CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT

D.D. 12-06-2012

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP) (punt 1 t/m 6 en punt 13), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaboul (PvdA )

Afwezig de leden

G.W.J. Gabrils (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Plaatsvervangende leden

 P.J.H. Sijben (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

 F. Kadra (PvdA) (punt 1 t/m 6 en punt 13)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, K. Joosten, M. van Meijl,

F. Schreurs, T. Weekers, J. Westenberg

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Nouwen (wordt vervangen door de heer Sijben) en de heer Gabrils. Mevrouw Kadra heeft zich als niet commissielid aangemeld voor de vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is spreekrecht aangevraagd m.b.t. agendapunt 13 (brede school Laar-Laarveld) door:

- de heer Pleunis, Boldersdijk 24 6031 PK Nederweert;

-mevrouw Hoeben, Brandstraat 5 6003 NX Weert;

- de heer A. Wijen (namens de leerkrachten Franciscusschool), p/a Aldenheerd 10 6003 NW Weert;

- Montessorischool Weert, p/a Wiekendreef 101, 6003 BV Weert: de heer Spee, mevrouw Teunissen-Kanters, de heer Goosens, de heer Weekers (namens de ouders);

- de heer Ramakers (namens de dorpsraad Laar), Aldenheerd 20 6003 NW Weert.

 

Gezien het aantal sprekers zal de oorspronkelijke toegekende spreektijd van 5 minuten ingekort worden tot ongeveer 4 minuten.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De wijziging van de verordening leerlingenvervoer zal rechtstreeks op de raadsagenda worden geplaatst. Verder wordt voorgesteld agendapunt 13 na punt 6 te behandelen waarmee de commissie instemt.

 

Bestanden

Agenda 12-06-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten openbare vergaderingen raadscommissie Welzijn d.d. 8 mei 2012 en d.d. 22 mei 2012.

 

 

Er is een verzoek tot wijziging van de advieslijst van 8 mei 2012 ingekomen van het CDA met betrekking tot agendapunt 9 (onderstreept dient gewijzigd te worden). De SP geeft meevalt 2 km wordt aangehouden (PvdA deelt deze mening). WL geeft aanmaatwerk geleverd. Het CDA herhaalt de eerder uitgesproken opvatting: de bezuiniging is helaas noodzakelijk, maar als de aanbesteding een voldoende bezuiniging oplevert moet de 2 km-grens gehandhaafd blijven. Ook het CDA vraagt naar de stand van zaken van de aanbesteding. Het CDA geeft verder aan dat maatwerk ... De commissie stemt in met de wijziging en de advieslijst van 22 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 08-05-2012

Advieslijst commissie WZ 22-05-2012

Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 mei 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Het CDA vraagt aandacht voor de datums in de voortgangsrapportage. Het CDA vraagt verder naar de stand van zaken openbaar vervoer-leerlingenvervoer. Dit wordt door de wethouder nagegaan (TOEZEGGING). Het CDA vraagt of er nog informatie is m.b.t. punt 22 (tijdelijke contracten de Risse). De wethouder laat de commissie een tussenstand toekomen (TOEZEGGING). M.b.t. de nota regionaal arbeidsmarktbeleid wordt door het CDA opgemerkt dat deze alleen over de reguliere arbeidsmarkt gaat. De PvdA vraagt m.b.t. leerlingenvervoer ook aandacht voor een BSO-voorziening.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30 mei 2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de volgende TILS-stukken geagendeerd:

-Op verzoek van het CDA: TILS 416 (jaarrekening-jaarverslag 2011 Munttheater), TILS 417 (subsidiring Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg), TILS 422 (subsidie professioneel beheer voor stichtingsbesturen wijkaccomodaties), TILS 423 (stand van zaken voorbereiding decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo), TILS 424 (realisatieovereenkomst nieuw sportcomplex DESM), TILS 430 (nota regionaal arbeismarktbeleid 2012-2016), TILS 433 (aanvraag bekostiging aanleg airco units op drie torens van gebouw Aan de Bron).

-Op verzoek van Weert Lokaal: TILS 425 (Dienstverlening Bureau voor Belgische Zaken en Bureau voor Duitse Zaken).

