CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT

D.D. 27-11-2012

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabrils (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaboul (PvdA )

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

 P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers,

W. Truyen, J. Westenberg

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het college heeft verzocht agendapunt 13 (nieuw minimabeleid) niet te behandelen. Dit punt wordt derhalve van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

Agenda 27-11-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 9 oktober 2012.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 09-10-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 31 oktober en 7 november 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3 Het CDA vindt de aanduiding 1e helft 2013 erg ruim en verzoekt hier aandacht aan te besteden.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 31-10-2012

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 07-11-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:

Op verzoek van het CDA: TILS-531 (brief Clinten Platform Minima).

Op verzoek van de PvdA: TILS-538 (zienswijzen concept-kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014)

 

 

De vragen m.b.t. TILS-531 en 538 worden ter vergadering beantwoord. De PvdA spreekt haar zorgen m.b.t. beide punten uit. De inhoud van de functieomschrijving van de secretarile ondersteuning CPM wordt nagegaan bij Punt Welzijn (TOEZEGGING).

De vraag in de rondvraag m.b.t. de beslagvrije voet wordt nagegaan en zal worden beantwoord (TOEZEGGING). De vragen over het minimabeleid worden ter vergadering beantwoord. De vragen van de SP worden meegenomen bij het minimabeleid en de antwoorden t.z.t. toegezonden (TOEZEGGING). De vragen over Bospop, huisvesting Punt Welzijn en DESM worden ter vergadering beantwoord. Het CDA wil op korte termijn over Bospop genformeerd worden en verzoekt dit door te geven aan de betreffende portefeuillehouder.

 

Bestanden 

TILS-531

TILS 538

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2012 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan redelijk tevreden te zijn dat het tekort na de bijstelling gematigd is. De ontwikkeling van de algemene reserve wekt zorgen. Het CDA vraagt naar de activiteiten m.b.t. de voorbereiding van basisschool Leuken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota 2012 Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2012

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Verder doorvoeren van de kanteling in de Wmo.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft een compliment voor het voorstel. Het is zeer uitvoerig en compleet, de versobering is niet overmatig. Het woord adequaat wordt gemist. De korting met 75% is een slechte zaak. D66 vraagt zich af hoe een en ander in de praktijk gaat werken. Het goede gevoel bij de notitie verdwijnt bij de verordening. De voorkant krijgt te weinig aandacht. Het zal moeilijk zijn met 25% van het budget 75% van de clinten te bedienen. Het CDA geeft aan dat bekeken is waar versobering kan en dat is goed. Het is een verplichting en dat is vervelend. De verordening biedt ruimte. De VVD vindt het een prima project. Het is een cultuuromslag naar zelfredzaamheid. Maatwerk kan nodig blijven. De VVD vraagt zich verder af of het onderwerp op landelijk niveau moet worden aangepakt. De PvdA spreekt haar zorgen over de verschraling uit. De nota is prima. Er moet aandacht zijn voor zorg op maat. Er is naar redelijkheid en billijkheid naar de voorzieningen gekeken. De korting met 75% is onuitvoerbaar en een slechte zaak. De SP geeft aan dat het voorstel niet duidelijk maakt waarom een nieuwe verordening nodig is. Het weglaten van de inkomensgrens is een beleidswijziging. De SP vindt echter dat wel degelijk naar inkomen mag worden gekeken ook al staat dat niet in de verordening. Er mag geen extra drempel voor aanvragers ontstaan. Het is goed te kijken naar wat mensen zelf kunnen. De tarieven voor huishoudelijke hulp zouden aan de raad kenbaar moeten worden gemaakt. Er moet voorzichtig te werk worden gegaan bij de kanteling.

 

Toezeggingen

-Nagegaan wordt wat met de passage van de tarieven bedoeld wordt.

-Deeldossiers worden gedurende het proces aan de commissie gerapporteerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

Advies Mo Platform

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een werkkrediet van 150.000,= ten behoeve van het organiseren van het OLS 2013 in Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD staat positief ten opzichte van het voorstel maar heeft moeite met de wijze van financieren uit de algemene reserve. De VVD stelt voor de dekking te zoeken bij de sociaal maatschappelijke doelen. Bij het voorstel voor de tarieven van gemeentelijke sportaccommodaties wordt deze dekking ook voorgesteld. Hiermee bestaat geen wezenlijk verschil. De PvdA is voor het voorstel maar de dekking mag niet uit de algemene reserve komen en ook niet uit de sociaal maatschappelijke doelen. De SP geeft aan voor het voorstel te zijn en kan met de uitleg van de wethouder instemmen met dekking uit de algemene reserve tenzij er nog een ander alternatief komt. D66 geeft aan dat dekking kan plaatsvinden uit de algemene reserve. De discussie over het benutten van de algemene reserve moet gevoerd worden bij de najaarsnota en niet gekoppeld worden aan het krediet voor het OLS. WL geeft aan akkoord te gaan met het krediet. Mogelijk wordt dit ook gedeeltelijk terugbetaald. Dekking mag niet plaatsvinden uit de sociaal maatschappelijke doelen (is namelijk bedoeld voor WMO e.d.). Het CDA geeft aan de hulp aan de schutterij vanzelfsprekend te vinden. De manier van financieren is ongelukkig en moet bij de raadsvergadering terugkomen bij de behandeling van de najaarsnota.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de visie op publieke gezondheid 2011-2016 en het Meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013-2016 GGD Limburg Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Cultuurkaart en notitie raming instandhoudingskosten professionele instellingen tot 2025 (brief van 31 oktober 2012, op verzoek van het CDA).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA wil een duidelijk plan van aanpak zodat de raad voldoende betrokken wordt. De rapporten zijn nog niet besproken. Een goede afweging noopt tot tussenstappen. Het archief moet nog separaat besproken worden. WL sluit zich aan bij het CDA. De invulling van het stadshart kan anders zijn terwijl de brief al koppelingen maakt. De koppelingen worden te snel gemaakt. De VVD is het eens met het feit dat zaken zijn opgedeeld die niet opgedeeld hadden moeten worden en samengevoegd is wat niet samengevoegd had moeten worden. De PvdA sluit zich aan bij voorgaande sprekers. De rapporten moeten besproken worden. De vraag is hoe het in stand houden van de professionele instellingen betaald moet worden. D66 wil graag eerst een aparte discussie hoe met cultuur en culturele instellingen wordt omgegaan en of er wel of geen nieuwbouw moet plaatsvinden en hoe groot. Daarna komt de discussie pas aan de orde waar dat moet zijn. Deze trajecten lopen nu door elkaar.

