CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT

D.D. 08-05-2012

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten, W. Ernes (stagiair griffie)

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. Gabrils (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (vanaf agendapunt 7), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaboul (PvdA )

Afwezig de leden

 ---

Plaatsvervangende leden

 ---

Deelnemers aan de beraadslagingen

 F. Kadra (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, G. Poell, M. Theunissen, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Kadra neemt deel aan de vergadering als niet commissielid en mevrouw Nouwen komt waarschijnlijk later.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van mevrouw C. Bellemakers m.b.t. agendapunt 9 (leerlingenvervoer).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Tekst spreekrecht mevrouw Bellemakers

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Bellemakers

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De conclusies en aanbevelingen van het in de commissie AZ behandelde rapport van de rekenkamer m.b.t. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden betrokken bij agendapunt 11.  

 

Bestanden

Agenda 08-05-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 3 april 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 03-04-2012

Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Er is kennis van genomen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient

zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de

griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de

volgende TILS-stukken geagendeerd:

TILS-396 (opschoonteam) op verzoek PvdA-fractie en TILS-395 (asbestsanering sporthal Stramproy) en 415 (leerwerkplekken) op verzoek van de CDA-fractie.

 

 

De vragen m.b.t. de TILS-stukken 396 en 415 worden ter vergadering beantwoord. De vraag m.b.t. TILS-stuk 395 vervalt. De wethouder informeert de commissie m.b.t. TILS-stuk 415 nog omtrent de uitstromers (m.b.t. duurzaamheid en passend werk) (TOEZEGGING).

De SP geeft aan zorgen te hebben over het vervoer van een groep Risse medewerkers. De wethouder informeert de commissie of vervoer naar het werk middels scootmobiel mogelijk is. (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-396

TILS-395

TILS-415

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Toelichting directeur St. Jans Gasthuis stand van zaken ziekenhuis.

 

Expliciete fractie standpunten

De commissie complimenteert de directeur met de presentatie en de goede stand van zaken van het ziekenhuis.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment toelichting door directeur Sint Jans Gasthuis

Geluidsfragment vragen aan directeur Sint Jans Gasthuis

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat door de val van het kabinet de voorjaarsnota niet meer actueel is. Wat betreft de gezinstoets zijn sommige gemeenten hier mee gestopt. Het overhevelen van de WMO reserve naar de algemene middelen is geen goede zaak. De begeleiding van AWBZ naar WMO is heel goed en het zou ook bij de WWNV zo moeten gaan. Het is goed de extra tijd goed te gebruiken en de werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. D66 geeft aan dat het beter is de formatie terug te brengen dan extra geld te vragen m.b.t. combinatiefunctionarissen. De VVD geeft aan zorgen te hebben over het oplopende tekort. Weert Lokaal geeft aan dat het lastig is dat niet bekend is hoe het verder gaat en wil graag snel meer informatie krijgen (position paper, Risse, Wet Werken naar Vermogen). De bijzondere bijstand blijft een grote postenkost. De tekorten zullen door het niet doorgaan van bezuinigingen minder zijn dan verwacht. De vraag is of de gezinstoets nu gewoon moet doorgaan. Over het erfgoedhuis moet i.v.m. de tekorten goed worden nagedacht. Het CDA geeft aan dat het bedrag bijzondere bijstand hoog is en combinatiefunctionarissen toch extra geld gaan kosten. Er dient aandacht te zijn voor de toekomstige renovatie van de Muntinstellingen en de Lichtenberg (wanneer geen gemeentelijke cofinanciering plaatsvindt vervalt de subsidie).

 

Toezeggingen

-De antwoorden op de vooraf schriftelijke gestelde vragen van PvdA en SP worden via de mail aan de commissie toegestuurd.

-Er wordt schriftelijk teruggekomen op de bijzondere bijstand en de combinatiefunctionarissen en het overzicht van St. Theunis volgt in het derde kwartaal.

-Wanneer de zaak bij de notaris is gepasseerd wordt de commissie genformeerd wat Connectus gaat doen.

-De commissie wordt genformeerd hoe het verder gaat met de gezinstoets.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Voorjaarsnota 2012

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat het niet juist is te bezuinigen op leerlingenvervoer. De SP geeft verder aan dat het voorstel geen maatwerk is en dat is tegenstrijdig met ander beleid. De uitslag van de aanbesteding zou moeten worden afgewacht zodat de verordening daarop kan worden aangepast. Aandacht moet er zijn voor ouders die hun kind niet naar school kunnen brengen. De realisering van BSO bij speciaal onderwijs zou goed zijn. Verder pleit de SP voor goede en veilige verbindingen van het openbaar vervoer. De SP is blij met de uitleg van de wethouder. Misschien kan nu al in de verordening worden geregeld (middels amendement) dat wanneer de aanbesteding meevalt 2 km wordt aangehouden (PvdA deelt deze mening). WL geeft aan niet tegen de verordening te zijn maar gaat er daarbij vanuit dat wanneer mensen in de problemen komen er hulp geboden wordt en maatwerk geleverd. Het CDA herhaalt de eerder uitgesproken opvatting: de bezuiniging is helaas noodzakelijk, maar als de aanbesteding een voldoende bezuiniging oplevert moet de 2-km grens gehandhaafd blijven. Ook het CDA vraagt naar de stand van zaken van de aanbesteding. Het CDA geeft verder aan dat maatwerk betekent dat wanneer leerlingen niet ter plaatse kunnen komen de wethouder bevoegd is een uitzondering te maken. Het is een goede suggestie van de inspreekster om het openbaar vervoer meer aandacht te geven. De VVD geeft aan dat duidelijk is dat er bezuinigd moet worden en dat er richtlijnen moeten zijn maar verbaast zich over het feit dat de rapporten geen oplossing bieden voor mensen die problemen hebben. Het resultaat van de aanbesteding moet snel duidelijk zijn. De PvdA vindt dat er maatwerk geleverd moet worden maar vraagt zich af hoe en gaat er vanuit dat de verordening wordt gewijzigd als de aanbesteding meevalt. De aanbeveling van de inspreekster m.b.t. BSO is een goede suggestie. D66 geeft aan in te stemmen met en vertrouwen te hebben in de uitleg van de wethouder.

