CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 19-02-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. GabriŰls (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), P.P.E. Lempens (SP), S.M.L. Struving (VVD) (m.u.v. punt 7, 8 en 10), M. ZaÔboul (PvdA )

Afwezig de leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

P.J.H. Sijben (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, K. Joosten, C. v.d. Kraan, G. Stroux, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Nouwen (CDA), Op den Kamp (CDA) en Stokbroeks (D66). Mevrouw Op den Kamp wordt vervangen door de heer Sijben.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer v.d.

Heurik naar aanleiding van agendapunt 9. Het spreekrecht

wordt uitgeoefend bij agendapunt 9.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment  

» Geluidsfragment spreekrecht de heer v/d Heurik

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 9 wordt na agendapunt 6 behandeld.

 

 

 

 

Bestanden

Ł Agenda 19-02-2013

» Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 15 januari 2013

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie WZ 15-01-2013

» Geluidsfragment 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 januari 2013.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Van bovenstaande punten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Ł 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30-01-2013

» Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:

Op verzoek van de fracties Weert Lokaal en CDA TILS-stuk 595 (Risse) en 579 (sportbeleid).

 

 

De vragen met betrekking tot de TILS-stukken worden ter vergadering beantwoord. M.b.t. tot TILS-stuk 595 (Risse) geeft WL aan het een goed en volledig, maar gezien de bezuinigingen achterhaald stuk te vinden. Aan het eind van dit jaar wordt de commissie ge´nformeerd over de stand van zaken, daarna om het half jaar (TOEZEGGING). Het CDA vraagt zich af welke consequenties het heeft voor de minder kansrijken en vindt daarnaast dat bij het aanbestedingsbeleid moet worden ingezet op bedrijven in de regio. M.b.t. TILS-stuk 579 (sportbeleid) vraagt WL zich af hoe tegemoet wordt gekomen aan de risicoĺs en vindt dat er geen verkeerde verwachtingen gewekt mogen worden. Het CDA geeft aan dat het extra geld kost en dat is er niet. Wanneer er intern onvoldoende capaciteit is, is het niet de bedoeling om uit te besteden. Minder formatie betekent dat er minder taken kunnen worden uitgevoerd. De VVD geeft eveneens aan dat er geen ruimte voor uitvoering is. De vragen in de rondvraag m.b.t. de voedselbank, maatschappelijke stages, vervanging luchtbehandeling zwembad worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Ł TILS-579 

Ł TILS-595

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de eindnotitie voorzieningenplan Stramproy en instemmen met voorkeursscenario 1.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat er knelpunten blijven en verwacht ten aanzien daarvan een actievere houding van de gemeente. Met de uitleg van de wethouder dat er ook een eigen verantwoordelijkheid is maar dat de gemeente zal ondersteunen is de SP akkoord. De VVD is akkoord met het voorstel. Met een andere aanpak van de communicatie had het proces echter beter gelopen.  Het CDA geeft aan dat het goed is dat de Dorpsraad nog een eigen onderzoek heeft kunnen doen. De vraag is of het opstellen van andere voorzieningenplannen niet sneller kan. WL is akkoord met het voorstel en sluit zich aan bij de laatste opmerking van het CDA. De PvdA is akkoord met het voorstel. De vraag is of andere plannen misschien anders aangepakt moeten worden.

 

Toezeggingen

De planning voor toekomstige plannen wordt voor de commissie ter inzage gelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Eindnotitie voorzieningenplan Stramproy

» Geluidsfragment 

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Criteria besteding reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden (bespreekstuk wordt nagezonden).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft na de overige fracties gehoord te hebben de volgende samenvatting. Besteding kan plaats vinden voor WMO-doeleinden inclusief werk, niet voor inkomen en niet voor sport en cultuur en communicatie. Besteding is verder niet bedoeld voor bestaand en structureel beleid maar voor nieuw of aanvullend beleid.  Er dient sprake te zijn van maatwerk voor beleid en een projectmatige aanpak. Er dient geen extra overleg opgetuigd te worden. Er worden geen jaarlijkse bedragen verstrekt maar besteding vindt per afzonderlijk voorstel plaats. De SP geeft in eerste instantie een concrete opsomming waar de reserve aan besteed zou moeten worden (onder andere groepen die het moeilijk hebben, voedselbank, sociale werkvoorziening, mobiliteitsfonds, WMO, in natura aan Weerter minima). Na de door WL gegeven samenvatting geeft de SP aan in eerste instantie te concreet te zijn geweest en geeft aan zich te kunnen vinden in de samenvatting van WL. Het alloceren van de reserve bij de algemene reserve is akkoord. De PvdA geeft aan dat de besteding gekoppeld moet worden aan de WMO en sociale zaken. De besteding is niet bedoeld voor sport en cultuur. De PvdA kan zich eveneens vinden in de samenvatting van WL. Het CDA kan zich ook vinden in de uitleg van WL maar legde de bestedingsdoeleinden in eerste instantie beperkter uit dan in bijlage 2 van het bespreekstuk van WL (geen jeugdzorg en inkomenshulp). Het CDA geeft aan dat besteding zou kunnen plaatsvinden voor projecten en experimenten in het kader van WMO en werkdeel uit Wet werk en bijstand. De VVD geeft aan dat het geld niet dit jaar op hoeft maar is voor het verspreid beschikbaar stellen ten behoeve van de WMO. Er moet sprake zijn van maatwerk.

