CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT

D.D. 09-10-2012 (VOORTGEZET OP 24-10-2012 VANAF AGENDAPUNT 13)

 

Voorzitter op 09-10-2012

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier op 09-10-2012

P.A.W. Otten

Voorzitter op 24-10-2012

H.H.M. Peters (VVD)

Commissiegriffier op 24-10-2012

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Op 09-10-2012 aanwezig de leden

G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaâboul (PvdA )

Op 09-10-2012 afwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.H.M. Peters (VVD)

Plaatsvervangende leden op 09-10-2012

J.W.J. Goubet (SP)

Deelnemers aan de beraadslagingen op 09-10-2012

A.J. Egging (VVD) (t/m agendapunt 10), H. Stals (CDA) (t/m agendapunt 10), P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Op 24-10-2012 aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

Op 24-10-2012 afwezig de leden

H.P.M. Lempens (voorzitter), G.J.W. Gabriëls (WL), M. Zaâboul (PvdA )

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen (op 24-10-2012 niet aanwezig), H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning op 09-10-2012

F. van Beeck, E. Croonenberg, S. Doek, C. v.d. Kraan, J. Lemmens, G. Stroux, W. Truyen, M. v.d. Ven, T. Weekers, J. Westenberg, E. Zweypfenning

Ambtelijke ondersteuning op 24-10-2012

K. Joosten, E. Zweypfenning, G. Stroux, M. van de Ven en F. El Hamdaoui

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Peters (VVD), de heer van Buuren (VVD) en de heer Lempens (SP). De heer Lempens wordt vervangen door de heer Goubet. De heer Egging (VVD) heeft zich voor de vergadering aangemeld m.b.t. agendapunt 10. De heren Sijben en Stals zijn eveneens bij de vergadering aanwezig.

 

 

¯ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 -Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer Driessens, namens de St. Nicolaas stichting Weert, p/a Willem de Rijkestraat 12 6006 ZN te Weert en de heer Reijnders, namens de carnavalsvereniging Weert/Nederweert, met betrekking tot agendapunt 8 (subsidiebeleid).

-Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer Henderikx, namens de dorpsraad Stramproy, p/a Postbus 3104 6039 ZG Stramproy, met betrekking tot agendapunt 10 (voorzieningenplan Stramproy).

Het spreekrecht wordt bij de desbetreffende agendapunten uitgeoefend.

 

 

¯ Geluidsfragment

 Tekst gedicht spreekrecht de heer Driessens

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Driessens

 Tekst spreekrecht de heer Reijnders

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Reijnders

 Tekst spreekrecht de heer Henderikx

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Henderikx

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

In het gedrukte exemplaar van de agenda moeten na agendapunt 10 de nummers 10 t/m 14 die per abuis verkeerd genummerd zijn vervangen worden door de nummers 11 t/m 15.

 

Bestanden

 Agenda 09-10-2012

¯ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 11 september 2012.

 

 

Er is een verzoek om wijziging ingekomen van het CDA m.b.t. agendapunt 3. “Het CDA geeft aan dit toch te willen handhaven” moet zijn “Weert Lokaal geeft aan dit toch te willen handhaven”. De advieslijst kan voor het overige ongewijzigd worden vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie WZ 11-09-2012

¯ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 26 september 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3 Opgemerkt wordt dat er aandacht dient te zijn voor de vele onderwerpen waarbij 2e helft 2012 staat. Door de drukke agenda dreigen de onderwerpen tekort gedaan te worden.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 26-09-2012

¯ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:

Op verzoek van het CDA : TILS-496 (combinatiefunctionarissen volleybal), TILS-505 (tijdelijke dienstverbanden Risse), TILS-508 (combinatiefunctionaris cultuurcoach), TILS-514 (jaarverslag erfgoedcluster) en TILS-516 (Punt Welzijn).

Op verzoek van de PvdA: TILS-504 (jaarstukken Bosuil).

 

 

De vragen voor de rondvraag (topsport, basketball /trainingscentrum) worden ter vergadering beantwoord.

De vragen met betrekking tot TILS-496, 504, 505, 508, 514 en 516 worden ter vergadering beantwoord. Combinatiefuctionarissen: de evaluatie wordt aan de commissie toegezonden (TOEZEGGING). Op de extra financiering en betaling van de combinatiefunctionarissen (boven het gemiddelde) wordt schriftelijk teruggekomen (TOEZEGGING). Informatie over de relatie van Punt Welzijn met Keenterhart wordt aan de commissie toegezonden (TOEZEGGING). Een overzicht met gegevens van poppodia in Limburg wordt aan de commissie toegezonden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-496

 TILS-505

 TILS-508

 TILS-514

 TILS-516

 TILS-504

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op dat bij de voedselbank veel geld op gaat aan energiekosten dat niet aan de mensen besteed kan worden.