 

 

De vragen over de TILS-stukken 416, 417, 422, 433 worden door het CDA schriftelijk gesteld.De vragen m.b.t. de TILS-stukken 423, 424, 425 en 430 worden ter vergadering beantwoord. Op TILS-stuk 423 stand van zaken voorbereiding decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de WMO wordt in oktober bij de commissie teruggekomen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-416

TILS-417

TILS-422

TILS-423

TILS-424

TILS-425

TILS-430

TILS-433

Geluidsfragment

 

 

 

 Hervatting vergadering na behandeling agendapunt 13:

Geluidsfragment bespreking voortzetting vergadering

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de subsidieafspraken met muziekcentrum De Bosuil voor de periode 2013 tot en met 2016.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is voor een poppodium. De VVD heeft vragen over de opties en de voorgestelde constructie. De verhouding tussen inkoop en omzet loopt helemaal uit de pas. De VVD wacht de beantwoording van de vragen af. D66 pleit voor het bieden van extra mogelijkheden. Deze worden niet in optie 1 genoemd. Verruimingen worden alleen beschreven in optie 2 en 3 maar uitvoering hiervan wordt niet voorgesteld. D66 begrijpt de cijfers niet goed en is niet overtuigd dat optie 2 en 3 een groter verlies betekenen dan optie 1. De vraag is waarom de continuteit bij optie 2 en 3 gevaar zou lopen. D66 wil een poppodium met een goede programmering met zo weinig mogelijk geld. Weert Lokaal stemt met scepsis in met het voorstel. Aan de ene kant worden er weinig nieuwe mogelijkheden geboden, aan de andere kant moet dit de laatste keer zijn dat het subsidie wordt verhoogd en er wordt dan ook iets van verwacht. De PvdA kan het voorstel niet helemaal ondersteunen. Optie 1 is de huidige situatie en hierdoor wordt de Bosuil beperkt. De extra mogelijkheden die de Bosuil bij optie 2 en 3 heeft worden in het stuk gemist. Het CDA geeft aan dat er sprake is van een consistent voorstel waar het CDA achter staat. Het stuk kan geagendeerd worden als hamerstuk. Het CDA is teleurgesteld dat geen beweging is te bespeuren rondom het onderwerp paracommercie.

 

Toezeggingen

In overleg met de portefeuillehouder zal uitleg gegeven worden over de genoemde cijfers en de bestuurlijke vorm. De commissie krijgt hierover bericht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD zal bij de raadsvergadering nog op het voorstel terugkomen. Het CDA geeft aan dat de lasten voor bijzondere bijstand behoorlijk zijn gestegen en dat de baten met betrekking tot het terugvorderen van bijstand lager zijn. De vraag is of dit eenmalig is en wanneer dit structureel is wat de consequenties voor de begroting 2013 zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening 2011

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat de voortgang van de Lichtenberg in overeenstemming dient te zijn met de voortgangsrapportage.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kw. 2012

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

(Concept) begroting Risse 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD en PvdA stemmen in met het voorstel. Het CDA is in principe akkoord maar vraagt zich af of rekening gehouden wordt met de tekorten en deze in de begroting worden verwerkt. Verder geeft het CDA aan dat een rele schatting van het aantal arbeidsplaatsen mogelijk moet zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Inrichting nevenvestiging Cluster 3 onderwijs.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is blij met een erkende nevenvestiging. De VVD is akkoord en blij met de Maaskei. Het CDA is eveneens akkoord met het voorstel maar merkt op dat dit waarschijnlijk meer geld kost en heeft een vraag over de huisvesting. D66 is akkoord maar heeft ook vragen over de huisvesting. De PvdA juicht de ontwikkeling toe en is voor het voorstel en heeft eveneens vragen over de huisvesting.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat de concept notitie een goede inventarisatie is. Het overzicht van gemaakte afspraken, de rol van de betrokken partijen en de status van eigendommen en erfpachtrechten worden gemist. De VVD vindt dat ook anders dan schriftelijk gereageerd moet kunnen worden. De inspraakperiode valt in de vakantie en dat vindt de VVD niet aanvaardbaar. D66 is blij met het uitgebreide verhaal en vindt het goed dat voor optimalisatie in plaats van uitbreiding van het aanbod wordt gekozen. D66 wil graag duidelijkheid over het financile plaatje. Er wordt misschien iets voorgesteld dat niet waargemaakt kan worden. D66 kan nu niet meteen meegaan in de te verrichten investeringen. Weert Lokaal wil de inspraak afwachten en dan kijken naar de reacties. De vraag is of er extra geld door de gemeente moet worden uitgetrokken of dat de verenigingen ook bijdragen. De PvdA vindt het een heldere, fijne notitie. De financile onderbouwing wordt gemist. De PvdA geeft aan dat de beugelclub een locatieonderzoek wil waar ze kunnen bouwen. De PvdA wil eveneens de inspraak afwachten. Er mogen geen verwachtingen worden gewekt die niet waargemaakt kunnen worden. Het CDA geeft een compliment voor de rapportage en sluit zich aan bij de opmerkingen van D66. De vakantieperiode is niet ideaal voor inspraak. Ook het CDA wacht de inspraak verder af.

