ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT D.D. 11-09-2012

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabrils (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaboul (PvdA )

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

 ---

Deelnemers aan de beraadslagingen

 ---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, K. Joosten, W. Truyen, M. v.d. Ven, T. Weekers

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Stokbroeks (D66).

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer Meuldijk, Peelbeemd 9 te Weert, namens FNV bondgenoten i.v.m bezuinigingen op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De spreker was niet ter vergadering aanwezig.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

TILS 472 wordt bij agendapunt 7 behandeld. De PvdA geeft aan dat TILS 460 kan worden afgevoerd. Weert Lokaal geeft aan dit toch te willen handhaven. Verder vindt het CDA dat wanneer TILS stukken afgevoerd worden dit eigenlijk ook 24 uur van te voren zou moeten worden doorgegeven. Andere fratcies bereiden zich namelijk hierop voor. Het verzoek is dit punt te bespreken in de agendacommissie.

 

Bestanden

Agenda 11-09-2012

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 12 juni 2012.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst kan ongewijzigd worden vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 12-06-2012

 Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 7 en 27 juni 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Van de documenten wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 7 en 27 juni 2012

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld). Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:
TILS 459 (poject opschoonteam), 481 (convenant met Punt Welzijn over combinatiefunctionarissen) (op verzoek CDA en PvdA), TILS 470 (vaststellen van de subsidie 2011 aan Punt Welzijn) en 472 (Afschaffing huishoudinkomenstoets WWB) (op verzoek CDA), TILS 445 (clubgebouw VV de Rogstaekers), 451 (tarieven gemeentelijke sportaccomodaties vanaf 1-1-2013), 453 (toetsen en aanpassen Subsidiebeleid Welzijn 2006), 460 (concept kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014) (op verzoek PvdA).

 

 

 

De vragen in de rondvraag m.b.t. het boek Op de keper beschouwd (WL) en de beantwoording van de brief MOV (PvdA) worden ter vergadering beantwoord. De brief m.b.t. het plaatsen van medewerkers van de Risse (vraag SP) is onderweg (TOEZEGGING). Het CDA heeft een brief aan B&W gestuurd m.b.t. de Lichtenberg Experience en wil in verband hiermee in de raadsvergadering met een motie komen.

 

De vragen m.b.t. TILS-stuk 459, 481, 470 en 460 worden ter vergadering beantwoord. De TILS-stukken 445, 451 en 453 worden verder niet besproken.

M.b.t. TILS 459 vindt de PvdA het een schande dat je ziek moet zijn om in het opschoonteam te zitten, het traject moet juist opbouwend zijn. De VVD vindt het vreemd dat de kosten voor onderzoek uit het integrale veiligheidsbudget komen. Op de vraag van WL m.b.t. het bedrag wordt teruggekomen (TOEZEGGING). M.b.t. TILS 481 is het CDA verbaasd dat er extra geld gegenereerd moet worden. Het CDA dacht dat het kostendekkend zou zijn. WL geeft aan dat ten aanzien van de combinatiefunctionaris volleybal afspraken vanuit de subsidie top sport zijn gemaakt. M.b.t. TILS 470 vraagt het CDA zich af of door de mindere subsidie het nog haalbaar is voor Punt Welijn op dezelfde manier door te werken en opdrachten te realiseren. De VVD daarentegen geeft aan van mening te zijn dat het subsidie zeer toereikend is. WL vraagt zich af waarom er bij tekorten toch moet worden bijbetaald terwijl er een grote reserve is. M.b.t. TILS 460 geeft WL aan bezorgd te zijn over de PGB en is benieuwd naar de reacties in het veld hierover. WL geeft een compliment over het stuk. De raad zal over de reacties (o.a. van instellingen, partijen) op de hoogte worden gesteld (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-459

TILS-481

TILS-470

TILS-472

TILS-445

TILS-451

TILS-453

TILS-460

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de Verordening Wet afschaffing huishoudinkomenstoets.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat gedaan wordt wat is afgesproken en heeft geen opmerkingen. Storend vindt het CDA wel dat bij personele gevolgen wordt aangegeven dat extra personeel nodig is. Volgens het CDA gaat het niet om grote aantallen gezinnen. De SP vindt het goed dat er meer personele inzet is. De communicatie moet zorgvuldig zijn. Het zijn weliswaar geen grote aantallen maar wel moeilijke gezinnen. Verder wordt aandacht gevraagd voor de mogelijke achterstanden in bijzondere regelingen en kwijtschelding gemeentebelastingen. Volgens WL bestaat het gevoel van minder dienstverlening. De niet pro actieve benadering voor andere voorzieningen valt op. WL vraagt zich of of Punt Welzijn nog betrokken is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Ingekomen brief

TILS-472

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met het financieren van de cultuurkaart, ten bedrage van 20.000,= exclusief BTW, uit de post Onvoorziene uitgaven 2012 incidenteel (bij dit agendapunt wordt TILS 467 (erfgoedhuis met archiefbewaarplaats) betrokken).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD gaat accoord met het voorstel. Het CDA vindt dat gekeken moet worden of de financiering uit het Beekstraatkwartier kan plaatsvinden om zo bekostiging uit de post onvoorzien 2012 te voorkomen. Daarom wil het CDA het stuk agenderen als bespreekstuk voor de raad. Het CDA heeft graag een overzicht van varianten en kosten om de archiefbewaarplaats aan de eisen te laten voldoen. WL geeft aan ook voor de cultuurkaart te zijn. M.b.t. de archiefbewaarplaats vraagt WL zich af welke installaties moeten worden aangelegd en of de gemeente daar dan nog veel geld in wil investeren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

TILS-467

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met de aanpak van de voortgang muziekonderwijs in Stramproy na faillissementsaanvraag Kreato.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD stemt in met de voorgestelde richting maar heeft nog vragen over het faillissement en een eventuele vordering van de curator. Het CDA is zeer verheugd hoe het wordt opgepakt, gaat er vanuit dat de leerlingen nu al les krijgen en hoopt op een structurele oplossing in januari.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 20.49 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2012,

De commissiegriffier,

De voorzitter,