Afgesproken is dat een initiatiefvoorstel wordt opgesteld dat nog in de raadsvergadering van 13 maart wordt behandeld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Ł Stuk besteding reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden

» Geluidsfragment 1e termijn raad

» Geluidsfragment 1e termijn college

» Geluidsfragment 2e termijn

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de kadernota "Gemeentelijke binnensportaccommodaties, ontwikkelingsrichtingen 2013-2020" en instemmen met uitwerking van de voorgestelde ontwikkelingsrichtingen (voorafgegaan door korte presentatie).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan de visie algemeen en tegenstrijdig te vinden. De SP is voor clustering maar bezorgd over de sluitingen. In Boshoven ligt renovatie voor de hand (dicht bij school). In Fatima ligt de gymzaal naast de school. De vraag is dan waarom je deze zou moeten sluiten. Het open houden van de zaal zou vertrekpunt moeten zijn. De SP geeft aan het ernstig te vinden dat niet bekend is wat de gymzalen afzonderlijk kosten. De SP wil eerst meer informatie en dan pas een besluit nemen. Het raadsvoorstel zou daarom in een van de volgende raadscycli behandeld moeten worden. Het vervolgtraject is heel belangrijk. Het contact met gebruikers moet zorgvuldiger. De PvdA geeft aan het een denkrichting te vinden met veel onduidelijkheden en onzekerheden. De ambitie is goed maar zolang onduidelijkheid bestaat over de kosten kan geen besluit worden genomen. Het raadsvoorstel moet daarom in de volgende raadscyclus terugkomen. Gymzalen waarvan veel ouderen gebruik maken moeten in de wijk blijven. Het is jammer dat de gymzaal Molenveld niet buiten de nota wordt gehouden. WL geeft aan het een ontwikkelingsrichting te vinden. Er wordt eerst naar mogelijkheden en onmogelijkheden gekeken en daarna definitief besloten. Er moet gekeken worden waar onderhoud noodzakelijk is en dat moet niet slechts afhankelijk zijn van leeftijd van de gebouwen. Er moet niet alleen gekeken worden naar clustering rondom scholen. De richting wordt goed aangegeven in de nota. WL geeft een compliment voor de nota maar spreekt ook haar bezorgdheid uit over het voortbestaan van accommodaties. De noodzaak van sluiting moet goed duidelijk gemaakt worden. Het CDA vindt dat duidelijk moet zijn wat met deze nota vastgesteld wordt. Sommige formuleringen in de nota wekken de indruk dat zaken niet ôopenö blijven. Er mag echter niet de indruk gewekt worden dat er voorkeuren zijn. De nota kan dan gezien worden als inventarisatie nota in plaats van kadernota. De financiŰle vooruitzichten voor de komende jaren zijn moeilijk. De vraag is of er ruimte is voor nieuwe investeringen of dat alleen de bestaande voorzieningen in stand moeten worden gehouden en wat daar de kosten dan van zijn. De brief van de wijkraad Leuken moet serieus bekeken worden in relatie tot deze nota. De VVD geeft aan het een goede inventarisatie en denkrichting te vinden maar een definitief besluit wordt pas genomen na financiŰle onderbouwing en gesprekken met verenigingen. Zaken moeten serieus in afweging worden genomen. Er moet niet over specifieke accommodaties worden gepraat.

De commissie geeft concluderend aan dat de nota als inventarisatie beschouwd kan worden waarin nog geen besluiten worden genomen, keuzes worden gemaakt danwel voorkeuren worden uitgesproken. Het voorstel kan onder deze noemer als hamerstuk naar de raad. De uitwerking, bijvoorbeeld wat betreft kosten, kan dan later plaatsvinden.

 

Toezeggingen

-Van vernieuwing en onderhoud is pas sprake wanneer dat noodzakelijk is.

-Nagegaan wordt wat de kosten van instandhouding zijn. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Kadernota gemeentelijke binnensportaccommodaties

Ł Presentatie Kadernota binnensportaccommodaties

» Geluidsfragment spreekrecht de heer v/d Heurik

» Geluidsfragment presentatie

» Geluidsfragment 1e termijn raad

» Geluidsfragment 1e termijn college

» Geluidsfragment 2e termijn

 

Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22.37 uur.

 

Bestanden 

» Geluidsfragment  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,