 

Toezeggingen

Er komt schriftelijk antwoord m.b.t. de afwijking ten opzichte de planning op bladzijde 17 (lagere uitgaven bijstandsverlening). Op het gebied van sociale zaken zijn namelijk hogere uitgaven dan in de begroting staan te verwachten.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen nota “Subsidiebeleid Welzijn en evenementen” en Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP steunt de vereenvoudiging van het beleid. Geen steun is er voor de taakstelling van de bezuinigingen. Het gaat om relatief kleine bedragen. De SP is fel tegen het voorstel en zal eventuele verzachtende maatregelen steunen. De PvdA is eveneens fel tegen het voorstel. Het betekent een afbraak van wat er is opgebouwd. Nazorg moet vooraf in kaart worden gebracht. De effecten bij de verenigingen zijn onacceptabel. De bedragen waarover het gaat zijn klein, in andere gevallen wordt veel meer geld uitgegeven voor bijvoorbeeld onderzoeken. Er moet geïnvesteerd worden in mensen en gekeken moet worden naar verzachtende maatregelen. WL geeft aan dat het bestaande subsidiebeleid ingewikkeld is. De vereenvoudiging nu is van hoge kwaliteit. Het heeft wel gevolgen voor de verenigingen maar er is goed gekeken naar redelijkheid en billijkheid en draagvlak. Niemand wil bezuinigen maar het kan wel. Er zijn vrijwel alleen zienswijzen op de tarieven binnengekomen. Er is geluisterd naar de zienswijzen getuige de veranderingen die zijn aangebracht. De zienswijzen ingebracht door de sprekers zullen nog in de fractie worden besproken. Het verlenen van meer subsidie voor jeugdleden is een goede keuze om meer jeugd te laten sporten. Het CDA geeft aan dat het onderwerp goed is opgepakt en dat op de zienswijzen goed is gereageerd. Het CDA zal zich binnen de fractie nog beraden over hetgeen de insprekers hebben ingebracht. Verder vraagt het CDA zich af of met betrekking tot de scouting redelijk en billijk gehandeld wordt. In het verleden zijn met de scouting namelijk afspraken gemaakt over de huisvestingskosten. Het CDA overweegt hieromtrent een amendement. D66 is niet blij met het voorstel. Visie en beleid aan de voorkant worden gemist, nu wordt de kaasschaafmethode toegepast (overal 10%). Verder wordt het ondersteunen van verenigingen en nieuwe initiatieven gemist. Bij Weert woonstad hoort cultuur, de argumenten voor het schrappen van subsidie zijn niet duidelijk. De vraag is of topsport de volledige huurprijs moet betalen in de sportstad van Nederland. D66 zal tegen het voorstel stemmen. Het gaat om kleine bedragen. Goede initiatieven worden kapot gemaakt. Een eventueel amendement van het CDA m.b.t. de scouting wordt gesteund. De VVD is een groot voorstander van de scouting en wil dit nog in de fractie bespreken. De vraag is of wanneer de scouting wordt tegemoetgekomen dit ook bij andere verenigingen moet gebeuren (D66 denkt dat van precedentwerking geen sprake zal zijn en volgens het CDA zijn er met de scouting specifiek afspraken gemaakt).

 

Toezeggingen

De situatie omtrent de scouting zal richting commissie worden verduidelijkt (inclusief overeenkomsten wanneer scouting niet meer aan de verplichtingen kan voldoen).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tekst gedicht spreekrecht de heer Driessens

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Driessens

 Tekst spreekrecht de heer Reijnders

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Reijnders

¯ Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Besluiten tot vaststelling subsidieplafonds algemene subsidieverordening welzijn en evenementen 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66, PvdA en SP geven aan tegen subsidiebeleid en verordening te zijn en daarom ook tegen de subsidieplafonds.