 

Toezeggingen

-Het verschil tussen de kosten bij aanbesteding van 2 en 6 km wordt aan de commissie voorgelegd.

-Het onderwerp openbaar vervoer wordt besproken met de betreffende portefeuillehouder.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Tekst spreekrecht mevrouw Bellemakers

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Bellemakers

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de Lokale Educatieve Agenda 2012-2015.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan het eens te zijn met de uitgangspunten maar vraagt op enkele punten nog om verduidelijking. Er wordt vooral ingezet op informatievoorziening met betrekking tot alcohol- en drugsbeleid en dat is jammer. De PvdA is tevreden en positief over de nota maar vraagt zich af wie wat doet. Het alcohol- en drugsbeleid is goed op de rails gezet. Er wordt nogmaals gevraagd naar de cijfers van te dikke kinderen. De VVD geeft aan dat passend onderwijs nabij huis voor ieder kind misschien niet meer haalbaar is. WL gaat er in relatie tot alcoholpreventie etc. vanuit dat op afspraakbasis gewerkt wordt met ZAT teams en ouders die betrokken worden. De vraag is hoe voorkomen wordt dat veel vergaderd moet worden. Het onderwerp (homo)seksualiteit wordt gemist bij de speerpunten. Het CDA geeft aan tevreden te zijn over de nota. Er is over nagedacht en het is positief dat alle partijen meedoen.

 

Toezeggingen

De cijfers over obesitas worden verstrekt indien aanwezig.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Lokale Educatieve Agenda 2012-2015

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht en uitgangspuntennotitie Decentralisatie Jeugdzorg.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vraagt zich af wat de genoemde kansen en bedreigingen betekenen voor de jonge burger die met jeugdzorg te maken heeft. WL wenst succes toe, het is niet allemaal vanzelfsprekend. Het is goed dat extra aandacht wordt besteed aan nazorg. Er vindt een verschuiving plaats ten opzichte van vroeger. In de uitgangspuntennotitie decentralisatie jeugdzorg krijgt het CJG een grotere rol dan het nu heeft. Daarnaast was het uitgangspunt laagdrempeligheid. Het staat in deze notitie weer wat zwaarder dan uitgelegd door de wethouder. D66 is het eens met de uitgangspuntennotitie maar vraagt zich af hoe dit allemaal uitgevoerd moet worden. De generalist moet veel werk verrichten. Aangegeven zou moeten worden wat niet meer uit het oude stelsel overgenomen wordt. De vraag is of het stuk SMARTER gemaakt kan worden zodat toetsing achteraf gemakkelijker is. Aangezien het een lange periode betreft zou de bestuursopdracht in de loop van de tijd aangepast moeten kunnen worden. D66 geeft aan dat het een hamerstuk kan worden wanneer de 30.000,= (combinatiefunctionaris) eruit wordt gehaald. D66 zal alert blijven m.b.t. het duidelijk en helder maken richting de toekomst van het onderwerp. De PvdA kan zich grotendeels in het voorstel vinden. En gezin en n dossier spreekt de PvdA aan. Er is veel werk uit te voeren maar de PvdA heeft vertrouwen in het ambtelijk apparaat. Het CJG krijgt een grotere rol dan beoogd, maar moet laagdrempelig blijven. De VVD is het inhoudelijk eens met het voorstel. Het zijn grote veranderingen maar dat betekent tevens nieuwe kansen. Er moet gekeken worden naar de meerwaarde van de clint. De perceptie van de jeugdzorg is negatief en daar moet aandacht voor zijn. Het CDA geeft aan dat er een duidelijke visie ligt maar dat deze ook idealistisch is. Het sociaal gemeenschappelijke wordt gemist in het stuk. De centrale rol moet de zorg zijn. De regierol van het CJG moet duidelijk naar voren komen.

Wethouder Coolen stelt de commissie voor de aanbevelingen 1 en 3 uit het rapport CJG niet over te nemen. De commissie kan hier mee instemmen en vraagt de griffie na te gaan wat daarvoor dan de juiste manier is.

 

Toezeggingen

-Wanneer de aanbevelingen 1 en 3 van het rapport CJG aan de aan de orde zijn worden deze weer bij de commissie onder de aandacht gebracht (in 2013).

-De rol van het CJG (laagdrempelig of niet) zal met de commissie besproken worden en er zal geprobeerd worden een oplossing te vinden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bestuursopdracht Decentralisatie Jeugdzorg

Uitgangspuntennotitie Decentralisatie Jeugdzorg

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken TILS-403 (Maatschappelijke Opvang).

Op verzoek van de fracties PvdA en CDA.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat er voor gewaakt moet worden dat een voorziening wordt opgetuigd waar de gemeente later de rekening voor moet betalen. Het CDA geeft aan dat de 5 plaatsen echt nodig zijn voor Weert. Het MOV moet laagdrempelig blijven en de gebruikersruimte moet blijven. Het MOV moet mensen doorsturen naar Mensana. D66 is blij dat de huidige locatie behouden kan blijven. Zorg is er over de toekomstige financiering. Daarom wil D66 wanneer de financile bijdrage van de gemeente gaat veranderen daar in een vroeg stadium bij betrokken worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

TILS-403

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter om 23.25 uur de vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2012,

De commissiegriffier,

De voorzitter,