CONCEPT-ADVIESLIJST VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D.

15-01-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J.W. Gabrils (WL) (vanaf agendapunt 7), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaboul (PvdA )

Afwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), P.P.E. Lempens (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, M. Janssen, K. Joosten, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer van Buuren (VVD), de heer Lempens (SP) en mevrouw Stokbroeks (D66). De heer Gabrils komt wat later.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 15-01-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 27 november 2012.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 27-11-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 december 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 12-12-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld). Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn geen TILS-stukken geagendeerd.

 

 

Er zijn geen TILS-stukken geagendeerd en er zijn geen vragen

voor de rondvraag.

Wethouder Coolen vraagt of een kredietvoorstel aan de raad

van 15.000,= ten behoeve van een uit te voeren Quick Scan

met betrekking tot de visie Stadshart, culturele instellingen en

plaats erfgoedhuis zonder commissiebehandeling geagendeerd

mag worden voor de raadsvergadering van 30 januari a.s.

De commissie heeft hier geen bezwaar tegen maar vraagt er

bij de behandeling in de raad wel rekening mee te houden dat

het voorstel nog niet in de commissie is behandeld.

In het fractievoorzittersoverleg is afgesproken om in de

commissies het volgende uit te proberen: na behandeling van

de raadsvoorstellen wordt genventariseerd welke

discussiepunten er nog zijn. De overige punten, die dus in de

commissies afdoende zijn besproken, komen in de

raadsvergadering niet nogmaals aan de orde. De commissie wil

van het fractievoorzittersoverleg weten wat hiervan de

bedoeling is en zal dit nu niet toe passen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan het een prima nota te vinden. De speerpunten voldoen aan de wensen. De PvdA is bezorgd dat eenzaamheid onder ouderen gaat toenemen. Verder zijn er zorgen over overgewicht. De PvdA pleit voor een plan van aanpak hiervoor, Weert is immers sportgemeente. Dit is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemist wordt de zorgvraag van allochtonen (zorgvraag en behoefte zijn anders). De PvdA is tenslotte van mening dat het traject mijn straat, jouw straat moet worden voortgezet. De VVD geeft eveneens aan het een prima nota te vinden. Partijen moet elkaar opzoeken, nagaan waar sprake is van overlap en elkaar ondersteunen. De VVD stemt in met het voorstel. Het CDA vraagt zich af hoe de nota wordt uitgewerkt en of de raad daarin mee wordt genomen. Aandacht moet er zijn voor eventuele aanpassingen naar aanleiding van het onderzoek eind 2012 waarvan de resultaten pas eind 2013 bekend worden. Het beschrijven van de onderlinge samenhang en eigen verantwoordelijkheid is een goed zaak. Mogelijk dat er een knelpunt ontstaat als de subsidie voor zaalhuur niet in de pas loopt met hetgeen in de nota staat. Het CDA is het grotendeels eens met de VVD dat partijen elkaar moeten opzoeken. De vraag is of iedereen weet bij welk loket hij of zij moet zijn. Er moet aandacht zijn voor dossiervorming. Het is belangrijk om eenzaamheid als aandachtspunt mee te nemen. Het CDA vindt de nota compleet. WL geeft aan dat het een overkoepelende nota vanuit het Rijk is en stemt daarom met het voorstel in. WL gaat zich richten op het onderliggende beleid. Thuiszorg en signaleringsfuncties worden in de nota gemist. De indruk wordt gewekt dat de samenleving maakbaar is, maar dat is niet zo.

 

Toezeggingen

Er komt een plan van aanpak voor obesitas waar de commissie kennis van kan nemen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert-Nederweert 2013-2016

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met het uitvoeren van een klanttevredenheids-onderzoek bij clinten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening en de kosten hiervan te betalen uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA gaat akkoord met het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek maar niet met de bekostiging uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden. Voor het gebruik van deze reserve dienen kaders te worden vastgesteld. De PvdA wil het voorstel als bespreekstuk agenderen. WL geeft aan dat het voorstel voor het gebruik van de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden door de agendacommissie is doorgeschoven naar de volgende cyclus. Daarom is het voorstel nu nog niet beschikbaar. WL is van mening dat het onderzoek onder sociaal maatschappelijke doelstellingen kan vallen en geeft de overige aanwezigen in overweging zo ook te oordelen. WL geeft aan het voorstel voor het gebruik van de reserve niet alvast rond te zullen sturen naar aanleiding van het onderhavige voorstel alleen. Het CDA stemt in met het onderzoek omdat het de dienstverlening bij sociale zaken kan verbeteren. Het onderzoek zou echter bekostigd moeten worden uit de organisatiekosten van sociale zaken zelf en niet uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden. Gezien de discussie hierover is voorzichtigheid ten aanzien van het gebruik van de reserve geboden. Het CDA vraagt WL de criteria nog voor de raadsvergadering rond te sturen. De VVD vindt het een goed moment het onderzoek nu te doen. Gemeente en CPM moeten op n spoor zitten. De VVD stemt in met het voorstel en denkt dat het onderzoek (ook na vaststelling van de criteria) uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden bekostigd kan worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 20.54 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,