 

Toezeggingen

-De informatie over erfpachtrechten kan door mevrouw Struving binnen de gemeentelijke organisatie opgevraagd worden en de andere leden van de commissie krijgen deze informatie eveneens.

-Het financile plaatje wordt voor de raadsvergadering aan de commissie verstrekt.

-Indien de vakantieperiode problemen oplevert voor de inspraak kan deze zondig worden verlengd.

-De suggestie voor mondelinge inspraak wordt meegenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Voorzieningenplan Stramproy

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de nieuwbouw van een brede school in Laar-Laarveld als vervanging van de Franciscusschool in Laar.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan geen veranderingen sinds november te zien. Er is nog veel onzeker en onduidelijk. De schoolgebouwen worden niet voldoende onderhouden en er moet nu snel iets gebeuren. Er moet niet gebouwd worden voor leegstand. D66 is voor een levensvatbare onderwijsvoorziening en de vraag is of dat met 4 lokalen het geval is. Daarom zou je voor beide schoolbesturen moeten bouwen, je zorgt dan voor een keuzemogelijkheid, er is geld voor en je komt de belofte dan na. Uitbreiding van de Montessorischool op de huidige locatie is niet aan te raden. D66 is niet overtuigd door de uitleg van de Wethouder waarom deze keuze wordt gemaakt. Een school met 7 klassen biedt de mogelijkheid om voorzieningen zoals buitenschoolse opvang een plek te geven, bij de voorliggende keuze kan dat niet. De VVD is verbaasd over de inhoud van het voorstel en nog meer over de brief van de raad van bestuur van Nederweert. Optie 1 is blijkbaar alleen bestemd voor katholieken. Er moet gebouwd worden voor twee denominaties, 4 lokalen is niet voldoende. Er moet gekozen worden voor openbaar onderwijs. Katholiek onderwijs is ook op korte afstand van Laar. Je zou dan ook niet voor nieuwbouw kunnen kiezen maar onderdak kunnen vinden bij het katholiek onderwijs op Molenakker. Wat voor het Montessori onderwijs geldt, is ook van toepassing op katholiek onderwijs. De VVD vindt dat aangestuurd moet worden op een eigen identiteit voor de school en geeft dat optie 3 een oplossing is. De SP geeft aan dat het lijkt op een schoolstrijd en dat scholen concurreren in plaats van samen te werken. De gemeente moet boven de brief van het schoolbestuur staan en de strijd niet in de raad laten komen. Er moet niet alleen op basis van cijfers worden besloten. De SP is voor samen naar school gaan, kwaliteit en zuinig omgaan met gemeenschapsgeld. Er moet niet gebouwd worden voor leegstand. De bewoners is niets gevraagd. De Montessori school moet niet opnieuw naar een tijdelijke locatie verhuizen. Er moet gelijkwaardig met schooltypes worden omgegaan. De PvdA geeft aan dat het voorstel rammelt en vraagt om verduidelijking. De PvdA gaat voor een levensvatbare school met zorg op maat en maakt geen keuze in onderwijsvorm. Er moet een structurele oplossing voor de Montessorischool komen. Er moet niet gebouwd worden voor leegstand en kinderen moeten niet van de ene naar de andere locatie worden gebracht. De Franciscusschool voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De brief van Nederweert heeft de PvdA verbaast. De argumenten ter onderbouwing van het voorstel worden gemist. De PvdA heeft graag een financile onderbouwing per optie. Er moet een levensvatbare school komen, dus beide scholen. De PvdA is niet overtuigd door de uitleg van de wethouder en kan op basis van deze informatie