CONCEPT-ADVIESLIJST EXTRA VERGADERING RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT D.D. 22-05-2012

 

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten, W. Ernes (stagiair griffie)

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaâboul (PvdA )

Afwezig de leden

 ---

Plaatsvervangende leden

 ---

Deelnemers aan de beraadslagingen

 F. Kadra (PvdA), P.J.H. Sijben (CDA), A.G. Jacobs (CDA), H. Stals (CDA), I.F.A.J. Beenders (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

S. Doek, C. van der Kraan, T. Weekers, F. van Beeck, W. Truyen, A. Wijnen

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn bij agendapunt 4 (subsidiebeleid) drie verzoeken om spreekrecht ingekomen:

·          de heer C. Verstappen namens de scouting regio Weert (overkoepelende organisatie Scoutinggroepen Weert);

·          de heer C. Kersten namens de Weerter Sportraad;

·          mw. E. Gielissen namens de Stichting Wijkgericht Open Vrouwenwerk.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

¯ Geluidsfragment spreekrecht dhr. Verstappen

¯ Geluidsfragment spreekrecht dhr. Kersten

¯ Geluidsfragment spreekrecht mevr. Gielissen

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij agendapunt 5 moet op de agenda 2013 worden gelezen in plaats van 2003. De fractie SP trekt het eerder gedane verzoek om het onderwerp stand van zaken realiseren scholen op locatie Laar-Laarveld in.

 

Bestanden

 Agenda 22-05-2012

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

4.

Onderwerp

Vaststellen concept-nota “Subsidiebeleid Welzijn en evenementen” en concept- “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen” en hiervoor inspraak te verlenen.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: verzoekt om toezending van de ingekomen brieven en de antwoorden van het college daarop, alsmede een reactie van het college op de insprekers van vanavond. Het CDA is er van uit gegaan dat het subsidiebeleid met alle portefeuillehouders zou worden besproken. De subsidieverordening moet geen betrekking hebben op evenementen. Deze zijn gerelateerd aan activiteiten in en promotie van de binnenstad. Dit onderdeel moet uit de subsidieverordening worden gehaald en apart behandeld worden. Het sociaal cultureel fonds geeft ruimte aan vernieuwende activiteiten. Het college besluit over investeringssubsidies aan de hand van de criteria uit de verordening. De raad moet hiervoor jaarlijks via de prioriteiten budget beschikbaar stellen. Zolang de raad geen budget beschikbaar heeft gesteld kan het college geen besluiten nemen. De gevolgen van het nieuwe beleid voor verenigingen blijken pas na vaststelling van de verordening en doorrekening daarvan. De mensen moeten de contributies wel kunnen blijven betalen. De subsidies voor de vlakke vloer amateurs horen niet thuis onder het kopje evenementen. Bij de tarieven voor de sportaccommodaties is de berekening van de kortingen op de voetbalclubs op pagina 2 niet correct. Pagina 27 van de nota: de doden- en bevrijdingsherdenking past eigenlijk niet in de programmalijn winkelstad Weert. Voor de activiteit in Stramproy wordt wel structureel een bedrag in de begroting opgenomen, voor de herdenking in de binnenstad niet. Het doel van subsidies is mensen betrekken in het maatschappelijk verkeer. Wat zijn de mogelijkheden voor de gehandicapte scouts? Het CDA stelt dat de raad na 30 mei niet meer vrij is om zaken aan te passen, zoals het college stelt. De raad moet daarom zo goed mogelijk weten wat er wordt vastgesteld en teneinde zienswijzen te kunnen beoordelen.

Weert Lokaal is van mening dat alle clubs bericht moeten krijgen van wat het gewijzigde subsidiebeleid voor hen concreet inhoudt. Weert is een stad met een laagdrempelige toegang tot verenigingen en dat moet zo blijven, maar we moeten wel reëel zijn. Er moet bezuinigd worden en bezuinigingen doen pijn. Om een goede afweging te kunnen maken moet de raad de beschikking krijgen over de binnengekomen reacties en de antwoorden van het college daarop. De fractie is het eens met het handhaven van de kleine subsidies. Weert Lokaal vraagt zich af of er na de vaststelling van het beleid op 30 mei en naar aanleiding van de ingekomen reacties nog wijzigingen mogelijk zijn. De basis van het voorstel is prima. De cumulatieve maatregelen voor verenigingen moeten in beeld worden gebracht.