 

Toezeggingen

De vraag hoeveel subsidie de afgelopen jaren is aangevraagd waaruit afgeleid kan worden of de plafonds hoog of laag zijn wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Notitie Voorzieningenplan Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD spreekt haar waardering uit voor het onderzoek en plan, ook richting ambtenaren, dorpsraad en verenigingen. Het proces had beter kunnen lopen. Het overleg is echter nog niet afgerond. Het leegstaande Groene Kruis gebouw kan misschien door de Stichting gemeenschapshuis verworven worden en daar kunnen dan verenigingen in terecht. Dit moet nog onderzocht worden. De VVD vindt het zinvol verder onderzoek te doen en acht voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Het CDA vindt dat de pilot zorgvuldig uitgevoerd moet worden. De zelfredzaamheid spreekt aan, het alternatief van de dorpsraad is nieuw en aangezien het de inschatting is dat nader onderzoek maar een paar maanden duurt, moet de kans gegeven worden dit verder te onderzoeken. De SP is het eens met VVD en CDA en geeft aan dat besluitvorming kan wachten. De PvdA vindt het voorstel pas compleet als alles duidelijk is en sluit zich aan bij de voorgaande fracties. De pilot moet zorgvuldig worden uitgevoerd. WL geeft aan dat scenario 1 nu vastgesteld kan worden en vervolgens kan onderzoek gedaan worden naar scenario 2. De knelpunten worden anders niet duidelijk. D66 geeft een compliment voor het stuk al verliep het proces niet goed. De realiteitszin van de dorpsraad spreekt D66 aan. Scenario 1 heeft de voorkeur voor D66 en dat kan nu vastgesteld worden. Er kan daarna ondersteund worden in de acties m.b.t. het Groene Kruis gebouw. Meewerken en ondersteunen is goed maar wanneer het in de toekomst om grotere bedragen gaat ligt dit voor D66 wat genuanceerder.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tekst spreekrecht de heer Henderikx

¯ Geluidsfragment spreekrecht de heer Henderikx

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen m.b.t. het verhogen van de tarieven van gemeentelijke sportaccommodaties.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan het een slecht besluit te vinden en wil dat het college het niet doorzet. D66 geeft aan dat het een bezuiniging is met gebrek aan visie en zover de visie er is dit beleid hiermee strijdig is. D66 vindt dat de tarieven niet moeten worden verhoogd. De PvdA geeft eveneens aan het een slecht besluit te vinden. Weert is sportgemeente 2012, er moet ingezet worden op meer bewegen. WL is voor het gefaseerd doorvoeren van scenario 2. Zaalsporten worden onevenredig getroffen. De ambitie moet niet worden afgestraft. Met de recreatieve clubs die veel zienswijzen hebben ingebracht moet overleg worden gevoerd. Het CDA is voor een gefaseerde invoering en wil hier op terugkomen met een voorstel voor een dekking bij de begrotingsbehandeling.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het een prima notitie. Preventie is het beste. Het is jammer dat het project om mensen thuis te helpen met administratie is geschrapt. Ook de PvdA vindt het een prima notitie. Gevraagd wordt om verdieping in de kledingbank en te kijken naar de mogelijkheden hiervan. WL geeft aan de notitie duidelijk en overzichtelijk te vinden, maar schrikt van het feit dat de helft van de huishoudens dat een beroep doet op een uitkering van de gemeente in de schuldhulpverlening zit. Het niet helpen van mensen die fraude hebben gepleegd kan tot problemen leiden. Het CDA mist enkele praktische zaken zoals waar de kennis zit, wie het beste kan helpen, waar de taken zitten en waar wordt gesignaleerd om zo snel mogelijk in te grijpen. Bij de uitwerking moet duidelijker worden gemaakt wat kan verbeteren aan de signalering bij sociale zaken. De VVD vindt het een goede notitie. De VVD heeft de indruk dat sociale zaken binnen Weert goed functioneert en heeft er alle vertrouwen in.

 

Toezeggingen

Het helpen van mensen thuis met administratie wordt opnieuw onderzocht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Startnotitie minimabeleid.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan dat het beste minimabeleid het ondersteunen van werk is. Het uitgangspunt van het weghalen van de armoedeval is goed. De gemeente moet echter de vergoedingen niet verhogen en geen pakket namens de gemeente gaan aanbieden omdat dit juist weer tot een armoedeval kan leiden. WL constateert een versobering van het minimabeleid vooruitlopend op wetgeving die nog niet bekend is. Het CDA geeft aan dat het stuk aanpassing behoeft om versobering te voorkomen. Het onderwerp verdient meer aandacht dan er nu aan besteed kan worden.