 

Toezeggingen

-De raad krijgt ruim de gelegenheid mee te denken over het onderwerp. In februari wordt een bijeenkomst voor de commissie gepland.

-De commissie krijgt een plan van aanpak.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Lutjens

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Nieuw minimabeleid Weert. (voorafgegaan door presentatie)

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

Agendapunt is vervallen.

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2013 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD gaat akkoord met het voorstel en is verheugd door het mindere verlies. De lichte stijging van abonnementsgelden is geen probleem. De SP gaat niet akkoord. De verhoging van de tarieven is geen goed idee. Er zullen minder mensen komen terwijl het fundamentele probleem niet wordt opgelost. De PvdA gaat ondanks de verhoging van de tarieven akkoord met het voorstel. D66 is akkoord met het voorstel en geeft aan dat het een hamerstuk mag worden. WL gaat akkoord met het voorstel en geeft aan dat dit onderdeel uitmaakt van een totaalplan. Een vernieuwing waarbij sprake is van andere inkomsten is noodzakelijk. Het CDA sluit zich bij WL aan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Initiatief kabelskibaan vijver IJzeren Man.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is blij met het initiatief. Het is een nieuwe impuls voor Weert sportstad en de breedtesport en er gaat een grote aantrekkingskracht van uit. Er zijn echter ook kanttekeningen en vragen. Verder vraagt de VVD zich af of het voorstel niet gefaseerd moet worden. Er moeten nog een aantal zaken worden uitgezocht. Duidelijkheid en transparantie zijn belangrijk. WL geeft aan dat de fractie nog geen standpunt heeft ingenomen. Het is vreemd dat eerst het financile gedeelte aan de orde komt en daarna pas het milieu- en technische gedeelte. WL vraagt zich af of er wel genoeg tijd besteedt gaat worden aan het milieu- en technische onderzoek. Het is een aanwinst voor Kempenbroek, het zal inkomsten opleveren maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Het CDA vindt het een geweldig initiatief maar de risicos zoals kosten, juridisch en communicatie moeten worden afgedekt. De risicos zijn nu onvoldoende in beeld gebracht. Opvallend is dat het onderwerp niet bij de prioriteiten in de begroting is meegenomen. Zoals het voorstel nu voorligt, kan het CDA niet instemmen met de voorfinanciering. De SP kan in grote lijnen meegaan met het CDA. Het initiatief is positief maar de constructie roept vraagtekens op. Het risico ligt bij de gemeente. De waterkwaliteit moet worden verbeterd. De investering moet voor rekening van de initiatiefnemer komen en niet van de gemeente. Ook de PvdA vindt het idee geweldig maar heeft in de fractie nog geen standpunt ingenomen. Het proces loopt niet goed, een aantal zaken is nog niet onderzocht. D66 vraagt aandacht voor natuur en milieu. Het zwembad is om ideen gevraagd en komt hier nu mee. Weert kan zich als sportstad op de kaart zetten en dient dus voor dit initiatief te gaan ondanks dat bij voorfinanciering een risico bestaat dat het geld niet terugkomt. D66 is voor het voorstel.

 

Toezeggingen

Er wordt schriftelijk teruggekomen op de juridische en financile zaken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

16.

Onderwerp

Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD heeft vragen over de dekking. D66, SP en PvdA blijven tegen een verhoging van de tarieven. Het CDA geeft aan dat gekozen is voor scenario 2 en ziet nog geen andere mogelijkheid dan de kosten te dekken uit de sociaal maatschappelijke doelen. Het CDA gaat afhankelijk van de behandeling van de najaarsnota waarschijnlijk akkoord met voorstel. WL geeft aan dat een andere dekking gezocht had kunnen worden gezocht en heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. WL vindt het goed dat er nu een discussie plaatsvindt over wat wel en niet uit het budget sociaal maatschappelijke doelen gefinancierd kan worden. De dekking moet besproken worden bij de behandeling van de najaarsnota.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 22.55 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,