De PvdA wenst een doorrekening van de bijdragen van de gemeente in leeftijdscategorieën. Het verlagen van subsidies is altijd moeilijk. Er wordt een kaasschaafmethode gehanteerd, die op sommige plekken nogal royaal snijdt. Met name de jeugd komt er slecht van af. De voorgestelde bezuiniging daarop is desastreus. Het kan niet zo zijn dat bij de jeugd een andere kaasschaaf wordt gehanteerd dan bij andere doelgroepen. De fractie verzoekt om een overzicht van de subsidies voor jeugd en senioren, zodat er een inhoudelijke afweging kan worden gemaakt in plaats van de kaasschaaf te hanteren. Er wordt gesproken over clustering van lokaties, maar er wordt niet op geanticipeerd. Het vlakke vloer theater is bij de evenementen ondergebracht. Er dient een inventarisatie van de evenementen te worden gemaakt, maar deze horen niet in het subsidiebeleid thuis. In het kader van de subsidie aan De Rogstaekers wordt gesteld dat deze vereniging veel doet voor Weert, maar dat geldt voor alle verenigingen. De gemeente dient inzicht te hebben in de financiële situatie van deze vereniging. Het vervallen van de St. Nicolaas-activiteit is onacceptabel voor de PvdA. De PvdA is niet tevreden met het beleid, omdat de effecten op de lange termijn niet bekeken zijn. Bewegen is gezond en mensen moeten uit hun isolement worden gehaald. Op termijn leveren subsidies hiervoor dus geld op. In de voorjaarsnota 2012 worden budgetten beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting, de KMS, het grondbedrijf, etc. De PvdA constateert dat Weert niet meer in mensen investeert. De jeugd is het cement van de samenleving. Voorkomen moet worden dat jeugdleden weglopen bij verenigingen omdat zij de contributie niet meer kunnen betalen.

D66: medegebruik van accommodaties zou worden gestimuleerd, afgezien van de mogelijkheid dat het college investeringssubsidies voor nieuwbouw weigert is niet duidelijk is hoe dat gebeurt. Op basis waarvan besluit het college al dan niet tot nieuwbouw? De  vereenvoudiging van regels gaat niet ver genoeg. Er blijkt niet uit de stukken of de vereenvoudiging leidt tot een vermindering van het aantal fte’s. Niet duidelijk is wat het beleid t.o.v. senioren wordt. Bij topsport wordt alleen teamsport gesubsidieerd. De criteria redelijkheid en billijkheid die worden gehanteerd voor de toekenning van subsidies zijn subjectief. Kaderkosten worden bij sportverenigingen wel gesubsidieerd, maar bij de scouting niet. Gesteld wordt dat vrouwenverenigingen subsidie dienen te krijgen omdat zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de WMO, maar andere clubs doen dat ook en zij krijgen geen subsidie. Paracommercie: clubs kunnen meer inkomsten genereren als het beleid voor kantines soepeler zou zijn. Niet duidelijk is wat nu is toegestaan en wat niet.

VVD: Het bevreemdt de fractie dat subsidies aan topsportorganisaties na degradatie worden gecontinueerd als men de ambitie heeft om te promoveren. Die ambitie moet er immers altijd zijn. De stimuleringsmaatregelen voor medegebruik van accommodaties zijn te zwak. De VVD heeft moeite met de uniformenregeling, omdat deze niet geldt voor sporttenues. Carnavalsvereniging De Rogstaekers ontvangt subsidie voor de optocht en de bonte avonden. De financiële situatie van deze vereniging zou tegen het licht gehouden moeten worden. Het college heeft geen reactie gegeven op de suggestie voor een minimaal bedrag voor subsidies (bv. 500, 1000 of 1500 euro). Complimenten voor het verrichte werk en het stuk. Ongeveer 175 subsidies zitten onder de 1000 euro. Het schrappen hiervan levert een besparing op van circa 62.000 euro. Daarnaast ook nog een personele besparing. V.w.b. de sinterklaasoptocht dient samenwerking tussen het intochtcomité en het sinterklaashuis bevorderd te worden.