geen beslissing nemen. De PvdA heeft vragen die zij graag schriftelijk voor de raadsvergadering beantwoord wil hebben. De vraag is of er verwachtingen gewekt zijn en het vertrouwensbeginsel is geschonden. Hierop wordt in de raadsvergadering teruggekomen. Volgens Weert Lokaal is belangrijk wat goed is voor Laar en de kinderen van Laar. Er is elders nog ruimte genoeg om beide scholen onder te brengen. Weert Lokaal vindt het jammer dat de besturen in 2009 nog voor samenwerken waren en vindt dat de gezamenlijke belangen opnieuw gevonden moeten worden. Een levensvatbare school bestaat uit meer dan 4 lokalen. Er moet goed naar de levensvatbaarheid worden gekeken. In Laar gaat men gemakkelijk naar een andere school buiten Laar. Voor Weert Lokaal is niet duidelijk wat de effectieve leegstand is. Het CDA geeft aan dat de Franciscusschool snel behoefte heeft aan nieuwbouw. De Montessori school kan goed onderwijs geven zonder nieuwbouw, openbaar onderwijs en Montessori onderwijs zijn goed bereikbaar voor Laar/Laarveld. Wat betreft de afspraken uit het verleden is het de vraag of deze nog wel reel zijn. Eerdere veronderstellingen wat betreft leerlingenaantallen komen namelijk niet uit. Er zijn afspraken en verwachtingen gewekt maar de Montessorischool wordt niet benadeeld als deze afspraken niet worden nagekomen. De daling van het belangstellingspercentage van de Franciscusschool kan omslaan in een stijging wanneer er duidelijkheid komt over een nieuwe school. De Franciscusschool op de geplande locatie zal voorlopig geen wijkschool voor Laarveld zijn (vooral veroorzaakt door vertraging in de woningbouw). De vrees bestaat dat door de achterhaalde prognoses nog meer vertraging zal ontstaan wat weer doorwerkt in de prognoses voor de school. Opvallend is dat bij de evaluatie in het voorstel wordt vermeld dat dit na realisering van het project gebeurt. Er moet echter nog een kredietvoorstel komen en informatie over de voorbereidingen. Het college zou het punt van het vertrouwensbeginsel moeten uitzoeken. Volgens het CDA geldt het principe dat elke wijk een school moet hebben en dat is voor Laar de Franciscusschool.

 

Toezeggingen

-Het punt van het vertrouwensbeginsel wordt uitgezocht.

-De leegstand wordt in beeld gebracht

-De wethouder komt terug op het bedrag van 300.000,= m.b.t. de grond waarop geen woningen gebouwd kunnen worden.

-De nog openstaande vragen n.a.v. het agendapunt worden schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

Tekst spreekrecht de heer Pleunis

Tekst spreekrecht mevrouw Hoeben

Tekst spreekrecht de heer Wijen

Tekst spreekrecht de heer Spee

Tekst spreekrecht mevrouw Teunissen-Kanters

Tekst spreekrecht de heer Goosens

Tekst spreekrecht de heer Weekers

Tekst spreekrecht de heer Ramakers

 

Geluidsfragment spreekrecht de heer Pleunis

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Hoeben

Geluidsfragment spreekrecht de heer Wijen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Spee

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Teunissen-Kanters

Geluidsfragment spreekrecht de heer Goosens

Geluidsfragment spreekrecht de heer Weekers

Geluidsfragment spreekrecht de heer Ramakers

Geluidsfragment vragen aan de insprekers

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven) 

Liggen niet voor.

 

 

 

14. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 0.00 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september 2012,

De commissiegriffier,

De voorzitter,