart 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 Het CDA vraagt nogmaals de brieven over het subsidiebeleid mee te nemen bij de behandeling van dit onderwerp en bij de stukken hiervan te voegen.

5.3 Het onderwerp Brede school Laar-Laarveld komt 22 mei in het college en 28 juni in de raad (TOEZEGGING). De informatie over het Munttheater komt in de eerste helft van april (TOEZEGGING). De punten 8, 14, 42 en 62 in de voortgangsrapportage moeten worden bijgewerkt/vermelden wat de status is.

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Ł 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 08-02-2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de volgende TILS-stukken geagendeerd:

Op verzoek van het CDA: TILS-372 (brieven gemeenschapscentrum Stramproy), TILS-380 (financiering Gilde Praktijk Opleidingen), TILS-383 (aanbesteding leerlingenvervoer en zwem- en gymvervoer) en TILS-389 (aanbesteden hulp bij huishouden).

Bij de rondvraag zal het CDA vragen stellen over het participatiebudget en het opschoonteam.

 

 

De vragen met betrekking tot de geagendeerde TILS-stukken en rondvraag worden ter vergadering beantwoord (het CDA heeft in de rondvraag geen vragen meer gesteld over participatiebudget en opschoonteam).

M.b.t. TILS-372 wordt een overzicht met gemaakte afspraken, rol en bevoegdheden betrokken partijen, status eigendommen en erfpacht, wensen partijen op schrift en mogelijke scenarioĺs, voorstellen gemeente met kostenplaatje verstrekt aan de commissie (TOEZEGGING).

De tijdsplanning genoemd in de startnotitie maatschappelijke

voorzieningen wordt aan de commissie gezonden (TOEZEGGING).

De antwoorden op de vragen van de PvdA m.b.t. MOV worden

komende week toegestuurd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Ł TILS-372

Ł TILS-380

Ł TILS-383

Ł TILS-389

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Bespreken herstructureringsplan de Risse.

Bij dit agendapunt wordt TILS-378 (aanvraag herstructureringsfaciliteit) betrokken.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vindt dat ingezet moet worden op werknemers en projecten en gaat uit van de marktwerking waarbij werknemers benaderd worden om mensen aan het werk te helpen.

Het CDA vraagt zich af welke rol de commissie speelt omdat de aanvraag wordt ingediend door de Risse. Verder kan uit de brief van de Risse worden afgeleid dat meer moet worden gevraagd om datgene te krijgen wat gewenst is. Bij de voorbereiding van de herstructurering worden veel kosten voor externen opgevoerd. Weert Lokaal geeft aan dat de vervolgstappen zoals gevraagd in het plan zijn neergelegd. Ook Weert Lokaal geeft aan het onduidelijk te vinden welke rol de commissie nu speelt. Het plan betreft de Risse en er moeten in het vervolg dwarsverbanden worden gelegd met andere bijstandswetten zoals de WWnV. Het is zinvol dat de commissie over niet al te lange tijd over het vervolg ge´nformeerd wordt. De PvdA vraagt zich eveneens af of inhoudelijk wordt besloten of dat het plan ter kennisname is.

 

Toezeggingen

In het najaar wordt bij de commissie teruggekomen met een werkplan voor 2013 en evaluatie 2012.

 

Advies commissie

De redactie van hetgeen de raad moet besluiten wordt nog bekeken. In principe wordt het stuk geagendeerd als hamerstuk maar kan afhankelijk van de aanpassing van de redactie van het raadsbesluit nog bespreekstuk worden.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł TILS-378

» Geluidsfragment 

 

 

 

Informatie(brieven)

7A.