De commissie besluit vervolgens de verdere afhandeling van de agenda te verdagen naar een later tijdstip deze cyclus (punt 13 zal dan vooraf worden gegaan door uitleg over het minimabeleid waarna het agendapunt wordt behandeld). Vervolgens wordt de vergadering geschorst.

Op 24 oktober is de vergadering voortgezet.

VVD: Samenwerking met andere gemeenten ten opzichte tot de zorgverzekeraars kan een voordeel opleveren. In Roermond vinden zgn. keukentafelgesprekken plaats, waarin één persoon alles thuis met de minima bespreekt en maatwerk levert. Dit bespaart ook kosten.

Weert Lokaal: Uitgangspunt was dat zolang de wet niet verandert, de regeling voor mensen niet versoberd wordt. Dat uitgangspunt moet nu niet worden verlaten. De voorwaarden veranderen, de normstelling wijzigt. Er zijn mensen die nu minder gaan krijgen.

SP: Op minimabeleid wordt niet bezuinigd, wel op de uitvoeringskosten. De controle wordt minder. Individuele bijzondere bijstand voor niet noodzakelijke medische kosten verdwijnt. Ook al is er iets voor te zeggen, probleem blijft dat mensen in het eerste half jaar geen recht hebben op een persoonlijk minima budget (PMB). Na dat half jaar moeten mensen wel meteen recht krijgen op het PMB. De fractie hoopt dat het nieuwe kabinet het PMB niet als bonus gaat beschouwen. Het zou goed zijn als de ervaringen uit de praktijk zouden worden opgevraagd en bij het beleid worden betrokken. Er bestaat al een vrijwilligersvergoeding. Als iemand die al krijgt, hoeft de gemeente die niet nog eens uit te keren. Werken is het beste, maar de beloning kan tegenvallen. De startnotitie gaat op 1 januari 2013 in. De raad wordt nu dus eigenlijk al verzocht in te stemmen met onderhavig beleid. De collectieve zorgverzekering moet wel vóór die tijd rond komen, anders moet het opnieuw in commissie en raad aan de orde komen.

D66: Is geen voorstander van beperking van de doelgroep categoriale regelingen naar diegenen die werken met een laag inkomen of niet werken en geen uitzicht hebben op hoger inkomen en eventuele winst door verkleining doelgroep gebruiken om vergoeding te verhogen. Hierdoor wordt namelijk een bonus gegeven om in een uitkering te blijven. D66 vraagt zich af of het onderbrengen van het budget voor medische kosten (groot

€ 145.000,-) in het budget van € 790.000,- wel effectief is om mensen aan werk te helpen. D66 is voorstander van het inzetten van dat bedrag in het participatiebudget in plaats van het te verdelen over de bestaande groep mensen in de zgn. ‘nee-nee-groep’ (pagina 6 presentatie). Weert Lokaal vraagt om inzicht in de cijfers als deze aanpak wordt gekozen. D66 is voorstander van een collectieve ziektekostenverzekering. De armoedeval moet bij het uitwerken van het pakket in beschouwing worden genomen.

CDA: Als de wetgever bepaalt dat er geen bijzondere bijstand voor niet-noodzakelijke medische kosten mag worden verstrekt, moeten we dat ook niet doen. Maatschappelijke participatie staat centraal, maar mensen die niet in staat zijn om te participeren mogen niet in inkomen erop achteruit gaan. Het financieel kader blijft hetzelfde, er zijn geen extra middelen nodig. De raad heeft echter nooit uitgesproken dat er niet meer middelen naar de minima mogen gaan.

 

Toezeggingen

De opmerkingen van de commissie meenemen bij de uitwerking in een verordening, met name de dubbele vrijwilligersbonus en de periode van een half jaar als referteperiode. Ook wordt er een scenario met rekenvoorbeeld uitgewerkt voor de situatie dat voor de groep niet werkend met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wel een PMB beschikbaar komt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

¯ Geluidsfragment schorsing vergadering tot 24-10-2012

¯ Geluidsfragment voortzetting vergadering op 24-10-2012

 

14.

Onderwerp

Regionale visienota “Werken naar vermogen in Midden-Limburg”.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vindt dat e.e.a. concreter moet worden.

