CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 26-03-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), P.P.E. Lempens (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), M. Zaâboul (PvdA )

Afwezig de leden

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)

Plaatsvervangende leden

P.J.H. Sijben (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, M. van Meijl, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Op den Kamp-Smans (CDA) en wethouder Coolen. Mevrouw Op den Kamp-Smans wordt vervangen door de heer Sijben en wethouder Coolen door wethouder Litjens.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Op verzoek van de SP en PvdA wordt onder informatie(brieven) bij wethouder Litjens een punt 6.A. aan de agenda toegevoegd luidende: Fusie Risse/Westrom.

 

Bestanden

 Agenda 26-03-2013

¯ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Welzijn d.d. 19 februari 2013.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie WZ 19-02-2013

¯ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 maart 2013.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Van de lijsten wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 13-03-2013

¯ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient

zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de

griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

ˇ          Op verzoek van de fracties SP en PvdA TILS-stuk 600 (Beleid eetpunten).

ˇ          Op verzoek van de fractie D66 TILS-stuk 639 (Jaarverslag Leerplicht RMC 2011-2012).

 

 

De vragen m.b.t. de TILS-stukken worden ter vergadering beantwoord. M.b.t. beleid eetpunten antwoord de wethouder op een vraag van de SP dat de eetpunten structureel kunnen worden bekostigd uit het leefbaarheidsbudget van wijk- en dorpsraden (TOEZEGGING). De PvdA geeft aan de eetpunten te willen behouden. Het CDA geeft aan dat ook gesproken moet worden met ouderenverenigingen. De bedragen waar het om gaat zijn relatief klein en het CDA vindt het vreemd dat het dan bij de wijk- en dorpsraden neergelegd wordt. De VVD geeft aan dat het beleid duidelijker moet. WL geeft aan dat het initiatief dat uit de verenigingen zelf komt beloond moet worden in plaats van aan te wijzen wie iets moet doen.

De vragen in de rondvraag m.b.t. het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de Risse, de herlocatie van de Montessorischool worden ter vergadering beantwoord. De vraag over de planning school Leuken i.v.m. het afhaken van wonen Limburg wordt doorgeleid naar de verantwoordelijke portefeuillehouder (TOEZEGGING). M.b.t. de vraag over het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum wordt aangegeven dat ernaar wordt gestreefd op 21 mei een voorstel aan de raad voor te leggen. Indien dit niet haalbaar is zal de commissie hierover tijdig worden geīnformeerd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-600

 TILS-639

¯ Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6A. 

Onderwerp

Fusieonderzoek Westrom – De Risse Groep

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het vreemd dat het onderzoek nog niet uitgevoerd is maar dat wel reeds bekend is wanneer de fusie ingaat. De SP wil stap voor stap meegenomen worden in het proces. De commissie moet geīnformeerd worden hoe het verder gaat en hierbij betrokken worden. De Risse mag niet verder af komen te staan van de raad. In het onderzoek moeten meerdere scenario’s bekeken worden, er moet democratische controle mogelijk zijn en de afstand met de raad moet zo mogelijk worden verkleind. WL vindt het geen grote verassing dat er onderzoek naar een fusie gedaan wordt. Ook het CDA geeft aan dat het idee van een fusie niet nieuw is. Het CDA vindt het vreemd dat de raden vooraf niet zijn geraadpleegd zodat richting gegeven zou kunnen worden aan het onderzoek. Volgens het CDA zouden de vertegenwoordigers van de raden in het bestuur hiervoor goedkeuring aan de raad moeten vragen. Het CDA wil na iedere fase geīnformeerd worden om te voorkomen dat uiteindelijk een stuk voorligt waar alleen ja of nee tegen gezegd kan worden. D66 vraagt zich af wat de kaderstellende rol van de raad betekent als de raad vooraf geen inbreng kan geven en of het voor de raad alsnog mogelijk is dit te doen. In het voorstel tot fusie wil D66 het toekomstperspectief verwerkt zien. De VVD vraagt zich af waarom er geen bestuursopdracht is. Dat zou voor alle gemeenteraden veel transparanter zijn geweest. De PvdA sluit zich aan bij de SP.

 

Toezeggingen

-De Risse verricht 26% van haar werkzaamheden voor gemeenten. Nagegaan wordt wat de overige 74% van de werkzaamheden van de Risse inhouden.

-De wensen van de commissie worden door de wethouder meegenomen.

-In de volgende commissievergadering wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd.

 

Bestanden 

 B&W-besluit inclusief de brief aan de raadsleden

¯ Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Verlenen maatwerksubsidie aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities, informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 20.40uur.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,