SP: is niet gelukkig met een bezuiniging in combinatie met een stelselwijziging. De SP gaat niet akkoord met een lastenverzwaring voor de burgers. De fractie pleit ervoor niet te bezuinigen op mensen, maar op regionale zaken en de raad zelf. Vrouwenverenigingen die in wijken actief zijn wordt geadviseerd om van stichting naar een verenigingsvorm te gaan. Dat zou wijkraden ook moeten worden geadviseerd in het kader van de subsidies. De SP zou dat ook goed vinden voor de democratische legitimatie. De voorgestelde vereenvoudiging van de regels is wel positief. Verenigingen moeten met de subsidies worden vertrouwd. Ook de SP verzoekt om toezending van de ingekomen brieven en reactie van het college daarop.

 

Toezeggingen

·          De onlangs ontvangen brief van de harmonieën en fanfares met bezwaren tegen de concept-nota wordt betrokken bij de verdere uitwerking en aan de raad voorgelegd.

·          Vóór de raadsvergadering per vereniging inzicht geven in gevolgen nieuwe subsidiebeleid.

·          Bundel met ingekomen brieven en reactie college daarop alsmede reactie op insprekers vóór raadsvergadering naar raad zenden.

·          Bezien hoe de financiële situatie van De Rogstaekers verduidelijkt kan worden.

·          Als er knelpunten ontstaan bij verenigingen wordt daar specifiek naar gekeken; dat geldt ook voor de kadervorming bij de gehandicapte scouts.

·          Vóór de raadsvergadering laten weten of de gemeentelijke garantiestelling voor de hypotheek van de scouting nog loopt en wat de gevolgen daarvan zijn.

·          Besparing op fte’s aangeven.

·          Schriftelijke informatie over bezuinigingen op jeugdsubsidies verstrekken.

·          Juridisch toetsen of subsidies teruggevorderd kunnen worden als de activiteit geen doorgang vindt.

·          Aandachtspunt dubbele subsidies (van zowel gemeente als provincie) meenemen in regeling.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Concept-nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen

 Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen

¯ Geluidsfragment spreekrecht dhr. Verstappen

 Tekst spreekrecht dhr. Verstappen

¯ Geluidsfragment spreekrecht dhr. Kersten

 Tekst spreekrecht dhr. Kersten

¯ Geluidsfragment spreekrecht mevr. Gielissen

¯ Geluidsfragment 1e termijn raad

¯ Geluidsfragment 1e termijn college

¯ Geluidsfragment 2e termijn raad

¯ Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

 

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

5.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen van het college de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties  te verhogen volgens scenario 1 uit de concept notitie “Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013” en instemmen met de financiële gevolgen van deze keuze.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal heeft twijfels bij de verhoging van de sporttarieven voor de binnensporten. Verenigingen mogen niet in de knel komen. De drempel mag niet te hoog worden. De contributie moet ook door kinderen uit grote en/of arme gezinnen betaald kunnen worden. De extra bijdragen moeten op een andere manier gedekt worden. Weert Lokaal vindt de tarieven wel overzichtelijker dan voorheen. VVD en SP sluiten zich bij de opmerkingen van Weert Lokaal aan. Het CDA verwijst naar de bij agendapunt 4 gemaakte opmerkingen. De fractie twijfelt of scenario 1, dat het college voorstelt, beter is dan scenario 2. Het CDA overweegt een amendement in de raadsvergadering in te dienen. Alle fracties vinden het verschil tussen de veld- en zaalsporten te groot.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit inclusief concept-notitie

 Concept notitie Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

 

Liggen niet voor.

 

 

 

6. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2012,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

P.A.W. Otten

 

 

 

 

H.P.M. Lempens