Onderwerp

Bespreken brief van de staatssecretaris De Krom (financiŰle problemen gemeenten door WWnV / participatie-budget)

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt zich af of wanneer de tijdelijke contracten in vaste contracten waren omgezet de gemeente dan toch geld over had gehouden en besluitvorming daarom niet op verkeerde gronden heeft plaatsgevonden. De SP sluit zich bij het CDA aan en geeft aan dat er een verschil tussen aanname en de gegevens zoals die er nu liggen bestaat. De SP geeft aan dat een verschil van 200.000 euro wel had kunnen uitmaken bij de besluitvorming en vraagt het besluit te heroverwegen omdat het op verkeerde gronden genomen is. Het CDA geeft na de toelichting van de wethouder aan de gegevens verkeerd ge´nterpreteerd te hebben al is er wel een verschil tussen aanname in januari en gegevens nu.

 

Toezeggingen

Vˇˇr de voorjaarsnota wordt de commissie ge´nformeerd wat de tekorten bij de Risse gaan worden (indicatie).

 

Bestanden

Ł Brief van staatssecretaris De Krom

» Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

- Instemmen met het beschikbaar stellen van een cofinanciering van Ç620.699 over de periode 2012-2018 om zodoende trekkingsrecht te kunnen ontlenen aan de herstructureringsfaciliteit Wsw.

- Instemmen met het voor het jaar 2012 benodigde bedrag aan cofinanciering ten laste te brengen van het weerstandsvermogen van de Risse Groep.

- Instemmen met het structureel opnemen van de bedragen voor 2013 tot en met 2018 in de begroting van 2013 en volgende jaren.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vraagt of in een financiŰle paragraaf in het raadsvoorstel kan worden aangegeven uit welke reserve de middelen worden gehaald en hoeveel er dan nog over is. De PvdA vraagt zich af of het bedrag aan cofinanciering ten laste mag worden gebracht van het weerstandsvermogen. Het CDA sluit zich bij deze vraag aan. Weert Lokaal geeft aan dat het geld wordt gehaald bij de Risse om een transitievoordeel voor de Risse te krijgen en dat dit dus kan. De VVD sluit zich bij de eerdere vragen aan.

 

Toezeggingen

De informatie over het resterende weerstandsvermogen bij de Risse wordt aan de commissie toegestuurd inclusief informatie over onder- en bovengrens i.v.m. de reserve.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie van de afbouw ID- en WIW-regelingen.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat het goed is dat er nog maar zo weinig mensen begeleid hoeven te worden.

 

Toezeggingen

In september wordt een tussenstand gegeven hoe het voor de 50 tot 90 mensen van de Risse staat.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het wijzigen van verordeningen en beleidsregels in verband met aanscherping Wet werk en bijstand en intrekken van de Wet investeren in jongeren.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat ze eerder al bezwaren heeft geuit tegen de principe uitspraken. Het is niet bekend wat het gaat betekenen voor 187 personen. De argumentatie dat alleenstaande ouders in de bijstand niet om financiŰle redenen mogen stoppen met werken zal de SP ook op andere terreinen weer opvoeren (leerlingenvervoer, WMO). De keuze voor het niet uitbreiden van het huidige minimabeleid wordt niet gedeeld door de SP. De PvdA spreekt haar zorgen uit. De beleidskeuzes 1, 2, 3 en 5 worden niet ondersteund. Het is jammer dat niet alles van het CliŰnten Platform Minima is meegenomen. Het CDA vindt het een goed stuk en is het met de SP eens dat alleenstaande ouders niet om financiŰle redenen mogen stoppen met werken. Artikel 11 bij categoriale bijstand moet volgens het CDA artikel 10 zijn. Het gedeelte met betrekking tot categoriale bijzondere bijstand is moeilijk leesbaar. Weert Lokaal is gerustgesteld. Er zijn voldoende waarborgen ingebouwd om de redelijkheid en billijkheid te waarborgen. Bij het gedeelte alleenstaande ouders wordt niet ôhet onderste uit de kan gehaaldö. In plaats van de stelling dat niet is gekozen voor de uitbreiding van het minimabeleid kan ook gezegd worden dat gekozen wordt voor het sociale beleid zoals dat er nu ligt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

11. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.53uur.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2012,

De commissiegriffier,

De voorzitter,