De SP constateert dat het bij de doelgroepen vooral om categorie 2 gaat. Werkgevers moeten zich openstellen voor mensen uit deze groep. In het verleden gebeurde dit vooral via de sociale werkvoorziening en social return, wellicht zijn er nu meer mogelijkheden. De SP is voor loonkostensubsidie en voor een servicepunt in Weert. De sociale werkvoorziening moet erbij worden betrokken. Het werkbedrijf van UWV was afhoudend, maar ze moeten wel aanschuiven. De SP somt haar uitgangspunten op: Betaald werk voor iedereen, zeker voor deze groep. Werkgevers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten minstens het minimumloon ontvangen. Permanente begeleiding blijft noodzakelijk voor deze doelgroep (categorie 2). Scholing moet in deze niet worden vergeten (stages, werk voor schoolverlaters). Het MKB moet erbij betrokken worden door hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er zijn momenteel te weinig banen bij werkgevers om iedereen verder te kunnen helpen. Versnippering moet worden tegengegaan, als er minder instanties bij zijn betrokken is dat beter. Er moet rekening worden gehouden met mogelijkheden en onmogelijkheden van werknemers. Een doelstelling zou moeten zijn “volledige werkgelegenheid voor de doelgroep categorie 2”. De visienota heeft deze doelstelling niet. Er moet dan wel vooraf een nulmeting worden gedaan. De kennis bij de sociale werkvoorziening mag niet verloren gaan, maar moet gebruikt worden. De maatschappelijke verdiencapaciteit is moeilijk te bepalen; dit werkt bureaucratie in de hand. Er bestaat een spanningsveld tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg enerzijds en regulier werk anderzijds. De SP is niet akkoord met het uitgangspunt dat uitkeringsgerechtigden die werken met begeleiding niet méér mogen verdienen dan het nivo van een uitkering. Hieraan is bovendien geen termijn gesteld. Verdringing en concurrentievervalsing tussen mensen met en zonder beperking is een reëel gevaar. De uitkeringskosten omlaag brengen is een goed uitgangspunt, maar als bedrijven sluiten, het rijk bezuinigingen doorvoert of er sprake is van een crisis, staat de gemeente machteloos. De fractie plaatst vraagtekens bij de omgekeerde bewijslast. Bij social return hoort niet alleen het aan het werk zetten, maar ook het opleiden van mensen. In de praktijk stuit het helaas op tegenwerking. De SP is akkoord met de uitgangspunten op pagina 14. De WSW-raad moet bij dit traject worden betrokken.

Weert Lokaal vindt het een goede nota. Er zou eigenlijk een position paper onder moeten hangen. Bij de werkgeversbenadering moet de gemeente de regie houden. Afgezien van binnen de arbeidsmarktregio moet er ook samenwerking met Brabantse gemeenten worden gezocht. De fractie betwijfelt of een omgekeerde bewijslast realistisch is. Weert Lokaal heeft een probleem met het gestelde op pagina 16, inzake de aanvullende looncompensatie. Hoe lang mag je van mensen verwachten dat zij onder het minimumloon werken? Acht jaar is te lang. Zij moeten over het wettelijk minimumloon heen kunnen gaan. Mensen moeten wel een perspectief hebben; werk moet lonen.

CDA: Er zal sprake zijn van een andere aanpak van reïntegratie. De benadering wordt zakelijker en harder. Mensen die in een reïntegratietraject zitten hebben niet altijd de voorkeur van werkgevers. Het is een prima nota, al is het wat algemeen verwoord. Het CDA vraagt zich af of de gelden die het rijk uitkeert aan de individuele gemeenten voortaan tot één budget worden samengevoegd. Er kan niet van worden uitgegaan dat mensen aan de omgekeerde bewijslast kunnen voldoen. De aandacht is vooral gericht op de mensen uit categorie 2. De zwakkere groepen lijken daardoor onderbelicht te blijven. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor de mensen onderaan de arbeidsmarkt. Het CDA is akkoord met het voorstel.

VVD: vindt het een goede zaak dat er voortvarend is begonnen aan samenwerking en nieuw beleid. De fractie heeft zorgen over de omvang, bezetting en kosten van en coördinatie tussen de nieuw op te zetten servicepunten. De ervaringen met het UWV zijn in dat opzicht niet positief te noemen. De VVD vraagt zich af hoe de werkgeversbenadering in de praktijk gestalte gaat krijgen.

 

Toezeggingen

Het uitgangspunt dat een uitkeringsgerechtigde die werkt met ondersteuning geen hogere inkomsten kan krijgen dan uitkeringsnivo, waaraan bovendien geen termijn is gesteld, nader bezien.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de SP-fractie wordt het als bespreekstuk geagendeerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit op 24 oktober 2012 om 22.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2012,

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

P.A.W. Otten                                         H.P.M. Lempens